Til innholdet

Prosjektnummer

901403

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901403
Status: Avsluttet
Startdato: 02.10.2017
Sluttdato: 31.12.2020

Skånsom sprette- og kappemaskin for hvitfisk til landanlegg

​En sløye- og kappemaskin som vil bidra til økt effektivitet er utviklet
​• Maskinen hodekapper fisk med fin lang nakke uten skader på øreben, og sløyer oppimot 20 fisk per minutt.
• Rognen var over 90 % hel under målingene som ble utført i januar 2020, men vil kunne variere i sesong.
• Lengden på buksnittet kan variere litt mellom for kort og for langt i forhold til gattet, men resultatene ligger godt innenfor bransjestandard på håndarbeid og lignende maskiner.
• Maskinen sløyer fisk fra 120 kilo på enkelte arter, og kan håndtere torsk, sei, lange, brosme, steinbit, hyse med flere, uten manuelle endringer.
• Folla levere fisk med og uten hode, og er betydelig enklere å holde hygienisk ren/ vaske enn andre maskiner på markedet som følge av god tilkomst og lite smådeler.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Folla vil være et godt alternativ til dagens metode for hodekapping og sløying av hvitfisk på landanlegg, og kan bli fremtidens maskin for effektivisering og automasjon i hvitfisknæringen. Man ser at maskinen vil kunne holde samme tempo som dagens løsning, men med lavere bemanning. Maskinen sine unike teknologiske løsninger sikrer hel rogn i over 90 % av tilfellene under testene som ble utført. Det skal sies at utbytte (%) på hel rogn sannsynligvis vil variere i sesong, men det vil også håndarbeidet gjøre.

Maskinen hodekapper fisk, med fin lang nakke uten skader på øreben om fisken ligger korrekt. Folla sløyer oppimot 20 fisk per minutt. Lengden på buksnittet kan variere litt mellom for kort og for langt i forhold til gattet, men resultatene ligger godt innenfor bransjestandard på håndarbeid og lignende maskiner. Maskinen sløyer fisk fra 1–20 kilo på enkelte arter, og kan håndtere torsk, sei, lange, brosme, steinbit, hyse med flere, uten manuelle endringer. Folla kan levere fisk med og uten hode, så lenge fisken er bløgget med et strupekutt. Den er betydelig enklere å holde hygienisk ren/ vaske enn andre maskiner på markedet som følge av god tilkomst og lite smådeler. 

En maskin med så stort spekter av muligheter er helt unikt, og kan gjøre dagens manuelle jobb med sløying av fisk overflødig. Alt i alt er man svært fornøyd med resultatene så langt, og man ser muligheter for å øke effektiviteten ytterligere på sikt.
​Folla leverer godt i forhold til næringens behov, og kan bidra til en mer effektiv og automatisert sløying og kapping av hvitfisk. Maskinen skal fra januar 2021 optimaliseres i samarbeid med pilotkunde fra prosjektet, og fra høsten 2021 skal nok en pilotmaskin installeres hos en annen bedrift. 
Markedet etterlyser en effektiv og skånsom sløyemaskin for hvitfisk. I dette prosjektet legges det opp til en videreutvikling/ effektivisering av eksisterende teknologi (Loppa100). Sløyemaskinen skal være billig og enkel å vedlikehalde av brukerne selv. Hvitfisknæringen har få kappe- og sløyemaskiner som oppfyller begge disse kriteriene. 

Næringen mangler også maskiner som utfører både hodekapp og sløying av lange og brosme i tillegg til torsk, sei, steinbit og så videre. En ny maskin vil gi næringen muligheten til å ta vare på innmat for videre produksjon.
Å kunne tilby næringen en skånsom kappemaskin og sløyemaskin som sikrer hel innmat, er skånsom mot fisken og gir lite rom for feilskjær. Maskinen skal kunne ta hvitfisk opp til 12 kg rund vekt.
  
Delmål
Å utvikle en effektiv og lite komplisert maskin som holder samme tempo som eksisterende maskiner i denne kategorien.
En vellykket maskinutvikling vil kunne gjøre at landanlegg kan tilby produkter uten klemskader og feilskjær, samt kunne utnytte biproduktene etter sløying i maskin. Det vil også redusere manuelt risikopreget arbeid.

Maskinen krever lite av både vedlikehold og dyre reparasjoner. Maskinen er basert på Loppa 100, hvor service kan utføres i sin helhet av brukeren. Det betyr at man ikke trenger kostbare servicefolk, og lav kompleksitetsgrad gir enkle komponenter.
 
