Til innholdet

Prosjektnummer

901275

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901275
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2016
Sluttdato: 21.03.2021

Automatisk produksjon og sortering av beinfrie porsjonerte filéter om bord i fabrikktrålerne Granit og Ramoen

Dokumentert helautomatisert produksjon av porsjonerte fileter ombord i fartøy som vil bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet
​• Prosjektet viste at et produksjonssystem som kombinerer Valka X-Ray Cutting Machine og Valka GRADER muliggjør helautomatisk produksjon av porsjonerte fileter om bord i fartøy.
• Ny automasjonsteknologi tilpasset fabrikktrålerne Granit og Ramoen ble utviklet for skjæring, fjerning av tykkfiskbein, kutting til porsjoner og påfølgende størrelsessortering av filetbitene.
• Arrangementet rundt Valka X-Ray Cutting Machine og Valka GRADER må tilpasses den enkelte båt, men er meget fleksibelt og gir anledning til å kjøre flere produkter samtidig.
• Beinfri kutting av torsk ved bruk av Valkasystemet gir ca. 7 % bedre utbytte (omregningsfaktor 3,05) enn ved standard filetproduksjon med en omregningsfaktor på 3,25.
• Bedre utbytte av filetene vil gi en merverdi på rundt 12 kr per kg filet, noe som igjen gir en  en total merverdi på ca. 2,4 mill kr basert på en totalkvote på 570 tonn rundvekt.
​​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Den overordnede målsetningen med prosjektet har vært å utvikle helautomatisk skjæring og utsortering av filetbiter etter porsjonering i Valka X-Ray Cutting Machine. Prosessutstyret har blitt marinisert for å kunne fungere optimalt om bord i fabrikktrålerne Ramoen og Granit.

​Implementering av ny teknologi er utfordrende 
Erfaringene fra arbeidet viser at når avansert ny høyteknologi skal implementeres og optimaliseres om bord i fiskefartøy er det behov for en lang periode med feilretting. Ny teknologi skal tilpasses for å fungere på havet i helt andre omgivelser og vesentlig tøffere forhold enn hos en bedrift på land. Mange problemer har oppstått, blitt utbedret og nye teknologiske løsningsforslag har fortløpende blitt utviklet. Utfordringene og løsningsforslagene har oppstått kontinuerlig, og Valka og rederiene har vært proaktive for å lykkes med å løse de produksjonsmessige utfordringene. Mannskapene om bord i Ramoen og Granit har gjort en kjempestor innsats for å få teknologien til å fungere.

Noen av de produksjonsmessige utfordringene ble løst gjennom feilrettingen, mens andre har skapt problemer gjennom hele prosjektperioden. Spesielt Ramoen har hatt utfordringer med å få en stabil produksjon i sin Valka-kutter. Mange tekniske feil har oppstått og kutteren har ikke operert stabilt. Ramoen ønsket fast vekt på porsjonene fra kutteren, noe som viste seg å være vanskelig å oppnå. Granit har benyttet andre skjæremønster enn Ramoen og har ikke vært opptatt av fast vekt på porsjonene. Dette er en av grunnene til at produksjonen ombord i Granit har vært mindre utfordrende enn for Ramoen.

Arrangementet i produksjonslinjen i for- og etterkant av Valka-kutteren er en annen årsak til at båtene har ulik suksess i produksjon av porsjonert fileter. Om bord i Granit ble det installert en automatisk sorteringsenhet etter Valka-kutteren. I tillegg kan Granit splitte filetgraderen etter Valka GRADER slik at stykningsdelene kan gå gjennom denne, bli sortert og batchet. Sorteringsenheten om bord i Granit har fungert tilfredsstillende. Kun mindre tilpasninger er utført. Dette gjør at Granit kan kjøre både Valka-linjen og den øvrige filetproduksjonen samtidig, og dermed har en mer fleksibel og mindre arbeidsintensiv løsning. Ramoen manglet sorteringsenhet, grading av porsjoner og hadde ikke muligheter for å kjøre standard produksjon parallelt. Siden Ramoen hadde problemer med å få til en stabil produksjon av porsjoner med fast vekt og uten bein i Valka-kutteren, skapte dette produksjonstekniske utfordringer. I kombinasjon med manglende plass i fabrikken hindret fabrikkarrangementet en rasjonell produksjonslinje fra filetering frem til pakking. Dette var årsaken til at Ramoen i oktober 2020, valgte å sette Valka-kutteren på land. Ramoen har nå forbedret sitt fabrikkarrangement og har dermed økt sin produksjonskapasitet for standard filetprodukter.

