Til innholdet

Prosjektnummer

901275

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901275
Status: Pågår
Startdato: 01.12.2016
Sluttdato: 25.02.2021

Automatisk produksjon og sortering av beinfrie porsjonerte filéter om bord i fabrikktrålerne Granit og Ramoen

Rederiene til fabrikktrålerne M/S Ramoen og M/S Granit bygger nye båter med nye innovative produksjonsløsninger. I filétfabrikken satser trålerne på ny teknologi for å forbedre og utvide produkt- og produksjonsmulighetene for filétprodukter og porsjoner. Tidligere hadde “gamle” M/S Ramoen og M/S Granit muligheter for maskinell produksjon av hodekappet fisk og filéter av hvitfisk. Båtene produserte filéter med skinn og bein og filéter uten skinn, med eller uten bein. Ombord i nybyggene vil trålerne satse på økt produksjon av beinfrie produkter, med bedre utnyttelse av filéten (bedre omregningsfaktor) ved bruk av ny banebrytende teknolog fra den islandske utstyrsprodusenten Valka. Valka X-ray Cutting Machine kutter alle type filéter med eller uten skinn. Primært for å ta ut tykkfiskbein (“pin bones”), men også for skjæring av filéten i porsjonsstykker.

Ramoen og Granit selger sine hvitfiskfiléter både i det internasjonale og nasjonale markedet. Det er økende etterspørsel etter konsumentvennlige filétprodukter. Erfaringene fra rederiene viser at for å lykkes i markedet og oppnå gode marginer er det nødvendig å tilby beinfrie filéter og porsjonsstykker, ikke minst fordi markedet har sett at ombordprodusert filét har spesielt god kvalitet. Dette er grunnlaget for valg av ny banebrytende teknologi for porsjonering og sortering av filéter og porsjoner om bord i fabrikktrålerflåten.

I 2015 og 2016 har flere fiskeindustribedrifter kommet i gang med en vellykket porsjonering og sortering av filétbiter ved bruk av Valka X Ray Cutting Machine. I 2015 fikk Ramoen finansiering til Prosjekt i bedrift (PIB): “Ombordproduksjon av porsjonerte beinfrie filéter og loins: Marinisering og implementering av Valka X-ray Guided Cutting Machine” (FHF-901096). Målsetningen for prosjektet var å tilpasse og gjøre teknologien i Valka-maskinen robust nok til å fungere optimalt om bord i et fiskefartøy. Tilpasning av Valka-maskinen ble kalt marinisering av prosessutstyret. Dette prosjektet er en videreføring av det foregående prosjektet.

Det er et generelt problem i fabrikkskipsflåten at mange arbeidsprosesser er manuelle. Det er behov for flere automatiserte løsninger, både for å bli mer effektive, men også for å fjerne tunge og ensformige arbeidsoppgaver. Økt automatisering vil gi forbedret HMS for mannskapet. Med en vellykket implementering av Valka X-ray-kutteren om bord i M/S Ramoen og M/S Granit, mener rederiene at automatisering av innmating og sortering av filétbiter ut fra kutteren er neste utviklingstrinn. Med filétkutting og porsjonering i forskjellige biter er det arbeidskrevende å kunne utføre denne operasjonen manuelt, korrekt og effektivt. En automatisk sorteringsenhet er avgjørende for å sikre tilstrekkelig effektivitet og lønnsomhet.

Ramoen og Granit sin satsning på beinfrie filéter er forankret i FHFs strategiske satsninger og handlingsplan for 2016 innenfor fagområdene: Fiskeri og fartøy-teknologi, Fersk/fryst torskefisk, Kvalitet, og Hvitfisk. Gjennom ny teknologi med automatisert fjerning av tykkfiskbein, vil trålerne få kostnadseffektive og kvalitetsbevarende produksjonsprosedyrer som bidrar til økt differensiering og verdiskaping ved produksjon av nye produktvarianter som skåret ryggfilét og sporstykker (loins og tails). Ny teknologi vil også øke utnyttelsen og verdiskapningen av restråstoff som avskjær, mel og oljeproduksjon om bord.

Valka X Ray Cutting Machine
• Å kartlegge og dokumentere forventet kapasitet mot målt kapasitet.
• Å kartlegge og dokumentere forventet nøyaktighet mot målt nøyaktighet.
• Å analysere forventet svinn mot målt svinn.
• Å analysere forventet driftsstabilitet mot faktisk driftsstabilitet.

Valkas automatiske sorteringsenhet
• å bygge, teste, måle, dokumentere og demonstrere resultater fra en enkel prototype for sortering for porsjoner om bord i M/S Granit.
• Å bygge, teste, måle, dokumentere og demonstrere resultater fra et utvidet sorteringssystem for porsjoner om bord i M/S Ramoen:
• Å kartlegge og måle forventet kapasitet og driftsstabilitet mot faktisk kapasitet og driftsstabilitet.
• Å oppnå følgende resultatmål:
  – Mindre enn 3 % av porsjonene skal ha rester av tykkfiskbein-fraksjon.
  – Mer enn 90 % av porsjonene skal være korrekt sortert i vektklasser.
  – Mer enn 95 % av tykkfiskbein-fraksjonen skal være korrekt utsortert.
Å oppnå at 98 % av filetene skal være korrekt orientert på transportbåndet før porsjonering.
• Å utvikle et helautomatisk sorteringssystem, uten behov for manuell arbeidskraft.

