Til innholdet

Prosjektnummer

901646

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901646
Status: Avsluttet
Startdato: 29.06.2020
Sluttdato: 01.12.2020

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten

Grunnlag for utvikling av et system for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten som vil redusere ulykker og spare liv
​• Det er et behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant enefiskere.
Eksisterende løsninger for nødstopp er ikke tilpasset fiskefartøy.
Det finnes ikke løsninger på markedet i dag som varsler automatisk ved fall over bord.
Kravspesifikasjonene utarbeidet i prosjektet vil være et utgangspunkt for teknologiutvikling.​
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten.

Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er alene om bord. Prosjektet har også vist at eksisterende løsninger for nødstopp ikke er utviklet for bruk på fiskefartøy, og at løsninger for automatisk varsling ved over bord-ulykker som dekker behovene som er avdekket i dette prosjektet, ikke finnes på markedet i dag.

En forutsetning for nye løsninger er at yrkesfiskere vurderer dem som hensiktsmessige, brukervennlige, godt utprøvd og pålitelige. En teknologisk løsning for varsling bør standardiseres og godkjennes, og det må være en døgnåpen mottaker av varsel fra fiskefartøy. Dokumenter, intervju med fiskere og erfaringer fra relevante aktører er lagt til grunn for anbefalinger til hvordan løsninger for nødstopp og varsling bør utformes. Anbefalingene er presentert som to kravspesifikasjoner, en for nødstopp og en for varsling. ​
​Dette forprosjektet har beredt grunnen for å starte utviklingen av et system for nødstopp og varsling. Utviklingen må foregå i et samarbeid mellom Hovedredningssentralen (HRS), Telenor kystradio og Redningsselskapet, siden disse instansene vil være aktive ved varsling og søk.
​Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. Ved “mann over bord”-ulykker vil en elektronisk nødstopp hindre framdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Varsling ved mann over bord vil ytterlige øke sjansen for tidlig respons fra fartøy i nærheten, redningsselskap og nødetater. 
 
I en ny rapport om ulykker i teinefiske, tilrår Statens havarikommisjon for transport at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for fremdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.
 
Sjøfartsdirektoratet ser at det er behov for kunnskap om eksisterende system, samt kunnskap om hvilke krav som bør stilles til et system for fiskeflåten. Disse kravene må basere seg på forutsetninger og behov hos fiskere og andre interessegrupper, og må utredes med tanke på kostnader og øvrige konsekvenser for næringen.
 
Prosjektet er relatert til FHF sin handlingsplan for 2020, satsningsområde HMS. Arbeidet søker å redusere risiko for tap av menneskeliv i fiskeflåten ved å utvikle tiltak som styrker sikkerheten i kystfiskeflåte. 
 
SINTEF Ocean, avd. Fiskeriteknologi, har HMS i fiskeflåten som et kjerneområde i sin forskning og strategi for fremtiden.
Hovedmål
Å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. 
 
Delmål
• Å kartlegge styrker og svakheter ved relevante system for nødstopp som finnes på markedet i dag.
• Å kartlegge eksisterende løsninger for varsling ved over bord-ulykker.
• Å beskrive forutsetninger og behov for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten.
• Å estimere hvilke økonomiske og administrative konsekvenser et eventuelt lovpålagt krav kan medføre for næringen.
​På kort sikt gir prosjektet et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for å utvikle en løsning for nødstopp og varsling til nødetat for kystfiskeflåten. Krav til nødstopp for fiskefartøy under 15 meter anbefalt som et sikkerhetstiltak av Statens havarikommisjon for transport.
 
Nytteverdien på lang sikt er å hindre tap av menneskeliv, ved at antall fiskere som omkommer som følge av over bord ulykker reduseres. Et kvalitetssikret nødstoppsystem med varsel til kvalifisert vaktsentral (24/7), som kan verifisere signalene og varsle redningsinstanser/HRS, vil også være aktuelt for andre kategorier næringsfartøy og fritidsfartøy. ​
​Prosjektet er avgrenset til kystfiskeflåten, og fiskere som er alene om bord er en viktig målgruppe for arbeidet.
 
Metoder og aktiviteter
• dokument- og litteraturstudie: eksisterende løsninger for nødstopp og varsling (se til land og næringer f.eks. Island og havbruk)
• intervju med aktive kystfiskere 
• arbeidsmøter med relevante interessenter (yrkesfiskere, Telenor kystradio, HRS, Redningsselskapet, SHT, organisasjoner og myndigheter) 
 
Intervju med fiskere gjennomføres som personlige intervjuer og telefonintervjuer. 
 
For å legge til rette for bred deltakelse fra interessenter i ulike deler av landet, og minimere behovet for reiseaktivitet, vil arbeidsmøter gjennomføres som videomøter (Teams®). 
 
Dialog med referansegruppen ivaretas gjennom jevnlige videomøter i løpet av prosjektperioden.

Hovedleveranse vil være faglig sluttrapport.

Prosjektorganisering
SINTEF Ocean: Ansvarlig for gjennomføring av prosjektaktiviteter og leveranser. Prosjektleder: Trine Thorvaldsen.
Sjøfartsdirektoratet: Ansvarlig for å koordinere arbeidet med Sjøfartsdirektoratet og arbeidsgruppe for sikkerhet i fiskeflåten. Kontaktperson: Signe Meling.
​Resultatene formidles i faglig sluttrapport. Ved slutten av prosjektet lages en nyhetssak som legges ut på nettsidene til FHF og SINTEF Ocean.
keyboard_arrow_up