Det at båtene har fisket etter flere arter, og hatt få “rene” torsketurer, har medført at implementering og feilretting har gått saktere enn opprinnelig planlagt. Erfaringene viser at Valka-kutteren fungerer best når en har kontinuerlig produksjon. Flere måneder avbrudd med blandingsfiske, hvor kutteren ikke har vært benyttet, skapte litt problemer når maskinen skulle starte opp igjen. 

Produkter som forbrukerne ønsker
Det er økt etterspørsel etter konsumentvennlige filetprodukter, og sjøfryst filet blir omsatt både i det nasjonale og internasjonale markedet. Erfaringene fra rederiene viser at for å lykkes i markedet og oppnå gode marginer, er det er nødvendig å tilby beinfrie fileter og stykningsdeler av høy kvalitet.

Ombordprodusert filet har spesielt god kvalitet, og ferske perfekt tinte torskefileter er etterspurt både i norske og utenlandske supermarkeder. Fileter og stykningsdeler som blir tint og pakket i forbrukervennlige forpakninger eller i ferskvaredisken er en produktkategori i vekst. Tinte ombordproduserte fileter, loins og porsjoner har svært god kvalitet, og har bedre holdbarhet enn produkter som håndteres i fersk tilstand. Det blir også mindre matsvinn i butikkene når en kan tilpasse volumet som pakkes til omsetningen i butikkene. 

Lønnsomt å produsere porsjoner av store torskefileter
At Valka-kutteren skjærer ut tykkfiskbein med godt utbytte har en stor økonomisk gevinst. Beinfrie fileter er helt nødvendig for å komme inn på de best betalende markedsnisjene. Valka-kutteren kan i tillegg skjære filetene i flere biter/porsjoner. Dette gir ytterligere muligheter for økt verdiskaping og produktdifferensiering.

Valkas porsjonskutter har bidratt til at begge båtene har fått en mer gunstig omregningsfaktor for beinfrie fileter. Dette gir grunnlag for større lønnsomhet for fabrikkskipsflåten.

Resultatene viser at Granit oppnår ca. 15 kr per kg i merverdi av beinfri torskefilet ved å bruke Valka-linjen kontra standard filetlinje. I januar 2021 gav dette en økt verdiskapning for rederiet på 1,8 million kr. Det er mest lønnsomt å produsere store torskefileter i Valka-linjen. Gitt driftsmønsteret til Granit, så har båten et potensial for produksjon av stykningsdeler av torsk på vår- og senhøsten. I 2021 har Granit et potensiale for å produsere ca. ​​200 tonn fileter i størrelse sorteringen 32+ oz, noe som utgjør ca. 570 tonn rundvekt torsk. Dette betyr at Granit har potensial for å produsere 16 % av torskekvoten sin i Valka kutteren i 2021.​
​Valka X-Ray Cutting achine og Valka GRADER er blitt marinisert for å kunne fungere ombord i et fiskefartøy med bevegelser, aksellerasjoner, vibrasjoner og et korrosivt miljø. Gjennom lang uttesting og feilrettinger har prosjektet banet vei for at maskinene fungerer i fiskefartøy og at de gir lønnsom drift.
Rederiene til fabrikktrålerne M/S Ramoen og M/S Granit bygger nye båter med nye innovative produksjonsløsninger. I filétfabrikken satser trålerne på ny teknologi for å forbedre og utvide produkt- og produksjonsmulighetene for filétprodukter og porsjoner. Tidligere hadde “gamle” M/S Ramoen og M/S Granit muligheter for maskinell produksjon av hodekappet fisk og filéter av hvitfisk. Båtene produserte filéter med skinn og bein og filéter uten skinn, med eller uten bein. Ombord i nybyggene vil trålerne satse på økt produksjon av beinfrie produkter, med bedre utnyttelse av filéten (bedre omregningsfaktor) ved bruk av ny banebrytende teknolog fra den islandske utstyrsprodusenten Valka. Valka X-ray Cutting Machine kutter alle type filéter med eller uten skinn. Primært for å ta ut tykkfiskbein (“pin bones”), men også for skjæring av filéten i porsjonsstykker.

Ramoen og Granit selger sine hvitfiskfiléter både i det internasjonale og nasjonale markedet. Det er økende etterspørsel etter konsumentvennlige filétprodukter. Erfaringene fra rederiene viser at for å lykkes i markedet og oppnå gode marginer er det nødvendig å tilby beinfrie filéter og porsjonsstykker, ikke minst fordi markedet har sett at ombordprodusert filét har spesielt god kvalitet. Dette er grunnlaget for valg av ny banebrytende teknologi for porsjonering og sortering av filéter og porsjoner om bord i fabrikktrålerflåten.

