Til innholdet

Prosjektnummer

901367

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901367
Status: Pågår
Startdato: 15.03.2018
Sluttdato: 28.02.2019

Oppgradering og tilpasning av RID-pumpeteknologi for levering til filetmaskin

​Gjennom utvikling teknologi for intern transport av pelagisk fisk i rør, har det blitt avdekket et betydelig potensiale for at teknologi basert på såkalt RID-pumpe har store fortrinn sammenlignet med tradisjonell transport på band og andre typer transportører.

Det foreligger imidlertid fortsatt behov for utvikling. En rekke utfordringer har dukket opp underveis og er nødvendig å få løst for at teknologien skal være klar for kommersialisering. Mesteparten av disse kostnadene vil i stor grad påfalle sjømatbedriften. Dette dreier seg i hovedsak om følgende utfordringer:
• Anlegg for produksjon av pelagisk fisk til konsum, har svært ofte intern transport av fisk over større avstander. Ofte kan det dreie seg om en transportavstand på flere hundre meter. Noen ganger over flere etasjer. Det er av den grunn behov for å teste teknologiens funksjonalitet knyttet til transport av pelagisk fisk over større avstander.
• Ved transport av fisk i vann og rør, oppstår det nye utfordringer til styring av fiskevolum inn til filetmaskinene. Ofte kan det være snakk om flere filetmaskiner (f.eks. 5–7 stk.) med fisk fra samme størrelse. Alle filetmaskinene tilføres rund fisk som råstoff fra ett og samme rør, med en røråpning til hver maskin. Filetmaskinene må ha jevn og kontinuerlig tilførsel av råstoff for å kunne nå optimal produksjonskapasitet og dermed også lavest mulig produksjonskostnader per kg ferdigvare. Vann og fisk må skulles på en effektiv måte uten søl på gulv. System for å håndtere returvann må installeres. Prosedyrer for rens/utskiftning av returvann må utvikles. 
• Transport av fisk i rør og vann vil ha en annen treghet i forhold til justeringer og endringer av tilførselsvolum sammenlignet med tradisjonelle transportband. Tilførsel av råstoff til maskin nummer 1 på linjen vil lett påvirke tilførselen til de øvrige maskinene. Spesielt vil siste maskin på linjen (f.eks. nummer 7) kunne få for lite råstoff siden maskinene før (nummer 1.6) beslaglegger stor kapasitet. Justeringer av pumpetempo bli derfor nødvendig, men når RID-pumpen er plassert med stor avstand fra filetmaskinene vil det sannsynligvis være en treghet i transporten av fisk som må utprøves, feilrettes og justeres, før teknologien kan sies fungere optimalt. Optimal tilførsel til filetmaskiner stiller høyere krav til finstemt flyt av råvarer enn andre deler av produksjonen. Pelagia forventer at det er behov for betydelig testing med et dyrt råstoff som kan/vil bli ødelagt i testfasen eller at kapasitet på linjene vil bli kraftig redusert i testperioden. 
• Transport over store avstander i rør fra størrelsessortering (rulle-grader) til filetsmaskiner, gir anledning til å kunne styre temperaturen på råstoffet. På denne måten kan muligens kvaliteten på råstoffet bedres sammenlignet med tradisjonell transport på bånd der fisken er eksponert for en viss temperaturstigning. I prosjektet vil en foreta nødvendige temperaturmålinger på fisk transportert i rør og sammenligne disse med temperaturutviklingen på fisk som forflyttes på tradisjonelt vis (transportbånd).
 
I prosjektet vil en også beregne energiforbruket med intern transport av fisk ved hjelp av RID-pumpeteknologi og sammenligne denne med tradisjonell teknologis energibehov.
 
En viktig bakgrunn for prosjektet er at teknologien er interessant for næringen, men at det fortsatt er betydelig risiko forbundet med å investere i den nye RID-teknologien. Det er derfor nødvendig å etablere et system der den nye teknologien ligger side og side med eksisterende teknologi. Da kan anlegget kjøre produksjonen gjennom den tradisjonelle logistikkløsningen når RID-pumpeteknologien justeres, feil rettes og av ulike grunner står stille. Gammel teknologi kan kobles av når RID-pumpe og rørdistribusjonen er under utprøving. På den måten vil en sike at produksjonskapasiteten gjøres så lite sårbar som mulig. Det er likevel nærliggende å anta at perioder med testing og feilretting vil påvirke den totale produksjonskapasiteten ved anlegget.
 
Prosjektet følger opp ​​prosjektet “Utvikling av ny og skånsom teknologi for mer effektiv intern logistikk av råstoff ved norske pelagiske konsumanlegg” (FHF-901358), men i dette prosjektet blir utviklingsarbeidet i stor grad å belaste Pelagia.
 
Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan for 2018. Det er i tillegg gjort avklaringer per telefon og fysiske møter mellom FHF og flere andre pelagiske selskaper om å få utført dette arbeidet i regi av Pelagia med tanke på å danne et bedre grunnlag for beslutninger om eventuell fremtidig omlegging og investering i ny teknologi for intern logistikk i pelagisk konsumindustri.
  
Prosjektet gjennomføres ved Pelagia Måløy der det vil bli bygget og montert et større testanlegg for tilførsel av råstoff til 5 filetmaskiner.

Hovedmål
Å bygge og teste ut i stor skala om RID-teknologien med tanke på råvaretransport for 5 filetmaskiner ved Pelagia sitt anlegg i Måløy.
 
Delmål
1)   Å avklare om det er mulig å transportere råstoff med RID-teknologi over større avstander (60–80 meter).
2)   Å avklare om teknologien er egnet for kontinuerlig og jevn regulering av tilførsler fra rullegrader til 5 stk. filetmaskiner på samme røropplegg. 
3)   Å bygge pumpe og røranlegg for returvann fra filetmaskin tilbake til tank under rullegrader.
4)   Å bygge inn nedkjølt sjøvann (RSW)-anlegg for styring av temperatur på transportvann.
5)   Å måle temperaturendringer på råstoff fra transport i rør og sammenligne det med temperatur på råstoff fra fiske distribuert på vanlig måte.
6)   Å kartlegge transporttid fra rullegrader til filetmaskin.
7)   Å beregne energiforbruk med ny teknologi sammenlignet med eksisterende tradisjonell løsning.
8)   Å kartlegge potensielt kostnadsnivå for rengjøring og vedlikehold og sammenligne det med eksisterende løsning.​
Teknologien er ansett i bransjen for å være svært interessant. En forventer:
• at den vil kunne påvirke kostnader med renhold i positiv retning.
• at løsningen vil ha en positiv effekt på produktkvalitet gjennom bedre temperaturstyring og mer skånsom behandling av råstoff.
• bedre plassutnyttelse og tørrere anlegg.
Prosjektorganisering
Prosjektet er planlagt gjennomført ved anlegget til Pelagia Måløy med start fra mars 2018 frem til juli, 2018.  Det kreves ekspertise og kunskap på ulike områder for å bli vellykket. Det kreves også testing av sild med riktig kvalitet og innsamling av data for bygging og styring av systemet med tilførsler av råstoff inn til fem ulike filetmaskiner.

Pelagia vil selv være ansvarlige for testingen, men vil hente inn erfaring kunnskap fra MMC First Process. Oppgavene til MMC First process AS er spesifisert lengre ned i avsnittet.
 
MMC First Process vil ta med seg kunnskapen i prosjektet og benytte denne for videre kommersialisering av teknologien. Dette bidrar til rask kunnskapsspredning i næringen og hurtig kommersialisering. Resultatene kommer derfor næringen raskt tilgode. ​

Gjennomføring
For å få testet delmål 1–9, vil prosjektet bli gjennomført i tråd med punktene nedenfor:

1. Pre-installasjon 
Opplisting av spesifikasjoner på alle tekniske komponenter. Avdekking av hvilke krav som stilles til elektrisk strøm og effekt til alle strømforbrukende ledd i linjen.

2. Installasjon
Innstallering og montering av alle sentrale komponenter.

a) Installering som foretas av First Process:
MMC First Process leverer 1 stk. RID-pumpe med fundament for pumping av sild til 5 stk. Baader filetmaskiner som er plassert på en rad i filethall 2. Leveringen inkluderer rustfri samlestokk med 5 stk. elektrisk styrte ventiler for tilførsel til filetmaskinene. Det vil også bli inkludert avsiling av vann til hver filetmaskin.

For å kunne forestå enkel betjening, vil det bygges og monteres styreskap ved RID-pumpen med tilhørende kabel til kontrollpanel i filethall. Det vil være formålstjenlig for styring av de ulike tilførslene til filetmaskinene å opprette eget kontrollpanel i filethallen. Dette for å enkelt og rasjonellt å kunne velge hvilke filetmaskiner som skal være aktiv til enhver tid. På denne måten får en utnyttet kapasiteten best mulig. Videre vil det bli benyttet eksisterende nivåindikering for måling av mengde fisk inn til hver filetmaskin.  

b) Installering som foretas av Pelagia:
Pelagia etablerer rør og ventiler mellom sugetank og RID-pumpe. Videre etableres og monteres rør fra RID-pumpe til samlestokk i filethall. Overflødig transportvann vil gå gjennom avsiling på hver maskin. Deretter returneres avsilingsvannet tilbake til sugetank ved hjelp av en returpumpe.

3. Testing og feilretting 
Pelagia og MMC First Process vil sammen gjennomføre testing og utviklingsarbeid for å vurdere om RID-pumpen er egnet til langdistanse transport av pelagisk råstoff. Dette gjøres ved å sende råstoff fra bulk, gjennom pumpe og ut på tørrmater filetmaskin som ligger omlag 80 meter lengre inn i fabrikken.