Effektmål
Med dagens kvoter for torsk, hyse og sei vil M/S Ramoen og M/S Granit kunne produsere ca. 4.800 tonn filetprodukter per år, for alle 3 arter, herav ca. 2.800 tonn torsk. Etter en prøveperiode ut 2017, forventer rederiene å kunne produsere 1.600 tonn beinfrie torskeprodukt (for hyse og sei økende produksjon av beinfrie produkt etter hvert).

Med økt utbytte til beinfri filet, + 8–10 %, og økt produktpris (kalkulert merverdi på 20–25 %), vil det gi merinntekt på 20–30 millioner kr for begge båtene, kun for torskeprodukt. Dette tilsvarer ca. 7–10 % av forventet bruttofangst.

Det har vært en sterk reduksjon av ombordproduserte filétprodukter levert fra norske fabrikkskip. Årsaken er at en stor del av de tidligere fabrikktrålerne har bygget nye fartøy som kun produserer sløyd og hodekappet fisk, pluss økt konkurranse fra utenlandske aktører, spesielt Russland. Gjennom dette har en stadig større del av norske hvitfiskkvoter blitt sendt til videreforedling (filétering) i “lavkostland”, spesielt Kina, og tilbake til markene i Europa og USA. Av hensyn til miljø (transport) og kvalitet (dobbeltfrosne produkt med diverse tilsettinger) vil det være store gevinster å hente ved større andel med ombordproduserende fartøy i norsk fiske. For å endre trenden er det nettopp utstyr som porsjoneringsmaskinen og sorteringssystemet fra Valka som kan utgjøre en forskjell.

Gjennom bedre filétutbytte, beinfrie porsjonsstykker og automatisert sortering kan en få innpass til forbrukere som i stadig større grad forlanger beinfrie produkter. Dette gir ytterligere muligheter for økt verdiskaping og produktdifferensiering.

En vellykket omlegging til produksjon av beinfri filét og loins vil umiddelbart bety bedre inntjening for fartøy, rederi og mannskap. På lengre sikt vil større variasjon i produktspekter bety at rederiene og fabrikktrålerflåten er bedre rustet for å møte endring (reduksjon) i kvotegrunnlag og prisnivå for filétprodukter (dagens “standardprodukt”). Økt markedsadgang både til det norske og globale sjømatmarkedet betyr at rederiene blir mindre sårbare for konjunkturendringer. Som følge av dette vil et vellykket resultat av prosjektet gi en god kostnad-nytte-verdi.

Installasjon av Valka-maskinen og et automatisk system for sortering av filétbiter vil fjerne arbeidskrevende og statiske arbeidsoperasjoner, og vil dermed ha positiv virkning på HMS-delen om bord i fartøyet. Resultatet på produktkvalitet forbedres ved at en større andel av detaljistprodukter blir produsert om bord og kan konkurrere side om side med lignende produkter fra lavkostland. I tillegg vil produktvariasjonen øke og bidra med økt positiv profilering av norsk sjømatnæring.
Prosjektet koordineres opp imot det pågående PIB-prosjektet til Ramoen AS: “Ombordproduksjon av porsjonerte beinfrie filéter og loins: Marinisering og implementering av Valka X-ray Guided Cutting Machine” (FHF-901096).

Storskalatest av Valka X-ray Machine vil bli gjennomført om bord i M/S Ramoen i løpet av vinter/vår 2017. Under uttestingen skal en identifisere feil og mangler ved råstofflyten, Valka-maskinen og optimalisere prosessen. M/S Granit kommer i kommersielt fiske fra august 2017 og Valka-maskinen vil bli testet ut om bord fortløpende.

Det skal utvikles en automatisk sorteringsenhet til M/S Granit. Prototypen som skal testes vil være basert på Valkas erfaringer med sorteringsenheter fra landbedrifter. Valka vil gjennomføre modifiseringer og optimaliseringer for at enheten skal være robust nok til å fungere om bord. På basis av erfaringene med prototypen for sorteringssystemet for porsjoner som er testet ut og implementert om bord i M/S Granit skal det utvikles et nytt system med flere sorteringsmuligheter om bord i Ramoen.

Etter at feilretting er gjennomført skal det gjennomføres en verifisering av kapasitet, nøyaktighet og driftssikkerhet for både porsjonskutteren og sorteringsenhetene. Møreforsking vil delta i siste del av uttestingen for å verifisere resultat og funksjonalitet til utstyret. Det vil være fortløpende informasjonsflyt mellom rederiene underveis i utviklingsarbeidet. For at nye produksjonsløsninger skal fungere optimalt er det viktig at mannskapet får grundig opplæring i håndtering av utstyr og optimalisering av produksjonsprosesser. For å få et stabilt godt resultat over tid er det en nødvendighet at mannskapet har kunnskap om prinsipp, funksjonalitet, justeringsmuligheter, vedlikehold og renhold. Det vil bli gjennomført opplæringskurs for nøkkelpersonell om bord i båtene.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i et nært samspill mellom utstyrsprodusenten Valka, fabrikktrålerne M/S Ramoen og M/S Granit, og Møreforsking. Som prosjektleder har Møreforsking ansvaret for å koordinere, administrere og lede prosjektet. Møreforsking skal sammen med prosjektdeltakerne dokumentere resultatene fra utviklingsarbeidet.
Resultatene fra prosjektet vil formidles på FHF-samlinger og andre relevante møter i næringen, samt på faktaark og i rapporter.
keyboard_arrow_up