Maskinen vil kunne øke lønnsomheten gjennom at den både kapper og sløyer fisken. Dagens maskiner kapper kun hodet, og så er det manuelt arbeid å sprette fisken. Havfront AS forventer å kunne redusere bruken av personell med 1–2 personer per maskin på en sløyelinje. Maskinen skal også være enkel i bruk så man slipper lang opplæringstid. 

Prosjektresultatene vil fremme HMS i bedriftene ved mindre manuelt arbeid i forbindelse med håndsløying av arter uegnet for dagens maskiner. Prosjektet vil også gi en positiv miljøeffekt ved økt utnyttelse av næringsrik innmat, som ellers i mange tilfeller vil kastes eller ikke kan brukes pga. skader.
 
En ny sløyemaskin vil fremme produktkvaliteten ved mindre feilskjær, lite klemskader og hel innmat. Det antas at maskinen vil holde ca. 30 fisk/min. Det er muligheter for utvidelse slik at den potensielt kan ta ca. 45 fisk/min, men da vil brukeren ha problemer med å holde følge, og arbeidsstilling vil ikke være like ergonomisk.
Arbeidet med prosjektet er delt opp i to faser.

Fase 1
1.1 Konseptutvikling
Prosjektgruppen setter ned felles mål og milepæler som skal oppnås i fellesskap gjennom prosjektet. Skisser og erfaringsdata fra Loppa100 settes sammen til et konsept som blir grunnlaget for prinsipptesting. Ytterdimensjoner, ønsket kapasitet og utforming bestemmes. Innføre detaljer som kommer frem under intervju med ideell bruker. Presentasjon av skisser og løsninger vil bli utført i løpet av 4. kvartal 2017.
 
1.2 Engineering og 3D-modellering
Havfront vil tegne hele maskinen for prøveproduksjon. Det vil i første omgang være en testrigg som skal testes etter påsken 2018. Arbeidet vil være basert på prosjektgruppens tilbakemeldinger. Testriggen skal om mulig være mest mulig lik prototypen. Det er viktig å gjennomføre en grundig jobb i starten, for å utelukke flest mulige feil på den nye maskinen.  
 
1.3 Priskalkyle og tegning av sløyelinje med maskinen inkludert
Utarbeiding av kostnadskalkyler for produksjon av maskinen, samt montering i fabrikk. Det vil være viktig å holde fokus på kostnadsbildet for å kontrollere sluttprisen mot markedet. Det vil også være avgjørende for å realisere prosjektet at markedet er villig til å betale for maskinen.
 
1.4 Kostnad-nytte-analyse
Utarbeiding av kalkyle sammen med samarbeidspartnerne. Kalkylen skal inneholde en oversikt over hvilke innsparinger av tid og ressurser en kan oppnå ved å montere sløyemaskinen. Kalkylen skal også vurdere slitasjebesparelse og sykmeldingskostnader et anlegg har på grunn av manuell sløying. 
 
1.5 Bygging av testrigg
Havfront vil i samarbeid med Optimar bygge en testrigg som skal plasseres i fabrikken til Br. Karlsen AS. Den vil være helt avgjørende for å se at konsept og løsninger fungere så optimalt som forventet. Det vil være grunnlaget for produksjonen av prototypen som forhåpentligvis skal være så ferdig at det bare er små korrigeringer som trenges ved ferdig testing.
 
1.6 Montering og tilpassing av testrigg i fabrikk
Monteringen skal gjennomføres på egnet plass i fabrikken på Husøy. Det er Br. Karlsen ASsom har hovedansvaret for plassering og montering samt logistikkoptimalisering, men i tett dialog med prosjektleder.
 
1.7 Testing av konseptet
Testriggen blir plassert hos Br. Karlsen AS etter påsken 2018. Da vil den bli testet på fisk. Br. Karlsen AS vil bruke tid på testing og forslag til tilpassinger som må på plass før prototypen blir tegnet og bygget. Det vil bli provosert frem latente avvikshendelser for å ta høyde for slike.  Det er en viktig jobb som skal føre frem til de beste løsningene. Havfront vil være med på hele testperioden på Husøy, for å fange opp alle signal slik at konstruktørene vil kunne gjennomføre forventede endringer på prototypen.
 
1.8 Evaluering og justering av fase 1
Havfront AS vil se gjennom endringer og tilpassinger som kommer fram under testingen, og endre i tegningspakkene. Alle endringer og tilpassinger vil være forankret i prosjektgruppen, for å få en best mulig prototype.

