Til innholdet

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om Caligus elongatus (skottelus) (KEKS)

​Havbruksnæringen er opptatt av forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus Lepeophtheirus salmonis. Skottelusa Caligus elongatus har alltid vært der, men har ikke vært ansett som like problematisk. Dette har endret seg de seneste år. Med økende matfiskproduksjon i nordlige områder av landet har det blitt tydelig at også skottelus kan være en velferdsutfordring, både for laksefisk og rognkjeks. Innrapportering av skottelus er ikke omfattet av luseforskriften, og det er følgelig heller ikke offentlige registre over skottelusnivåene i norske oppdrettsmerder.

Det er manglende oversikt over omfanget av utfordringer med skottelus både i den nordlige landsdelen og resten av landet, og om hvordan situasjonen utvikler seg. Det er mangelfull kjennskap til denne fiskelusartens biologi og vertstilpasning, om sammenheng mellom bruk av rensefisk og forekomst av skottelus, om mulig velferdsutfordring for laks og rognkjeks og om effekt av ulike lusemidler på forekomst av skottelus.​
Hovedmål
Å kartlegge dagens kunnskaps- og erfaringsgrunnlag om skottelus i lakseoppdrett, og vurdere og prioritere videre forskningsbehov.

Delmål
1. Å kartlegge eksisterende kunnskap, nasjonalt og internasjonalt, om skottelus og nært beslektede arter som kan forventes å opptre på omtrent samme måte.
2. Å kartlegge om det er en sammenheng mellom bruk av rensefisk og forekomst av skottelus i lakseanlegg.
3. Å kartlegge i hvilken grad skottelus representerer en velferdsutfordring for laks og rognkjeks.
4. Å evaluere effekt overfor skottelus av ulike lusemidler og andre tiltak som benyttes for forebygging og kontroll av lakselus Lepeophtheirus salmonis.
5. Å avdekke, vurdere og prioritere videre FoU-behov for å øke næringens mulighet til å forebygge utfordringer med skottelus.
​Resultatene fra prosjektet vil både gi kunnskapsgrunnlag for målrettede tiltak for forebygging og kontroll av skottelus, og avdekke nye FoU-behov. Siden skottelus ser ut til å både forekomme i økende grad, og i enkelte tilfeller også gi velferdsutfordringer for både laks og rognkjeks, vil dette være nyttig kunnskap for næringen.
​Prosjektet består av følgende 6 arbeidspakker (AP-er):
AP1: Kartlegge eksisterende kunnskap, nasjonalt og internasjonalt, om skottelus
AP2: Kartlegge om det er en sammenheng mellom bruk av rensefisk og forekomst av skottelus i lakseanlegg
AP3: Kartlegge i hvilken grad skottelus representerer en velferdsutfordring for laks og rognkjeks
AP4: Evaluere effekt overfor skottelus av ulike lusemidler og andre tiltak som benyttes for forebygging og kontroll av lakselus Lepeophtheirus salmonis
AP5: Avdekke, vurdere og prioritere videre FoU-behov for å øke næringens mulighet til å forebygge utfordringer med skottelus
AP6: Rapportering, formidling og koordinering

Prosjektet er satt opp som skrivebordsstudie, med det klare formål å samle og systematisere eksisterende kunnskap om skottelus (AP1), og vurdere om det er sammenheng mellom bruk av rensefisk og forekomst av skottelus (AP2). I tillegg vil en kartlegge i hvilken grad skottelus er å anse som velferdsutfordring for laks og rognkjeks (AP3), og effekt av ulike lusebehandlinger mot skottelus (AP4). Samlet vil AP1–4 avdekke fremtidig FoU behov som i AP5 vil bli vurdert og prioritert, i samarbeid med lakseklyngen i Finnmark, Nordlaks i Nordland og Lerøy Aurora i Troms.

Arbeidsmåten er tredelt i AP1–4: Det vil gjennomføres 1) en litteraturgjennomgang, 2) en kartlegging av erfaringsbasert kunnskap via intervjuer og 3) diskusjon med ulike interessenter på åpne arbeidsmøter. Intervjuene gjennomføres på tvers av arbeidspakkene, ved bruk av et standardisert spørreskjema. Fiskehelseansvarlige hos næringspartnerne er den primære målgruppen. Dette vil favne både nasjonale og internasjonale erfaringer.
​Det vil gjennomføres oppstart- og avslutningsseminar for deling av kunnskap. En faglig sluttrapport vil bli tilgjengelig på FHFs nettside. Statusrapporter vil bli gitt på rensefiskkonferanser/samlinger i regi av FHF og/eller andre. Kunnskaps- og erfaringskartlegging om skottelus i Norge og internasjonalt vil også bli utgitt som en mini-review. ​ Det vil bli levert en separat populærvitenskapelig artikkel (f.eks. i Norsk Fiskeoppdrett). Når resultater foreligger vil de presenteres i FHF sitt nyhetsbrev om lus.
keyboard_arrow_up