I 2015 og 2016 har flere fiskeindustribedrifter kommet i gang med en vellykket porsjonering og sortering av filétbiter ved bruk av Valka X Ray Cutting Machine. I 2015 fikk Ramoen finansiering til Prosjekt i bedrift (PIB): “Ombordproduksjon av porsjonerte beinfrie filéter og loins: Marinisering og implementering av Valka X-ray Guided Cutting Machine” (FHF-901096). Målsetningen for prosjektet var å tilpasse og gjøre teknologien i Valka-maskinen robust nok til å fungere optimalt om bord i et fiskefartøy. Tilpasning av Valka-maskinen ble kalt marinisering av prosessutstyret. Dette prosjektet er en videreføring av det foregående prosjektet.

Det er et generelt problem i fabrikkskipsflåten at mange arbeidsprosesser er manuelle. Det er behov for flere automatiserte løsninger, både for å bli mer effektive, men også for å fjerne tunge og ensformige arbeidsoppgaver. Økt automatisering vil gi forbedret HMS for mannskapet. Med en vellykket implementering av Valka X-ray-kutteren om bord i M/S Ramoen og M/S Granit, mener rederiene at automatisering av innmating og sortering av filétbiter ut fra kutteren er neste utviklingstrinn. Med filétkutting og porsjonering i forskjellige biter er det arbeidskrevende å kunne utføre denne operasjonen manuelt, korrekt og effektivt. En automatisk sorteringsenhet er avgjørende for å sikre tilstrekkelig effektivitet og lønnsomhet.

Ramoen og Granit sin satsning på beinfrie filéter er forankret i FHFs strategiske satsninger og handlingsplan for 2016 innenfor fagområdene: Fiskeri og fartøy-teknologi, Fersk/fryst torskefisk, Kvalitet, og Hvitfisk. Gjennom ny teknologi med automatisert fjerning av tykkfiskbein, vil trålerne få kostnadseffektive og kvalitetsbevarende produksjonsprosedyrer som bidrar til økt differensiering og verdiskaping ved produksjon av nye produktvarianter som skåret ryggfilét og sporstykker (loins og tails). Ny teknologi vil også øke utnyttelsen og verdiskapningen av restråstoff som avskjær, mel og oljeproduksjon om bord.

Valka X Ray Cutting Machine
• Å kartlegge og dokumentere forventet kapasitet mot målt kapasitet.
• Å kartlegge og dokumentere forventet nøyaktighet mot målt nøyaktighet.
• Å analysere forventet svinn mot målt svinn.
• Å analysere forventet driftsstabilitet mot faktisk driftsstabilitet.

Valkas automatiske sorteringsenhet
• å bygge, teste, måle, dokumentere og demonstrere resultater fra en enkel prototype for sortering for porsjoner om bord i M/S Granit.
• Å bygge, teste, måle, dokumentere og demonstrere resultater fra et utvidet sorteringssystem for porsjoner om bord i M/S Ramoen:
• Å kartlegge og måle forventet kapasitet og driftsstabilitet mot faktisk kapasitet og driftsstabilitet.
• Å oppnå følgende resultatmål:
  – Mindre enn 3 % av porsjonene skal ha rester av tykkfiskbein-fraksjon.
  – Mer enn 90 % av porsjonene skal være korrekt sortert i vektklasser.
  – Mer enn 95 % av tykkfiskbein-fraksjonen skal være korrekt utsortert.
Å oppnå at 98 % av filetene skal være korrekt orientert på transportbåndet før porsjonering.
• Å utvikle et helautomatisk sorteringssystem, uten behov for manuell arbeidskraft.

Effektmål
Med dagens kvoter for torsk, hyse og sei vil M/S Ramoen og M/S Granit kunne produsere ca. 4.800 tonn filetprodukter per år, for alle 3 arter, herav ca. 2.800 tonn torsk. Etter en prøveperiode ut 2017, forventer rederiene å kunne produsere 1.600 tonn beinfrie torskeprodukt (for hyse og sei økende produksjon av beinfrie produkt etter hvert).

Med økt utbytte til beinfri filet, + 8–10 %, og økt produktpris (kalkulert merverdi på 20–25 %), vil det gi merinntekt på 20–30 millioner kr for begge båtene, kun for torskeprodukt. Dette tilsvarer ca. 7–10 % av forventet bruttofangst.