1.9 Evaluering og oppsummering av fase 1
Det vil bli foretatt en evaluering av resultatene for fase 1 for å oppdatere og tilpasse arbeidet for fase 2.
 
Fase 2
2.1 Utarbeiding av produksjonsunderlag
Det blir utarbeidet tegninger og spesifikasjoner fra evalueringen fra fase 1. Havfront utarbeider detaljert tegningspakke for komplett bygging av fullskala prototype. Maskinen vil også bli 3D-modellert i detalj slik at en får frem tydelige funksjoner som maskinen skal ha. 
 
2.2 Bygging av prototype
Havfront vil i samarbeid med Optimar bygge fullskala prototype basert på erfaringer fra testingen i fase 1. Det legges opp til å bygge en prototype som mest mulig er komplett maskin. Prototypen skal så langt det lar seg gjøre innfri de målsetningene som gruppen har satt før oppstart av fase 2.

2.3 Utvikling av el.styring og programvare
Havfront har et samarbeid med underleverandør for utvikling av el-styring og progamvare. Denne maskinen vil i større grad ha behov for automasjon enn dagens Loppa100. Havfront ønsker å lage en så enkel og effektiv maskin som mulig, ved å øke  effektiviteten til mer enn dagens maskin.

2.4 Testing og justering
Maskinen vil bli startet opp og testkjørt. Man håper å kunne finne feil og mangler før maskinen sendes opp til Husøy. Det vil bli utført testing med fisk, og prosjektgruppen bør være tilstede når oppstarten finner sted. Basert på erfaringer under oppstarten vil Havfront AS justere dette før endelig oppstart på Husøy.
 
2.5 Installering
Maskinen blir installert i sløyelinjen til Br. Karlsen AS på Husøy før sesongen 2019. Skisser og plan før montering er Br. Karlsen AS ansvarlig for. Maskinen skal plasseres på en hensiktsmessig måte som gjør den så effektiv som mulig, samt at den er så ergonomisk plassert som mulig for brukerne. Det er avgjørende for prosjektet at plassering og installering blir så optimal som mulig.
 
2.6 Erfaringskjøring
Maskinen vil bli testet gjennom hele sesongen 2019. Det er viktig å ha en så grundig test som mulig for å feilsøke så en kan rette opp i eventulle mangler og svake komponenter. Det vil også være viktig for å kunne ha en grundig konklusjon i prosjektet om Havfront AS har lykkes i sine målsetninger. Det vil også bli gjort test av vedlikeholdsrutiner, og fremprovosere stopphendelser, for å sikre at dette fungerer tilfredsstillende.
 
2.7 Evaluering og justering
Under mengdekjøringen på Husøy vil det være behov for endringer og justeringer for å få en mest mulig optimal maskin som gir ønsket resultat. Forventningen er også at en vil kunne oppnå resultat som en ikke har tenkt over i fase 1. Slik kan en få en maskin som vil tilfredsstiller markedet på en enda bedre måte.
 
2.8 Modifisering av prototypen
Det vil bli lagt opp til å modifisere maskinen etter mengdekjøringen slik at den kan brukes etter at prosjektet er over. Det er også ønskelig at de oppgraderer prototypen med sertifisering og så videre slik at den kan bli tatt i ordinær bruk.
 
Prosjektorganisering
Utvikling/ konstruksjon
Havfront AS jobber videre basert på eksisterende produkt (Loppa100), og leder utviklingen av prosjektet.
 
Produksjon/prototypebygging
Optimar AS bidrar med sine erfaringer fra bruk av transportbånd, samt et forslag til fornuftig fabrikkoppsett rundt maskinen. Optimar vi ha det fulle ansvaret for produksjon av maskinen. De vil være en underleverandør til Havfront.
 
Testing av prototype
Br. Karlsen AS kommer med sine innspill i konseptfase og står for fysisk testing av prototyper. Det vil være en viktig prosess der man vil ha tilgang til personell på et bestemt fiskemottak som vil ha eierskap til maskinen, og gi gode tilbakemeldinger om f eks. forbedringer. 
 
Br. Karlsen AS vil delta i prosjektgruppen med to nøkkelpersoner.
Resultatene fra prosjekt vil formidles som følger:
• Presentasjon på FHF-samlinger.
• Presentasjon på Havfront AS sine nettsider.
• Presentasjon i sosiale medier som f.eks. YouTube® og Facebook®.
• Presentasjon på messer som Havfront er deltaker på.
• Visning av maskinen hos Br. Karlsen AS sitt anlegg.
• Pressemeldinger til fagskrift og medier.
• Sluttrapport publiseres på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up