Til innholdet

Prosjektnummer

901437

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901437
Status: Avsluttet
Startdato: 18.10.2017
Sluttdato: 01.02.2019

Frozen at Sea: Felles kvalitetsstandard for sjøfryst filet

Utviklet felles kvalitetsstandard for sjøfryst filet, som vil være et bidrag til økt lønnsomhet
​• En standard for norsk sjøfryst filet er utviklet og publisert. Kvalitetsbegrepet i standarden dekker ikke bare krav til produktegenskapene, men retter seg mot helheten i driften. 
• Det er utviklet en egen veileder og et e-læringskurs for å lette arbeidet for båtene med implementering av standarden og opplæring av mannskapet.
• Prosjektet har fått laget en ny logo for norsk sjøfryst filet, en ny nettside for bedriftsklyngen “Norwegian frozen at sea– NFAS”, samt utarbeidet generisk markedsmateriell i samarbeid med Norsk Sjømatråd som kan knyttes opp mot standarden. 
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapportering
Sjøfryst filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og fryst inn få timer etter at fisken er kommet om bord. Dette gir en unik ferskhet, kvalitet og markedsmuligheter. Per i dag er det 8 fartøyer som produserer filet på sjøen. Disse er forskjellig både i utrustning og produksjonsmåte, men de har et felles mål om å levere høykvalitetsprodukter. Båtene har organisert seg i bedriftsklyngen “​​​Norwegian frozen at sea” og gjennom en felles kvalitetsstandard skal de synliggjøre kvaliteten de har på sine produkt på best mulig måte.

Møreforskning ble utfordret til å lede arbeidet og har i samarbeid med Norwegian frozen at sea– NFAS”, Standard Norge, Fiskebåt og Marint kompetansesenter utviklet en kvalitetsstandard for sjøfryst filet. Gjennom seks kontrollpunkt synliggjøres den unike kvaliteten og ferskheten til norsk sjøfryst filet. Standarden bidrar til å markedsføre norsk sjømat, gi tilgang til nye marked og skape økte verdier. Produkt som har kvalitetsstandardens merke på etiketten (NS9444:2018) skal forbindes med filet av topp kvalitet. Kvalitetsbegrepet i standarden stiller ikke bare krav til produkt-egenskapene, men retter seg mot helheten i driften. Fisken skal være bærekraftig høstet, og mannskapet skal ha gode arbeidsvilkår. I sum gir dette et sunt og velsmakende produkt som forbrukerne kan spise med god samvittighet og velbehag.

For å sikre en helhetlig satsing har en i tillegg til kvalitetsstandarden både fått utviklet en egen veileder og et e-læringskurs til kvalitetsstandarden. Dette skal lette arbeidet for båtene, både for å få implementere kvalitetsstandarden i daglig drift og til opplæring av mannskap i bruk av standard. Prosjektet har også fått laget en ny logo for norsk sjøfryst filet og en ny hjemmeside for bedriftsklyngen Norwegian frozen at sea– NFAS”. For å synliggjøre arbeidet har en også i samarbeid med Norges sjømatråd produsert generisk markedsmateriale som kan knyttes opp mot kvalitetsstandarden.  
​Kvalitetsstandarden skal garantere sjøfryst filets gode kvalitet og ferskhet. Ny logo, ny nettside for bedriftsklyngen og generisk markedsmateriell fra Sjømatrådet som er knyttet opp mot standarden kan bidra til å styrke sjøfryst filet sin posisjon i dagens markeder, gi tilgang til nye markeder og skapte økte verdier. Gjennom prosjektet er det utviklet en veileder og et e-læringskurs, og dermed sikres det at standarden blir implementert i næringen.
Norge er den nest største eksportøren av fisk og sjømatprodukter i verden og sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer. Norge kjennetegnes av nær tilgang til godt forvaltede marine ressurser, og fiskeressursene er et svært viktig grunnlag for nasjonenes økonomi. I 2016 hadde norsk eksport av sjømat en verdiskapning på 91,6 milliarder kroner, noe som var en økning på 17 milliarder fra 2015. Filet fra laks, torsk og sild utgjør mellom 10–40 % av den total eksporten (Digre et al. 2014).

Det har vært en sterk reduksjon av ombordfryste filetprodukt levert fra norsk fabrikkskip. Årsaken er økt konkurranse fra utenlandske aktører i kombinasjon med høye driftskostnader. I tillegg er landbasert fryseindustri som hovedsakelig produserer frossen filet, blitt utradert (Digre et al. 2014). For å snu trenden har ombordprodusentene av filet gått sammen for å vinne markedsandeler og skape høyere profitt og verdiskapning for ombordprodusert filet. 
 