Det har vært en sterk reduksjon av ombordproduserte filétprodukter levert fra norske fabrikkskip. Årsaken er at en stor del av de tidligere fabrikktrålerne har bygget nye fartøy som kun produserer sløyd og hodekappet fisk, pluss økt konkurranse fra utenlandske aktører, spesielt Russland. Gjennom dette har en stadig større del av norske hvitfiskkvoter blitt sendt til videreforedling (filétering) i “lavkostland”, spesielt Kina, og tilbake til markene i Europa og USA. Av hensyn til miljø (transport) og kvalitet (dobbeltfrosne produkt med diverse tilsettinger) vil det være store gevinster å hente ved større andel med ombordproduserende fartøy i norsk fiske. For å endre trenden er det nettopp utstyr som porsjoneringsmaskinen og sorteringssystemet fra Valka som kan utgjøre en forskjell.

Gjennom bedre filétutbytte, beinfrie porsjonsstykker og automatisert sortering kan en få innpass til forbrukere som i stadig større grad forlanger beinfrie produkter. Dette gir ytterligere muligheter for økt verdiskaping og produktdifferensiering.

En vellykket omlegging til produksjon av beinfri filét og loins vil umiddelbart bety bedre inntjening for fartøy, rederi og mannskap. På lengre sikt vil større variasjon i produktspekter bety at rederiene og fabrikktrålerflåten er bedre rustet for å møte endring (reduksjon) i kvotegrunnlag og prisnivå for filétprodukter (dagens “standardprodukt”). Økt markedsadgang både til det norske og globale sjømatmarkedet betyr at rederiene blir mindre sårbare for konjunkturendringer. Som følge av dette vil et vellykket resultat av prosjektet gi en god kostnad-nytte-verdi.

Installasjon av Valka-maskinen og et automatisk system for sortering av filétbiter vil fjerne arbeidskrevende og statiske arbeidsoperasjoner, og vil dermed ha positiv virkning på HMS-delen om bord i fartøyet. Resultatet på produktkvalitet forbedres ved at en større andel av detaljistprodukter blir produsert om bord og kan konkurrere side om side med lignende produkter fra lavkostland. I tillegg vil produktvariasjonen øke og bidra med økt positiv profilering av norsk sjømatnæring.
Prosjektet koordineres opp imot det pågående PIB-prosjektet til Ramoen AS: “Ombordproduksjon av porsjonerte beinfrie filéter og loins: Marinisering og implementering av Valka X-ray Guided Cutting Machine” (FHF-901096).

Storskalatest av Valka X-ray Machine vil bli gjennomført om bord i M/S Ramoen i løpet av vinter/vår 2017. Under uttestingen skal en identifisere feil og mangler ved råstofflyten, Valka-maskinen og optimalisere prosessen. M/S Granit kommer i kommersielt fiske fra august 2017 og Valka-maskinen vil bli testet ut om bord fortløpende.

Det skal utvikles en automatisk sorteringsenhet til M/S Granit. Prototypen som skal testes vil være basert på Valkas erfaringer med sorteringsenheter fra landbedrifter. Valka vil gjennomføre modifiseringer og optimaliseringer for at enheten skal være robust nok til å fungere om bord. På basis av erfaringene med prototypen for sorteringssystemet for porsjoner som er testet ut og implementert om bord i M/S Granit skal det utvikles et nytt system med flere sorteringsmuligheter om bord i Ramoen.

Etter at feilretting er gjennomført skal det gjennomføres en verifisering av kapasitet, nøyaktighet og driftssikkerhet for både porsjonskutteren og sorteringsenhetene. Møreforsking vil delta i siste del av uttestingen for å verifisere resultat og funksjonalitet til utstyret. Det vil være fortløpende informasjonsflyt mellom rederiene underveis i utviklingsarbeidet. For at nye produksjonsløsninger skal fungere optimalt er det viktig at mannskapet får grundig opplæring i håndtering av utstyr og optimalisering av produksjonsprosesser. For å få et stabilt godt resultat over tid er det en nødvendighet at mannskapet har kunnskap om prinsipp, funksjonalitet, justeringsmuligheter, vedlikehold og renhold. Det vil bli gjennomført opplæringskurs for nøkkelpersonell om bord i båtene.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i et nært samspill mellom utstyrsprodusenten Valka, fabrikktrålerne M/S Ramoen og M/S Granit, og Møreforsking. Som prosjektleder har Møreforsking ansvaret for å koordinere, administrere og lede prosjektet. Møreforsking skal sammen med prosjektdeltakerne dokumentere resultatene fra utviklingsarbeidet.
Resultatene fra prosjektet vil formidles på FHF-samlinger og andre relevante møter i næringen, samt på faktaark og i rapporter.
keyboard_arrow_up