Til innholdet

Prosjektnummer

901850

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901850
Status: Pågår
Startdato: 17.03.2023
Sluttdato: 06.11.2023

Elektronisk fraktbrev for eksport av sjømat per landevei (eCMR)

​Vegfraktloven speiler krav fra Geneve-konvensjonen 19. mai 1956, der det kreves at det ved grensekryssende veitransport skal utstedes et veifraktbrev.  The International Road Transport Union (IRU) og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) står bak tilleggsprotokollen til CMR-konvensjonen som åpner for bruk av elektroniske meldinger. Bruken av digitale fraktbrev (eCMR) ble ratifisert av Stortinget i 2020.

De papirbaserte og manuelle prosessene for veifraktbrev introduserer feil, driver kostnader opp og hindrer digitalisering og effektiv arbeidsdeling for alle involverte aktører i det digitale økosystemet. Utbredelsen av eCMR er svært lav, både i Norge og i de fleste europeiske land. Formålet med prosjektet er å utarbeide digitale løsning for verdikjeden fra sjømateksportør (vareeier), speditør, transportør og mottaker i EU basert på åpne, interoperatible systemer for å legge til rette for økt bruk av eCMR.
Hovedmål
Å verifisere at CMR-lovkrav og forretningsprosesser kan digitaliseres (eCMR) gjennom bruk av Peppol.
Å verifisere løsningskonseptet, herunder verifisere at valgte tekniske standarder dekker kravene til informasjonsinnhold, teknisk representasjon, grensesnitt og utnyttelse av eCMR-informasjonsinnhold i relevante arbeidsprosesser.
Å verifisere gjennomførbarhet av teknisk løsning.
Å dokumentere realiserte og mulige effekter for deltakerne med hensikt om å redusere usikkerhet, øke kompetanse og motivere til økt generell utbredelse av eCMR.

Direkte effekter ved implementering av eCMR:
• mer effektive prosesser knyttet til utstedelse av fraktbrev for vareeier og/eller transportør
• etablere autorativ kilde for å sikre fraktbrevets juridiske status
• legge til rette for digital dokumentkontroll hos vareeier, transportør og varemottaker
• etablere grunnlag for datadeling og gjenbruk av informasjon innenfor og utenfor næringen

Delmål
• Å utarbeide tekniske løsningene skal tilfredsstille gjeldende lovkrav.
• Å utarbeide tekniske løsningene skal baseres på tilgjengelige, internasjonale standarder.
• Å unngå at implementering pålegger partene tekniske løsninger de ikke selv har valgt.
Å utvikle tekniske løsninger som skal bygge på og støtte opp under PEPPOL Logistics.
​Beregninger fra IRU viser at håndteringstiden reduseres med mellom 25 % og 33 % ved overgang fra CMR til eCMR. Det er flere årsaker til dette:
Mer effektiv utstedelse, distribusjon og behandling av informasjon.
Færre feil og misforståelser om innhold og betydning, særlig ved håndutfylte skjema.
CMR-dokumenter kommer på avveie.
Arkivering, gjenfinning og dokumentkontroll er tidkrevende.
Programmet Real Time Economy estimerer en direkte besparelse på 60 % av medgått tid for administrative oppgaver8 pr veifraktbrev. I tillegg kommer kostnadsbesparelse og vesentlig miljøeffekt ved overgang fra papirbaserte til digitale veifraktbrev innebærer en reduksjon av forbrukte ressurser for produksjon og distribusjon av papir.
Det langsiktige målet er en økt generell utbredelse av eCMR, noe som vil gi effektiviseringsgevinster for alle sjømataktører som leverer varer til sine kunder gjennom grensekryssende veifrakt. Videre vil den økte utbredelsen av eCMR gi effektiviseringsgevinster til aktører i verdikjeden, som speditører, transportører, kontrollmyndigheter og kjøpere. Ved at informasjonen i fraktbrevet er digitalt presentert kan aktørene finne nye, mer effektive måter å organisere sin samhandling. Her ligger de største effektene. 
​Prosjektet er organisert i følgende arbeidspakker (AP-er):

AP-1: Prosjektetablering
Leddene i de tekniske pilotene fastsettes:
kartlegging av eksisterende prosesser, valg av deltakere og meldingsscenarie i hver enkelt pilot.
dokumentasjon av vurderinger og valg, forretningsmål og tekniske føringer for gjennomføring.

Arbeidsform er parallelle arbeidsmøter med hver vareeier for å bestemme deltakere og gjennomføring, deretter felles arbeidsmøter med alle deltakere i hver pilot.

I arbeidspakken utarbeides detaljert plan for gjennomføring av hver enkelt pilot, herunder analyse av CMR-informasjonselementer og nødvendige tekniske tilpasninger i lokale systemer for å hente ut og lese inn informasjonselementene og avklaring av behov for behandling og sammenstilling hos tjenesteleverandør, prosessendringer for utstedelse, mottak og kontroll av fraktbrev. 

AP-2: Gjennomføring av tekniske piloter
Implementering av systemløsning(er) for utstedelse og behandling av eCMR i pilotens verdikjede. Vareeier og transportør etablerer systemstøtte for eCMR, som innebærer uthenting av nødvendige CMR-informasjonselementer fra utstederens system, overføring av informasjonselementene til den valgte tjenesteleverandøren, eventuell bearbeidelse av informasjonselementene, og til slutt overføring til motpart gjennom Peppol-nettverket.

Systemløsninger og rutiner vil være ulike i hver pilot, mens informasjonselementene og syntaks i eCMR-dokumentet er like. Deltakerne i hver av de tre pilotene benytter eCMR ved reell grensekryssende veitransport for utvalgte transporter, herunder nye eller tilpassede rutiner ved overtagelse av frakten, transport og administrative støttefunksjoner

AP-3: Prosjektavslutning
Ved avslutning av prosjektet gjøres det en evaluering av resultater fra pilotene, og i hvilken grad målene for de tekniske pilotene ble oppnådd. Prosjektet analyserer også eventuelle endringer i prosjektdeltakernes forretningsprosesser som resultat av piloten, og identifiserer nye bruksområder og potensiale for ytterligere gevinster. All dokumentasjon utarbeides i engelsk språk, for mer effektiv kommunikasjon med relevante interessenter utenfor Norge.
​Det utarbeides en kommunikasjonsplan som del av AP-1, med konkrete kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter. Aktiviteter for spredning av resultater omfatter innlegg og presentasjoner på seminarer og konferanser. For eksempel en presentasjon av prosjektene eCMR og Peppol Logistics i nettverksmøte i Norstella Internasjonal handelsforenkling 20. april 2023 i Polyteknisk forening, Oslo. Andre naturlige arenaer er eksisterende møteplasser i havbruks- og transportnæringen herunder medlemsmøter i Sjømat Norge, samt åpne fora relatert til standardiseringsarbeid som OpenPeppol, Open Logistics Foundation, Norstella, ALICE og UN/CEFACT. Målgruppe for kommunikasjonsarbeidet er sluttbrukere (vareeiere, transportører, speditører), systemleverandører og standardiseringsorganisasjoner i EU-området. Prosjektets dokumentasjon utarbeides på engelsk. 
keyboard_arrow_up