Sjøfrossen filet er høykvalitetsprodukt som blir filetert og fryst inntil -20 °C noen timer etter fisken kommer over rekka. Dette gir en unik ferskhet, kvalitet og markedsmuligheter for ombordprodusert filet. I tillegg er det flere markedsmessige fortrinn som nærhet til ressursene, bærekraftig fiskeri, moderne produksjonsteknologi, lavt CO₂-fotavtrykk og fosfatfrie produkt.
 
For å sikre god kvalitet er det viktig med god kvalitetskontroll i alle ledd i verdikjeden. Fangstprosess (redskap og bruk av denne), fangsthåndtering og produksjon, frysing, tining og lagring påvirker fiskekvaliteten og skader som skjer i løpet av disse operasjonene, kan medføre nedgradering av varen (Esaiassen et al. 2013). Det legges mer vekt på korrekt fangstbehandling og produksjon av sjømat også i eksportmarkedet. Gjennom et felles initiativ “Norwegian Frozen at Sea” har ombordprodusentene tatt tak i felles utfordringer knyttet til dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet ut mot forbruker.
 
Alle de 7 norske ombordprodusentene har sammen med Fiskebåt og Møreforsking utviklet en felles kvalitetsstandard som kan brukes som referansenivå (“benchmark”) for kvalitetsdokumentasjon av ombordprodusert filet. Standarden omfatter både line- og trålfanget fisk. Målsettingen er at standarden skal dokumentere og sikre topp kvalitet på fisk som merkes med sjøfryst filet slik at en skal bygge opp under merkevaren. Filet som ikke holder standardens mål, skal sorteres ut, merkes separat og ikke selges under sjøfryst filet/Frozen at Sea-merket.

Næringen ønsker nå å ta neste skritt og få implementert utviklet standard i sin daglige drift. I samarbeid med Standard Norge og Norges sjømatråd vil prosjektgruppen få publisert standarden og markedsført sjøfrosset filet gjennom Sjømatrådet sin profilering og markedsføring av hvitfiskfilet. Flåten ønsker å utarbeide veileder og kursmateriale i tilknytting til bruk av standarden i samarbeid med Møreforsking, Fiskebåt, Marint Kompetansesenter og Standard Norge.
Mål
Å implementere kvalitetsstandard for sjøfryst filet for havfiskeflåten og i samarbeid med Norges sjømatråd utvikle et nytt merke for norsk sjøfryst filet.
 
Delmål
1. Å publisere utviklet kvalitetsstandard for norsk sjøfryst filet.
2. Å utvikle et merke knyttet opp imot produktet sjøfryst filet (Frozen at Sea) og markedsmateriale for anvendelse i B2B (business-to-business)-relasjoner.
3. Å markedsføre standarden i samarbeid med Norges sjømatråd.
4. Å utarbeide en veileder/kursmateriale til standarden med bilder, video og enkle metoder for kvalitetskontroll i henhold til krav i standarden.
Rekordhøye torskekvoter gjør at prispresset og konkurransen i hvitfiskmarkedet er skjerpet. Etablering og implementering av felles standardisert kvalitetskriterier for sjøfryst hvitfisk vil være et viktig verktøy til næringen i deres informasjonsarbeid ut mot sine kunder. Gode veiledere og opplæring av mannskap vil være en forutsetning for at kvalitetsstandarden skal bli et levende og operativt dokument. Ved å utvikle en standard som gir fortrinn i markedet for de ombordfryste produktene, bidrar man også til å opprettholde solide tradisjoner, øke norsk bearbeiding og imøtekomme sosiale utfordringer ved å opprettholde og skape nye arbeidsplasser.
Arbeidet er delt inn i 4 arbeidspakker (AP-er):

AP 1: Publisere utviklet kvalitetsstandard på norsk og engelsk
Møreforsking vil i samarbeid med Standard Norge starte arbeidet med å kvalitetssikre og verifisere utviklet kvalitetsstandard. Standard Norge vil utnevne en komite bestående av næringsaktører som vil kvalitetssikre standarden basert på Standard Norge sine retningslinjer. Standard Norge har råderett over standarden. Om en ikke greier å komme i mål med verifiseringsarbeidet til januar 2018 vil Møreforsking utforme et foreløpig utkast oversettes til engelsk slik at den kan promoteres under Fish & Chip Awards i januar 2018. Norwegian Frozen at Sea-grupperingen vil stå som eier av kvalitetsstandarden. Norges sjømatråd har bevilget 70 000 kr til Standard Norge for deres del av dette arbeidet.

