Til innholdet

Prosjektnummer

901850

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901850
Status: Avsluttet
Startdato: 17.03.2023
Sluttdato: 02.02.2024

Elektronisk fraktbrev for eksport av sjømat per landevei (eCMR)

Tekniske løsninger som grunnlag for elektoniske fraktbrev (eCMR) er utviklet og verifisert​
• Peppol-nettverket har fungert for å utveksle eCMR-meldinger.
• Prosjektet har klart å mappe all relevant informasjon i CMR-dokumentet til Peppol Waybill som meldingsformat.
• For vareeierne (sjømateksportørene) har pilotene dokumentert verdien av å innføre eCMR.
• Det har vært en utfordring å synliggjøre verdien av eCMR for transportører og å få disse med i prosjektet.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
1. Kontrollere at den valgte tekniske løsningen er gjennomførbar
Peppol-nettverket har fungert for å sende en eCMR-melding under følgende forutsetninger:
• både avsender og mottaker er registrert i nettverket og er tilknyttet et aksesspunkt

• mottaker er oppført i Peppols adresseregister som mottaker av aktuell melding (Peppol Waybill)

2. Kontrollere at meldingsformatet oppfyller juridiske krav
Prosjektet har klart å mappe all relevant informasjon i CMR-dokumenter til Peppol Waybill, men krav til innholdet er ikke verifisert juridisk ut over dette.

3. Verifisere at informasjonsinnholdet i eCMR-meldingen kan brukes til å støtte relevante arbeidsprosesser
• All relevant informasjon fra eCMR er med i meldingen, men innholdet er ikke prosessert av mottaker i eget system.
• Prosjektet har ikke testet meldingen med ulike scenarier og varianter av informasjonsinnhold.

• Prosessering av meldingen hos mottaker er ikke integrert med bakenforliggende systemer.

Siden målet med prosjektet var å verifisere en teknisk løsning, ble det valgt en prosjektgjennomføring med tre piloter som hver skulle implementere og teste den tekniske løsningen fra sine systemmiljøer. Det ble avholdt innledende møter med pilot-deltakerne og satt opp en gjennomføringplan for hver av dem. Underveis i denne fasen valgte en av vareeierne å trekke seg fra prosjektet og man stod da igjen med to piloter som startet arbeidet med design og implementering av sine løsninger:
Pilot 1: Coast som vareeier og Girteka som transportør
Pilot 2: Cermaq som vareeier og Girteka som transportør

Prosjektleder bistod også i dette arbeidet med å lage implementasjonsguider for hvordan informasjon skulle mappes fra CMR-dokumentet til den elektroniske versjonen.

Meldingsformatet som er benyttet er PEPPOLs implementering av UBL Waybill som er utviklet av Peppol Logistics-prosjektet. Dette er en åpen og gratis meldingsstandard som er tilgjengelig for alle aktører.

Peppol Waybill dekker alle typer av transport (vei, sjø, tog etc.).

Peppol Waybill vil bli tilpasset juridiske rammeverk for transport i EU, bl.a. eFTI (Electronic Freight Transport Information Regulation) som utarbeides av DTLF (Digital Transport and Logistics Forum).

Meldingsutveksling via Peppol-nettverket som er Peppols implementering av CEF eDelivery 4-hjørners-modell. Dette er i bruk i dag til formidling av bl.a. EHF-faktura og er støttet av svært mange leverandører og systemer i markedet.

Ved bruk av 4-hjørners-modellen unngår man binding til enkeltleverandører eller plattformer.

Det er heller ingen kostnader knyttet til utveksling i Peppol-nettverket.

Maritech er systemleverandør både til Coast og Cermaq og de implementerte den tekniske løsningen tidlig høsten 2023. Løsningen var basert på Peppol som infrastruktur og meldingsformat og var avhengig av leveranser fra prosjektet Peppol Logistics som gikk parallelt med eCMR-prosjektet.

