Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 710 treff

Prosjektnr: 901903
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Overføring av PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret (TRANSPFAS)

​EU har satt nye øvre grenseverdier (ML) for miljøgiften PFAS i matprodukter, inklusiv sjømat. Fiskemel brukt i dyrefôr er betraktet som å være en av hovedkildene til PFAS i matproduserende oppdrettsdyr. Per i dag finnes det ingen øvre grense for PFAS i fôr til landbaserte dyr el ...
Prosjektnr: 901874
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Risikofaktorer i norske settefiskanlegg relatert til utvikling av nefrokalsinose hos atlantisk laks og regnbueørret – Reduksjon og forebyggende tiltak (NephroReduce)

​Dagens produksjonsprotkoller i settefiskfasen er i all hovedsak utviklet med tanke på høyere kapasitet, effektivitet og økonomi for å kunne levere smolt til åpne merder året rundt. Dette har ført til økt intensitet og bruk av mange ulike produksjonsprotokoller samtidig som det h ...
Prosjektnr: 901929
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon og evaluering av visningstillatelser i havbruk

Visningstillatelser er tillatelser til å drive oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Visningstillatelser tildeles vederlagsfritt, mot at innehaveren tilrettelegger for et visningstilbud som skal gi økt kunnskap om akvakultur hos publikum. Visningstillatelsen ...
Prosjektnr: 901908
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Forbedret fiskevelferd for laks og ørret, ved bedøving med elektrisk strøm i pumpesystemer (ASTUN)

Askvik Aqua AS har utviklet et system for elektrobedøving av fisk i rør/pumpesystemer, som har gjennomgått vellykkede pilotprosjekter, hovedsakelig mot destruering av laks i sjøvann. Etter flere henvendelser fra markedet har Askvik Aqua under utvikling en integrert løsning for ve ...
Prosjektnr: 901930
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Alge og manetkunnskap

​Prosjektet er en direkte oppfølging av prosjektet “Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter” (FHF-901664), der det ble utviklet en systematisk metode for å få oversikt og gjennomgå eksisterende kunnskap og erfaringer om episoder med skadelige alger o ...
Prosjektnr: 901909
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for bedøvelse av laks og ørret

Bedøving av slaktefisk er et helt sentralt tema ved ethvert slakteri som har et kontinuerlig fokus mot teknologi og løsninger for å kunne optimalisere fiskevelferden. Eksisterende teknologi er ikke dokumentert retningsuavhengig og er til dels sensitiv for størrelsesvariasjon (gje ...
Prosjektnr: 901911
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Etablering av beste praksis for gjellehelse hos laks i en multifaktoriell verden – en balansegang/ Establishing the code of best practices for Atlantic salmon gill health in a multifactorial world – the balancing act (GillHealthAct)

Gjellesykdommer er en betydelig utfordring i den globale oppdrettsnæringen for ferskvanns- og saltvannsfisk. I Norge er gjellesykdommer utpekt som den viktigste årsaken til redusert vekst, dårligere fiskevelferd og økt dødelighet i oppdrettsanlegg. De siste årene har utfordri ...
Prosjektnr: 901894
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Gressproteiner til laks (ENGLAKS)

​Kun 8 % av ingrediensene i norsk fiskefôr har nasjonal opprinnelse. Det er avgjørende at nye, bærekraftige råvarer tas i bruk, og regjeringen har et mål om at alt fôr til havbruk skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030. Videre er det bred politisk enighet om at Norge må sa ...
Prosjektnr: 901890
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Salmon Tracking (SALT) II 2030: Publisering av forskningsdata

​Stortinget vedtok “Trafikklyssystemet” i 2015, og det ble satt i virke i 2016. Da Trafikklyssystemet ble unnfanget ble havbruksbedriftene i Produksjonsoråde 3 (PO3) og PO4 enige om at en måtte styrke kunnskapen om de ville stammene av sjøørret og laks. En gjennomgang av kun ...
Prosjektnr: 901880
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen. Sanntidsovervåknin ...
keyboard_arrow_up