AP 2: Utvikle nytt merke/logo og markedsmateriale for sjøfryst filet
De norske ombordprodusentene av sjøfryst filet gikk i 2010 sammen og dannet interesseorganisasjonen Norwegian Frozen at Sea. Denne grupperingen koordineres av Fiskebåt. I forbindelse med publisering og promotering av kvalitetsstandard ønsker de å ha en felles merke/logo som skal knyttes sammen med markedsføring av kvalitetsstandarden. Merket vil bli utviklet av Norges sjømatråd og være en del av deres markedsføring av sjøfryst filet. Møreforsking vil bidra i å samkjøre arbeidet med standarden opp om Sjømatrådets profileringsarbeid.

Markedsmateriale med enkel henvisning til kvalitetsstandard og layout i henhold til Norges sjømatråds nye profil vil bli utarbeidet og gjort tilgjengelig i forbindelse med promotering av standarden. En vil også jobbe for å utarbeide en ny hjemmeside for Norwegian Frozen at Sea. Fiskebåt vil være ansvarlig for dette arbeidet.
 
AP 3: Markedsføre utviklet kvalitetsstandard
Norwegian Frozen at Sea-gruppen, Norges sjømatråd og Fiskebåt har som målsetting å presentere godkjent kvalitetsstandard for sjøfryst filet i forbindelse med Fish & Chip Awards i London i januar 2018. I forkant av dette vil markedsføringsvideo for sjøfryst filet utarbeides. Dette arbeidet finansieres i sin helhet av Norges sjømatråd, Fiskesalgslagene og Norwegian Frozen at Sea. Norges sjømatråd har avsvaret for å utarbeide markedsføringsmateriellet.
Plan for lanseringsfest vil utarbeides i samarbeid med medlemmene i Norwegian Frozen at Sea.

4: Utarbeide veileder/kursmateriell til standarden med bilder og enkle metoder for kvalitetskontroll i henhold til krav i standarden
Utviklet kvalitetsstandard er et generisk dokument som stadfester hvordan kvaliteten skal være for at det skal kunne merkes som et sjøfryst produkt av topp kvalitet og som kan benyttes i markedsføringen av sjøfryst filet. Veileder skal være et hjelpedokument til kvalitetsstandarden som ved hjelp av bilder, videoer og enkle metoder viser hvordan mannskapet kan sortere ut filet som ikke holder standardens krav. Veileder er tenkt som både et oppslagsverk for mannskapet i elektronisk form og i trykte versjoner til å kunne henge opp i tilknytting til de ulike arbeidsstasjonene ombord i båt. Veilederen vil også kunne benyttes som kursmateriell og båtene vil få mulighet til å gjennomføre et elektronisk kurs for bruk av standarden. Utvikling av kurset vil skje i samarbeid med Marint Kompetansesenter.
 
Så langt som mulig vil bildemateriale til veileder bli hentet inn fra Møreforsking og Marint Kompetansesenter sine bildebanker. En detaljert plan for hvilken type bilder en trenger vil bli utarbeidet. Dersom det er behov for ytterligere bilder og eller videoer vil en forsøke enten å bestille filet med aktuelle feil og få disse fryst inn for fotografering på land eller å hente fisk fra levende lagring og manipulere frem kjente feil til fotografering. 
 
Standarden omfatter all MSC (Marine Stewardship Council)-godkjent hvitfiskfilet. Det kan være praktisk vanskelig å få god dokumentasjon på alle arter som standarden omfatter. I veilederen vil en derfor bruke torsk som hovedart. Spesifikke utfordringer under fangstbehandling av de andre artene som ned-kvalifiserer filetene vil beskrives i tekst.
 
Grafisk utforming av veilederen vil bli utarbeidet i samarbeid med I&M kommunikasjon, som også har grafisk utforming for Marint Kompetansesenter sine kursmoduler. Opptrykking av eventuelt kursmateriell vil skje i samarbeid med Hatlehols trykkeri.

Prosjektorganisering
Styringsgruppen (næringsaktørene) har kommet med klare føringer og tidsfrister for de ulike arbeidspakkene. Norges sjømatråd vil, i samarbeid med Møreforsking, være ansvarlig for arbeid knyttet til utvikling av merke/logo til sjøfryste produkt og markedsføring av standard.

Standard Norge vil, i samarbeid med Møreforsking, være ansvarlig for publisering av standarden og i samarbeid med Marint Kompetansesenter utarbeide veileder/kursmateriale. Arbeidsgruppen vil i første omgang prioritere presentasjon og markedsføring av standard under Fish & Chip Awards i London i januar 2018. Offisiell godkjenning og publisering av standarden forventes i løpet av første halvår i 2018.
Resultatformidling fra prosjektet skal utføres gjennom FHF sine kanaler og på relevante møter i næringen som Fish & Chip Awards og ombordfrystkonferansen i januar 2018.
keyboard_arrow_up