Enkel kvalitetsvurdering gjøres ved å sammenligne filetkvalitet fra fisk transportert i rør, med filetkvalitet fra eksisterende transportsystem. Denne delen utføres ved help av selskapets egne kvalitetskontrollører.

MMC First Process utvikler eget styringssystem for kontinuerlig og jevn regulering av tilførsler av fisk fra rullegrader til 5 stk. filetmaskiner. Hastighet gjennom filetmaskinene skal være likt med eksisterende kapasitet som er basert på tradisjonelle logistikkløsninger. Hastighet er avhengig av størrelse og kvalitet på fisk, men ligger på fra 220 til 250 fisk per maskin per minutt. Filetmaskinene vil opereres av personell fra Pelagia.

Prosjektet vil også utvikle avsilingssystem for effektiv avsiling av vann fra pumpe ned på egen avsilingsunit. Prosjektet vil videre foreta faglig vurdering av returvannssystem og utvikle system og prosedyrer for utskifting av vann.

I tillegg vil det bli koblet til eget RSW-anlegg for kjøling og temperatursyring av prosessvannet som inngår i transport av fisk. En vil her måle vanntemperatur på utvalgte kontrollpunkter i transportkjeden. Dette gjøres ved å installere temperaturmålere med automatisk logging. Ved å kunne styre temperaturen på transportvann blir det mulig å også påvirke temperaturen i fisken og på den måten bidra til kvalitetsforbedring på det ferdige produktet.

Måling av transporttid fra rullegrader til filetmaskin med ulike pumperater vil bli gjennomført ved å sende kontrollobjekt gjennom pumpesystemet. Dette vil gi viktig informasjon om fiskens transporttid og muligheter for å kunne styre tilførsler til de ulike filetmaskinene.

Det vil også bli målt og beregnet forskjell i energiforbruk på transport av fisk i rør sammenlignet med tradisjonell løsning. Gjøres ved å installere EOS-system mot relevante forbrukere. Energimålingene utføres av kvalifisert personell fra Pelagia. Anlegget til Pelagia Måløy har spesielt gode EOS-system, og har dermed også best mulighet for spesifisering av tall for sammenligning med tradisjonell transport.

En viktig grunn for transport av fisk i rør er reduserte renholdskostnader. Prosjektet vil derfor kartlegge potensielt kostnadsnivå for rengjøring og vedlikehold og sammenligne det med eksisterende løsning. Dette gjøres ved å logge timeforbruk til vask og forbruk kjemikalier. Beregningene gjøres av kvalifisert personell fra Pelagia.

Installasjon av slik omfattende ny teknologi i stor skala vil innebære betydelig risiko. Teknologien vil derfor bli installert i parallell med eksisterende transportløsning. På denne måten blir det lettere å sammenligne systemene mot hverandre både opp mot kvalitet, energi, kostander til renhold, installasjonskostnader og driftskostnader. Det vil også redusere risikoen for nedetid grunnet driftsproblemer på RID-system og nedetid pga. justeringer av kapasitet i forbindelse med tetsting, prøving og feilretting. Noe produksjonstap er likevel å forvente ettersom en må kjøre systemet med lavere kapasitet i starten for å utvikle teknologien. I tillegg vil det benyttes tid produksjonstid til bytte av transport mellom systemene. Lavere kapasitet inn på filetmaskinene vil bety at hele produksjonen vil ta tilsvarende lengre tid og dermed økte kostnader. 

4. Rapportering
 
First Process og Pelagia vil sammen dokumentere resultatene over. Resultatene vil bli formidlet i tråd med formidlingsplanen under.

Prosjektutvidelse høsten 2019
Utbedringer av infrastruktur til RID-pumpen
Man måtte utbedre deler av infrastrukturen til pumpe for å kunne kjøre realistiske tester over tid. Endringer knyttet til spylerør ved feeder måtte prioriteres. Dette for å kunne styre vannstrøm ved innmater. Pumpen vil bli testet parallelt med endringer på systemet.

Ombygging av rørsystem og ulike komponeneter vil bli gjort i henhold til arbeidsplan.
Prosjektresultatene formidles delvis på konferansen Pelagisk Arena, som arrangeres i Bergen 12. juni 2018. Videre lages det egne faktaark fra prosjektet. MMC First Process vil også bidra med informasjon om teknologien på messer og gjennom møter med næringen.

Dersom prosjektet er vellykket vil det bli utarbeidet egen presentasjonsvideo.

Den beste formidlingsmåten​ vil uansett være fabrikkbesøk. Andre norske pelagiske selskaper vil ha mulighet til å besøke Pelagia Måløy dersom det skulle være av interesse. 

keyboard_arrow_up