Til innholdet

Prosjektnummer

901385

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901385
Status: Avsluttet
Startdato: 03.07.2017
Sluttdato: 01.03.2022

El-bedøver for linefartøy

Utvikling av el-bedøving til autolinesystem, som ikke endte i akseptabel løsning, men der arbeidet kan bygges videre på
​• Prinsippet med immobilisering av fisk med kompakte løsninger ser ut til å fungere greit under uttesting på kommersielt fartøy.
• Det er mulig å lage enkle, fleksible mekaniske løsninger for mekanisk enhet som er fullt funksjonell til en moderat kostnad.
• Håndholdt enhet kan fungere med ledning, men prosjektet har ikke funnet noen fornuftig løsning på trådløs enhet med batteri.
• Robust styresystem innenfor rimelig kostnadsramme er utfordrende, integrasjon med andre styresystemer kan være en løsning.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Immobilisering ved bruk av strøm ser ut til å fungere i nedskalert versjon når det gjelder mekaniske komponenter. Her er det mulig å modifisere layout mye for å tilpasse det til anvendelsesområde. 

Håndholdt enhet
Det ble testet ut en enhet med ledning med en pol i spissen på høtten og en pol montert på rekka. Når mannskapet høttet fisken ble den dratt over den andre polen og fikk støt. Dette fungerte, men mannskapet på rekka måtte holde fisken stille der i noen sekunder for å oppnå god effekt. Ledningen var også besværlig, i så stor grad at dette prinsippet ble skrinlagt. Hadde en funnet en løsning på effektiv bruk med ledning hadde det sannsynligvis vært mer hensiktsmessig å forsøke å integrere to poler i selve høtten, enten to pigger eller en integrasjon av to poler i en pigg. Batteri var foreslått tidlig i prosjektet.

Det har ikke lyktes å finne noe effektivt system som er kompakt og lett nok til å integreres i en håndholdt enhet. Det ble også vurdert også å lage en enhet der batteri og styring kunne festes til kroppen og ledning gå langs armen til en høtt, men man fant ingen god løsning på dette heller. HMS ved bruk av håndholdt enhet vil heller ikke være optimal. 

Stasjonær enhet
Stasjonær el-bedøver finnes i dag på større båter, og det finnes et patent, eid av Optimar, på en løsning tilpasset transportbånd. Nyhetsverdi og differensiering fra patent må her bestå i kompakthet, og prinsipper for gjennomføring av fisk, og kostnadsnivået må tas ned. I tillegg må systemet gjøres robust mot strømlekkasje, noe som har vært en utfordring ved bruk av elbedøver på store stålfartøy tidligere. Denne problemstillingen er mindre på glassfiber og trebåter, men kan være veldig kritisk på aluminiumsbygg. I testen blr det brukt et plastmateriale (POM) som struktur og ledere av kopper og 316 syrefast stål. Det ble valgt å bygge prototype som et rør, men en kan i praksis bygge den rektangulær eller elipseformet basert på samme prinsipp uten at effekten endres. For å unngå krypstrøm gjennom vannfilm bør det tenkes godt gjennom hvordan den integreres i linjen, men alt i alt ingen utfordringer å lage en funksjonell innretning. Likheten med gjeldende patenter er ikke vurdert juridisk, det bør gjøres før en går videre mot et eventuelt kommersielt produkt. Enten ved bruk av et patentbyrå eller kommunikasjon med gjeldende patenthaver på el-bedøver for samlebånd. 

Strømstyring
Her ligger den største utfordringen i prosjektet. Strømmen skal styres og reguleres på måter som ikke er vanlig i kommersielle anvendelser i marint miljø. Det er fullt mulig å få til, utfordringen er å kunne gjøre det robust, kompakt og rimelig nok til å være tilgjengelig for den mindre kystflåten. Gjennom prosjektet ble det kommet frem til en løsning som er relativt kompakt, selv om denne også kan by på plassutfordringer om den skal installeres i maskinrom eller annen innredning på eksisterende fartøy. Denne løsningen montert i tett skap, gjerne med varmeelement, er sannsynligvis robust nok til å tilfredsstille kravene fra sluttbruker. Kostnadene er derimot høyere enn ønskelig, og vil begrense kundegruppen for denne løsningen. Denne løsningen montert i styreskap vil fort komme på 100.000 kr+ i utsalgspris, pluss installasjon og mekaniske komponenter.

Det er to mulige spor for å komme ned i pris for systemet. Det ene er å gå ned i verdikjeden å få spesialbygd el-komponenter fra grunnen av i fra lavkostindustri. Det finnes flere leverandører, spesielt i Asia som kan skreddersy løsninger uten en enorm kostnad. Erfaringen er at det er en risiko med kvalitet på slike løsninger, spesielt om det skal integreres i systemer som selges med garanti, men det er helt sikkert mulig å få ned prisbildet betraktelig.

