Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 667 treff

Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige ...
Prosjektnr: 901814
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Nasjonal undersøkelse av forekomst av anisakide nematoder i norsk oppdrettet torsk

I likhet med andre marine fiskeslag fra nordatlantiske farvann er villtorsk som regel infisert med “kveis” som er samlebetegnelsen på larvene av parasittiske rundorm (nematoder). Artene Anisakis simplex (sensu stricto) og Pseudoterranova decipiens (sensu lato) er de viktigste for ...
Prosjektnr: 901813
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Elektrisk bedøving av rognkjeks

Mattilsynet godkjenner ikke tidligere rapporter på elbedøving av oppdrettsfisk og krever EEG på rognkjeks. EEG er en nevrofysiologisk metode for måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet. Påbudet gjelder alle oppdrettsarter, hvor kun laks, kveite og piggvar er noen ...
Prosjektnr: 901823
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering av listeria på laks og ørret (DeList)

Flere studier de siste årene viser funn av Listeria monocytogenes ved opptil 10 % av norske lakseslakteriene og videreforedlingsbedrifter. Funn gjøres ofte i miljøet og på utstyr, men det har vært lav forekomst på fisk, fileter og fiskeprodukter generelt, også på laks og ørret. L ...
Prosjektnr: 901835
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Beste praksis-tiltak for forebygging av vintersår andre høst og vinter i sjø (ReduSår)

​Vintersår hos laks andre høst og vinter/tidlig vår i sjø fører til redusert velferd, tap og nedklassing. Sårutvikling i denne perioden knyttes hovedsakelig til vintersårbakterier som trives ved lave temperaturer, og det er særlig Moritella viscosa, eller blandingsinfeksjoner (M. ...
Prosjektnr: 901836
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Studiedesign for kontinuerlig evaluering av sårutfordringer i felt (iFelt)

Dagens oppdrettsnæring har utfordringer med sår på fisk som gir redusert fiskevelferd og negativ økonomisk effekt. Næringa, leverandører og forskningsinstitusjoner har også generelle utfordringer med å avdekke effekter av tiltak som skal avbøte problemer. Det gjelder både om tilt ...
Prosjektnr: 901838
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Sårbakterier i sjøbasert lakseoppdrett – spesialiserte inntrengere eller tilfeldig forbipasserende?

​Ulike sårtilstander i sjøfasen er fortsatt blant de største helse- og velferdsutfordringene innen norsk lakseoppdrett. Spesifikke varianter av bakteriene Moritella viscosa og Tenacibaculum finnmarkense, samt til en viss grad Aliivibrio wodanis, påvises ofte i slike sår, gjerne s ...
Prosjektnr: 901820
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction (SMARTER)

​BackgroundMicroplastic (MP; <5 mm) is a ubiquitous marine pollutant, being found in all environmental compartments from the tropics to the poles. Available data suggest MPs and the chemicals associated with them may cause a range of toxicological effects in marine organisms a ...
Prosjektnr: 901792
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Biosikkerhet i RAS (resirkulerende akvakultursystemer) (BRAS)

​Det er registrert økende forekomst av sykdommer som skyldes kjente fiskepatogene bakterier, men også lidelser som knyttes til opportunistiske miljøbakterier. Økningen knyttes til smittespredning fra reservoarer i oppdrett eller vill fisk og kan tyde på sviktende biosikkerhetsrut ...
Prosjektnr: 901837
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Identifisering av miljø- og produksjonsrelaterte risikofaktorer knyttet til sårutbrudd i lakseoppdrett (RiskIdent)

​Utbrudd av sår hos laks er ikke forårsaket av et enkelt patogen, men er resultat av flere opportunistiske bakterielle infeksjoner som fisken samlet sett ikke klarer å avverge. Derfor vil høy vektlegging på forebyggende innsats på enkeltpatogener, uten å vurdere den bredere ...
keyboard_arrow_up