Til innholdet

Prosjektnummer

901887

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901887
Status: Pågår
Startdato: 31.08.2023
Sluttdato: 31.08.2025

Gjenfangst av fastståande fiskereiskap på avvege: Uttesting av systemet PingMe

​Tap av fiskereiskap fører til ei skjult beskatning på ressursane, til dårleg dyrevelferd og til marin forsøpling. Moglegheita til å raskt gjenfinne tapt utstyr reduserer uheldige effektar. I følgje ei undersøking gjennomført av SINTEF har Ocean Space Acoustics (OSAC) AS kome lengst i si løysing for merking og gjenfinning av tapte reiskap (PingMe). I dette prosjektet skal dette utstyret bli vidare testa i kommersielt fiske og i kontrollerte forsøk. Runde Miljøsenter AS (morselskapet til Runde Forsking AS) og Havforskningsinstituttet har tidlegare arbeidd med fleire relevante prosjekt innan marin forsøpling og fiskeri. Dette prosjektet vil byggje vidare på arbeidet.
Hovudmål
Teste og dokumentere PingMe som ei mogleg løysing for å finne igjen fastståande reiskap som har kome på avveie.

Delmål
1. Å utarbeide ein kravspesifikasjon til ei transponderløysing – kva må teknologien prestere for at den skal bli tatt i bruk?
2. Å funksjonsteste PingMe under kontrollerte forsøk i ulike djup og under ulike straumforhold.
3. Å vidareutvikle, dokumentere og implementere PingMe som gir moglegheit for gjenfinning av tapt, fastståande reiskap.
4. Å gjera ei vurdering av næringsnytte og korleis resultata kan utnyttast.
​Tap av fiskereiskap er negativt både for økonomien til fiskarane og for miljøet i havet og det er difor utelukkande positivt å gjere det enklare å finne igjen utstyr som har blitt tapt. Resultata frå dette prosjektet vil vere med på vidareutviklinga av PingMe-systemet, som igjen i framtida kan føre til ein reduksjon i fiskeutstyr som ikkje blir gjenfunne. Fiskenæringa er den næringa som blir skulda for å vere den største kjelda til marin forsøpling i Noreg, og resultata i dette prosjektet kan bidra til å redusere denne mengda samt til å betre omdømme for næringa. Reduksjon av marin forsøpling vil vidare føre til redusert spøkelsesfiske. Spøkelsesfiske er uynskt av omsyn til dyrevelferda, det er ei skjult beskatning av fiskeressursane og det er både økologisk og økonomisk ugunstig. PingMe-systemet vil og bidra til ei effektivisering av fiskeoperasjonar både ved å spare tid på sokning etter tapt utstyr og ved å gi fiskaren verdifull informasjon om straum og temperatur for setninga si.
​Prosjektet vil først utvikle ein kravsspesifikasjon gjennom eit arbeidsmøte (workshop) før det deretter vil bli fokusert på å teste PingMe-systemet på passive reiskapsgrupper. Systemet skal testast i både aktivt fiske med kommersielle fartøy og i meir kontrollerte forsøk utanfor aktivt fiske. Resultat og erfaringar frå prosjektet vil bli vidareformidla til OSAC kontinuerleg.

Prosjektorganisering
Runde Forsking AS er prosjektansvarleg og Havforskningsinstituttet (HI) er ein viktig samarbeidspartnar og vil blant anna styre arbeidspakke 3. I tillegg er Ocean Space Acoustics (OSAC) AS med i prosjektgruppa, samt to fiskefartøy som kan fiske med både garn og line.
​Runde Forsking og HI skal samarbeide om kommunikasjon. Det vil gjennom heile prosjektet bli tatt video og bilete både om bord i fartøy og under vatn. Dette materialet vil både bli brukt vitskapeleg og i formidling. Det vil og bli holdt presentasjonar av resultat på relevante seminar/webinar.
keyboard_arrow_up