Til innholdet

Prosjektnummer

901260

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901260
Status: Avsluttet
Startdato: 02.05.2016
Sluttdato: 24.06.2016

Arbeidsmøte for brukere av lukkede merder for å kartlegge behovet for forskning på slike anleggs oppførsel i bølger

Seminaret ble gjennomført med deltagelse fra næringen (med erfaring fra drift av semi-lukkede anlegg) og utstyrsleverandører. Det foreligger et detaljert referat fra arbeidsmøtet.

Gode diskusjoner førte frem til følgende konklusjoner:
Det vil være mest aktuelt og høyest nytteverdi å se nærmere på muligheter for et generisk, teknologiuavhengig, åpent prosjekt der hovedvekten legges på følgende områder der det er behov for kunnskap som kan bidra til at denne typen anlegg blir mest mulig sikre:
• sloshing (“skvulping”) (i semi-rigide og rigide konstruksjoner)
• forankring, belastning, dynamikk og kapasitet
• trykkforskjell (pga. tetthetsforskjeller) og belastning på duk
• indre hydraulikk

Med utgangspunkt i diskusjonene på arbeidsmøtet kjøres en videre prosess med næringen med sikte på etablering av relevant(e) prosjekt(er).
Arbeidsmøtet ga en god gjennomgang av relevante utfordringer og bidro til en klarere oppfatning av hvilke utfordringer som foreligger mht. krefter på semilukkede flytende anlegg. Dette vil ha stor nytteverdi i det videre arbeidet med denne typen anlegg, som ser ut til å bli benyttet av næringen i økende grad.
Tematikken lukket merd er svært tidsrelevant med betydelige uløste problemstillinger knyttet til merdenes respons i bølger. Selv om lukkede merder fremstilles som tilnærmet havarisikre er det erfart ulike kritiske episoder med slike merder, blant annet relatert til utilstrekkelig kunnskap om krefter og vannbevegelser i det innelukkede vannvolumet. For å avdekke hvilke utfordringer som anses som de viktigste er det behov for et arbeidsmøte med teknologileverandører og brukere med erfaring fra drift av ulike konsept for lukkede merder.
Å gjennomføre et arbeidsmøte med brukere og leverandører av lukkede anlegg der forskningsbehovet skal diskuteres med utgangspunkt i innspillet “Sikker operasjon av lukkede merder i bølger”. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet utarbeides en videre oppfølgingsplan.
Gjennomføringen av arbeidsmøtet vil være med på å sikre at videre forskning vil være relevant for næringen, både når det gjelder generisk kunnskap til nytte for leverandører og for brukere av lukkede anleggskonsepter, uavhengig av type.
Prosjektet vil bestå av tre deler: 1) Forarbeid, 2) Arbeidsmøte og 3) Omarbeidelse av innspill. Delene vil ha følgende innhold:

Del 1. Forarbeid: Forarbeidet vil bestå i å finne fram til relevante deltagere på arbeidsmøtet, kontakte disse og finne fram til et mulig tidspunkt for møtet. Møtet må i tillegg forberedes ved at innspillet oversettes til norsk, og det lages en presentasjon til møtet. (Uke 18).

Del 2. Arbeidsmøtet: Arbeidsmøtet holdes på SINTEF SeaLab, og det tas sikte på å bruke fire timer inklusive lunsj. Det inviteres ti til femten aktører fra næringen. Hovedsakelig vil dette være brukere, men det vil også bli inkludert leverandører. (Uke 20, 21 eller 22).

Del 3. Omarbeidelse av innspill: Med bakgrunn i det som framkommer på møtet vil innspillet bli omarbeidet. (Uke 23–25).
Det legges ikke opp til noe formidling utover gjennomføringen av arbeidsmøtet, men det kan være aktuelt å presentere funn / utfordringer som det planlegges å gå videre med i en nyhetssak fra FHF.
keyboard_arrow_up