Maritech fullførte sin implementering i oktober 2023 og man gjennomførte overføring av eCMR-filer mellom vareeiere og transportør i november 2023.
Digitalisering av fraktbrev (eCMR) kan bidra til å effektivisere informasjonsflyten mellom avsender, transportør og mottaker og redusere kostnader for aktørene i verdikjeden. Det kan i tillegg implementeres med fortolling av varer og kontroll av biler og dokumentere graden av bærekraft for sjømatnæringen.

Det gjenstår at aktørene i verdikjeden integrerer systemet og at systemet blir testet med en reell varetransport. For at systemet skal ha forventet nytteverdi må det implementeres av alle parter. 
​Vegfraktloven speiler krav fra Geneve-konvensjonen 19. mai 1956, der det kreves at det ved grensekryssende veitransport skal utstedes et veifraktbrev.  The International Road Transport Union (IRU) og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) står bak tilleggsprotokollen til CMR-konvensjonen som åpner for bruk av elektroniske meldinger. Bruken av digitale fraktbrev (eCMR) ble ratifisert av Stortinget i 2020.

De papirbaserte og manuelle prosessene for veifraktbrev introduserer feil, driver kostnader opp og hindrer digitalisering og effektiv arbeidsdeling for alle involverte aktører i det digitale økosystemet. Utbredelsen av eCMR er svært lav, både i Norge og i de fleste europeiske land. Formålet med prosjektet er å utarbeide digitale løsning for verdikjeden fra sjømateksportør (vareeier), speditør, transportør og mottaker i EU basert på åpne, interoperatible systemer for å legge til rette for økt bruk av eCMR.
Hovedmål
Å verifisere at CMR-lovkrav og forretningsprosesser kan digitaliseres (eCMR) gjennom bruk av Peppol.
Å verifisere løsningskonseptet, herunder verifisere at valgte tekniske standarder dekker kravene til informasjonsinnhold, teknisk representasjon, grensesnitt og utnyttelse av eCMR-informasjonsinnhold i relevante arbeidsprosesser.
Å verifisere gjennomførbarhet av teknisk løsning.
Å dokumentere realiserte og mulige effekter for deltakerne med hensikt om å redusere usikkerhet, øke kompetanse og motivere til økt generell utbredelse av eCMR.

Direkte effekter ved implementering av eCMR:
• mer effektive prosesser knyttet til utstedelse av fraktbrev for vareeier og/eller transportør
• etablere autorativ kilde for å sikre fraktbrevets juridiske status
• legge til rette for digital dokumentkontroll hos vareeier, transportør og varemottaker
• etablere grunnlag for datadeling og gjenbruk av informasjon innenfor og utenfor næringen

Delmål
• Å utarbeide tekniske løsningene skal tilfredsstille gjeldende lovkrav.
• Å utarbeide tekniske løsningene skal baseres på tilgjengelige, internasjonale standarder.
• Å unngå at implementering pålegger partene tekniske løsninger de ikke selv har valgt.
Å utvikle tekniske løsninger som skal bygge på og støtte opp under PEPPOL Logistics.
​Beregninger fra IRU viser at håndteringstiden reduseres med mellom 25 % og 33 % ved overgang fra CMR til eCMR. Det er flere årsaker til dette:
Mer effektiv utstedelse, distribusjon og behandling av informasjon.
Færre feil og misforståelser om innhold og betydning, særlig ved håndutfylte skjema.
CMR-dokumenter kommer på avveie.
Arkivering, gjenfinning og dokumentkontroll er tidkrevende.
Programmet Real Time Economy estimerer en direkte besparelse på 60 % av medgått tid for administrative oppgaver8 pr veifraktbrev. I tillegg kommer kostnadsbesparelse og vesentlig miljøeffekt ved overgang fra papirbaserte til digitale veifraktbrev innebærer en reduksjon av forbrukte ressurser for produksjon og distribusjon av papir.
Det langsiktige målet er en økt generell utbredelse av eCMR, noe som vil gi effektiviseringsgevinster for alle sjømataktører som leverer varer til sine kunder gjennom grensekryssende veifrakt. Videre vil den økte utbredelsen av eCMR gi effektiviseringsgevinster til aktører i verdikjeden, som speditører, transportører, kontrollmyndigheter og kjøpere. Ved at informasjonen i fraktbrevet er digitalt presentert kan aktørene finne nye, mer effektive måter å organisere sin samhandling. Her ligger de største effektene. 
​Prosjektet er organisert i følgende arbeidspakker (AP-er):