En annen løsning kan være å integrere denne typen løsning i et eksisterende styreskap der en kan utnytte komponenter som er der fra før. For eksempel, vil man på Mustad sitt elektriske autolinesystem for kyst som lanseres 2022–2023 ha et styreskap som inkluderer PLS, HMI-panel og skapstruktur. Her kunne en se for seg å utvide skapet med de komponentene som trengs for strømstyring og integrere det i eksisterende PLS-styring og brukergrensesnitt uten at det drar opp totalkostnaden betraktelig. Det kommer mange nye hybride fartøy i tiden fremover med avansert el-styring, og det kan godt være at et styringssystem for el-bedøving kan settes opp i synergi med andre systemer uten betraktelig ekstrakostnader.
​Mustad autoline AS valgte å avbryte prosjektet fordi andre presserende oppdrag i bedriftens kjerneområdet krevde all kapasitet. En ny utlysning planlegges og alt arbeid som er utført av Mustad kan overtas av andre leverandører som ønsker å bygge videre på dette arbeidet.
Det er flere grunner for at Mustad vurderer at dette prosjektet har et markedspotensial:
 
1. Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Håndtering av levende, stor fisk er fysisk krevende og påfører unødig belastning, og økt risiko for skader.

2. Effektivisering
Bedøving vil sannsynligvis gi mindre omløpstid per fisk på håndtering, og således øke kapasiteten per mann på dekk.

3. Kvalitet på fisk
Tidligere studier viser at bedøvet fisk har god utblødning, samt at det er enklere med kjapp bløgging når fisken er immobilisert.

4. Etikk
Tilbakemeldinger, spesielt fra det amerikanske markedet, viser at sluttkunder etterspør etisk forsvarlig mat, samt at aktører i det sivile samfunn (eksempelvis WWF) i samme markedet, gir etisk høsting mye oppmerksomhet.
 
Disse faktorene (1–4), sett i sammenheng med de gode erfaringer en har med elektrisk (el)-bedøving fra snurrevad, gjør det interessant å sette i gang dette prosjektet.
Hovedmål
Å utvikle el-bedøving til autolinesystem, samt å utvikle en løsning som er mulig å integrere med manuell linedrift.
 
Delmål
• Å utvikle konsept av mekaniske komponenter.
• Å etablere kravspesifikasjoner spesielt for elektrisitet og el-styring.
• Å foreta HMS-gjennomgang.
• Å konstruere en prototyp.
• Å teste ut på kommersielt fartøy.
Resultatene i prosjektet forventes, kort oppsummert, å gi en lettere arbeidshverdag, økt effektivitet, samt potensial for markedsmessige fortrinn ved bedre utblødning og etisk merkevarebygging.
Prosjektet gjennomføres i fem steg. De tre første er teoretiske, de to siste utførende.

1. Konseptualisering av mekaniske komponenter
Her settes det opp en kravspesifikasjon som ivaretar et design som gir effektiv bedøving, som fysisk lar seg integrere i en eksisterende linje, som ikke forstyrrer redskapshåndtering, som ivaretar HMS-krav, og som kan gjennomføres med en produksjonskostnad som er realistisk å hente tilbake.
 
I hovedsak gjennomføres dette steget av Mustad Autoline med innspill fra SINTEF Ocean. Det vil bli utredet en håndholdt enhet (klepp), samt mulighet til å integrere bedøving i dekksutstyr (rekkerull/haler/renne).

2. Kravspesifikasjon spesielt for elektrisitet og el-styring
Det etableres en spesifikasjon på strømtilførsel, mengde, spenning, nødvendig eksponeringstid og lignende. Mulighet for batteridrift utredes også.
 
Dette steget gjennomføres i hovedsak av SINTEF Ocean basert på erfaringer fra tidligere prosjekter og etablert kunnskap.

3. HMS-gjennomgang
Bruk av elektrisitet i arbeidsposisjoner krever at en skjermer mannskap fra støt. Plassering og utforming av mekaniske komponenter gjøres ergonomisk.
 
Dette steget går parallelt med de to foregående, hovedansvar ligger hos SINTEF Ocean mens Mustad Autoline bidrar.

4. Prototyp
Konstruksjon og produksjon av prototyp skjer på Mustad Autoline sin fabrikk på Gjøvik, basert på resultater fra foregående steg.
 
Mustad Autoline er ansvarlig for bygging, mens SINTEF Ocean involveres i vurdering av endelig prototyp før den sendes ut på båt.

5. Uttesting
Uttesting skjer på M/S “Vornesværing” i samarbeid med reder og mannskap der. Dersom det blir forskjellige løsninger for autoline og manuell line, vil uttesting av enhet for manuell line skje i samarbeid med Frantzen AS.
Prosjektresultater formidles gjennom sluttrapport, kundepresentasjoner og på Mustad Autoline og FHF sine nettsider. Det vil også bli presentasjoner på aktuelle messer og konferanser.
keyboard_arrow_up