Til innholdet

Kartlegging av tilgjengelig teknologi for automatisert vasking og rengjøring av produksjonsanlegg i norsk og europeisk næringsmiddelindustri

Det stilles stadig strengere krav til vask og renhold av næringsmiddelindustrien fra både norske og utenlandske myndigheter. Dette gjelder også norsk sjømatindustri der hensyn til mattrygghet stadig blir viktigere. Med økt fokus på renhold, økes også kostnadene for hver enkelt bedrift. Dette gjelder både for havbruks- og villfisknæringen.

Samtidig oppfordres sjømatnæringen til å øke foredlingsgraden og på den måten heve verdiskapingen. Med økt filetering og bearbeiding, øker også kravet til renhold ytterligere med tilhørende økte kostnader og ressursbruk. Et godt, stabilt og robust renhold er derfor viktig for hele sjømatnæringen.

Enkelte selskap har spesialiert seg på vask og renhold av produksjonsanlegg for næringsmiddel. Noen av disse har også utviklet automatiske løsninger for vask av transportbånd og rørsystemer. I tillegg er det under utvikling tilpassede roboter for vasking av bl.a. sløyemaksin for laks. Det eksisterer også ulike former for automatisering av vask og renhold innen produksjon av kylling og andre næringmiddel enn sjømat.

FHF vurderer å se nærmere på temaet knyttet opp mot automatisert og robotisert vasking av foredlingsanlegg innenfor norsk sjømatindustri. I den forbindelse er det nødvendig å få kartlagt beste tilgjengelige teknologi (“state of the art”) innen automatisk og robotisert renhold av norsk og internasjonal næringsmiddelindustri. Arbeidet med kartleggingen skal danne grunnlag for FHF sitt videre engasjement om temaet.

FHF er opptatt av å avdekke om det er utviklet automatiserings- eller robotiseringsteknologi for automatisk rengjøring i næringsmiddelindustrien, som pelagisk konsumindustri, og øvrig sjømatnæring kan utnytte og implementere, eller om det må et betydelig utviklingsarbeid til for næringen på dette feltet for å oppnå målet om automatisert rengjøring.
Hovedmålsetting
Å kartlegge og beskrive eksisterende kunnskapsstatus og beste tilgjengelige teknologi (state of the art) innen løsninger for automatisk og robotisert vasking av produksjonsanlegg i norsk og internasjonal næringsmiddelindustri.

Delmål
• Å vurdere om eksisterende teknologi kan være egnet for tilpasning til norsk sjømatindustri.
• Å kartlegge hvilke prosjekter som er støttet av det norske virkemiddelapparatet og beskrive status for disse.
Utredningen skal gi FHF kunnskapsstatus på området automatisert vasking, som i sin tur kan benyttes som beslutningsgrunnlag for relevant FoU-satsning. Nytteverdien vil også ligge i en oversikt som kan gi informasjonstilgang for sjømatnæringen.

I første omgang vil det gjennomføres et internettbasert søk på tema automatisert og robotisert vask av maskiner og foredlingsanlegg innen næringsindustrien. Siden det er mulig at antall relevante treff kan vise seg å bli relativt begrenset vil det søkes på verdensbasis for å betrakte Japan og USA. Det vil videre bli undersøkt etter relevante produsenter av utstyr, aktuelle brukere, vitenskapelige artikler, rapporter og eventuelt patenter. 

I neste fase, om det er relevant, vil aktuelle produsenter og brukere kontaktes for å høre om deres erfaringer og anbefalinger. 

Endelig vil det, hvis mulig, lages en sammenstilling av mulige teknologier og FoU prosjekter innen det aktuelle temaet.

I utgangspunktet skal det leveres en kortfattet rapport i standard rapportformat. Avhengig av i hvilken form innsamlet data foreligger, vil man vurdere om rapporteringen med fordel kan gjøres i presentasjonsformat (Powerpoint®), eventuelt etter ønske fra FHF.
keyboard_arrow_up