AP-1: Prosjektetablering
Leddene i de tekniske pilotene fastsettes:
kartlegging av eksisterende prosesser, valg av deltakere og meldingsscenarie i hver enkelt pilot.
dokumentasjon av vurderinger og valg, forretningsmål og tekniske føringer for gjennomføring.

Arbeidsform er parallelle arbeidsmøter med hver vareeier for å bestemme deltakere og gjennomføring, deretter felles arbeidsmøter med alle deltakere i hver pilot.

I arbeidspakken utarbeides detaljert plan for gjennomføring av hver enkelt pilot, herunder analyse av CMR-informasjonselementer og nødvendige tekniske tilpasninger i lokale systemer for å hente ut og lese inn informasjonselementene og avklaring av behov for behandling og sammenstilling hos tjenesteleverandør, prosessendringer for utstedelse, mottak og kontroll av fraktbrev. 

AP-2: Gjennomføring av tekniske piloter
Implementering av systemløsning(er) for utstedelse og behandling av eCMR i pilotens verdikjede. Vareeier og transportør etablerer systemstøtte for eCMR, som innebærer uthenting av nødvendige CMR-informasjonselementer fra utstederens system, overføring av informasjonselementene til den valgte tjenesteleverandøren, eventuell bearbeidelse av informasjonselementene, og til slutt overføring til motpart gjennom Peppol-nettverket.

Systemløsninger og rutiner vil være ulike i hver pilot, mens informasjonselementene og syntaks i eCMR-dokumentet er like. Deltakerne i hver av de tre pilotene benytter eCMR ved reell grensekryssende veitransport for utvalgte transporter, herunder nye eller tilpassede rutiner ved overtagelse av frakten, transport og administrative støttefunksjoner

AP-3: Prosjektavslutning
Ved avslutning av prosjektet gjøres det en evaluering av resultater fra pilotene, og i hvilken grad målene for de tekniske pilotene ble oppnådd. Prosjektet analyserer også eventuelle endringer i prosjektdeltakernes forretningsprosesser som resultat av piloten, og identifiserer nye bruksområder og potensiale for ytterligere gevinster. All dokumentasjon utarbeides i engelsk språk, for mer effektiv kommunikasjon med relevante interessenter utenfor Norge.
​Det utarbeides en kommunikasjonsplan som del av AP-1, med konkrete kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter. Aktiviteter for spredning av resultater omfatter innlegg og presentasjoner på seminarer og konferanser. For eksempel en presentasjon av prosjektene eCMR og Peppol Logistics i nettverksmøte i Norstella Internasjonal handelsforenkling 20. april 2023 i Polyteknisk forening, Oslo. Andre naturlige arenaer er eksisterende møteplasser i havbruks- og transportnæringen herunder medlemsmøter i Sjømat Norge, samt åpne fora relatert til standardiseringsarbeid som OpenPeppol, Open Logistics Foundation, Norstella, ALICE og UN/CEFACT. Målgruppe for kommunikasjonsarbeidet er sluttbrukere (vareeiere, transportører, speditører), systemleverandører og standardiseringsorganisasjoner i EU-området. Prosjektets dokumentasjon utarbeides på engelsk. 
keyboard_arrow_up