Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 305 treff

Prosjektnr: 901800
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

ROBUST berggyltlarve

​Produsenter av berggylt rapporterer om en rekke produksjonslidelser som har vært svært vanskelig å få has på. De mest alvorlige er eroderte finner, og da spesielt brystfinner. Det er også rapportert tilfeller av kraniale og dorsale beindeformiteter. Prosjektkonsortiet samme ...
Prosjektnr: 901782
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

LiceDetached – Kvantifisering av lakse- og skottelus som løsner fra laksen under trenging i tilknytning til avlusing samt reinfisering av laks på samme eller andre oppdrettslokaliteter

Nærmest all avlusning påbegynnes med at laksen trenges for å bli pumpet til behandlingsenheten. Det foreligger enkelte undersøkelser som viser at lus faller av under trengingen og det blir ofte antatt at opp til 50 % av lusa faller av under operasjonen og kan spre seg til nærligg ...
Prosjektnr: 901780
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Kan vi gjøre rensefisken til en mer effektiv lusespiser? (SpisLus)

​Det stilles ofte spørsmål rundt både velferd hos rensefisk i laksemerder, og ved hvor effektive de er til å beite lakselus. Man mener rensefisken må være i god helse og i godt hold for å kunne fungere godt som lusespiser. Velferd og effektivitet henger derfor sammen. Det er ...
Prosjektnr: 901781
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Lumpfish and Akvanest: Impact on welfare and cleaner fish efficiency/ Rognkjeks og AkvaNest: Påvirkning på velferd og effekt av rensefisk

​Rensefisk er en viktig del av lusebekjempelsen, men de fungerer ikke optimalt som lusespisere når de ikke trives. Tare har egenskaper som kanskje kan hjelpe rognkjeks med å trives, men dette er ikke veldokumentert ennå. Det er påvist i tidligere forskning at vekst på nøter ikke ...
Prosjektnr: 901784
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Oppsamlingsteknologi for lus som faller av under trenging og bevegelige lus sin evne til spredning og reinfeksjon av ny laks

​Under trenging og håndtering av laks i merd antas det at variable, ofte betydelige mengder lus faller av. Denne lusen forventes å være i de bevegelige stadier (preadult 1, 2 og voksne lakselus og voksne skottelus) og kan infestere villfisk, oppdrettsfisk ved andre anlegg ell ...
Prosjektnr: 901760
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksine rettet mot lakselusspytt (SaliVax)

​Lakselus gir en rekke sykdoms- og velferdsutfordringer som følge av et intensivt lusebehandlingsregime, og er til hinder for videre vekst i næringen. Et tiltak som kan gi en betydelig forbedring i forhold til dagens velferdssituasjon er en lakselusvaksine. De mest lovende vaksin ...
Prosjektnr: 901765
Varighet: 2022 - 2022
Status: Avsluttet

Lusekonferansen 2022

​​Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontrol ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehelseut ...
Prosjektnr: 901732
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer (SecureFeed)

Lavtrofiske organismer, som svart soldatflue og børstemark, er i stand til å bruke oppdrettsslam fra akvakultur som vekstmedium og omsette dette til animalsk protein som kan brukes til fiske- og dyrefôr. Det eksisterer kunnskapshull om slike organismers evne til å endre og videre ...
Prosjektnr: 901684
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Presisjon ved telling av laks (PRESAL)

​Antall innrapporterte lakseindivider som står i norske oppdrettsanlegg kan ligge på opptil 464 millioner. Kontroll på eksakt antall laks gjennom alle produksjonsledd – fra vaksinering til ferdig slaktet fisk – er en krevende oppgave med mange ledd. I mange av leddene e ...
keyboard_arrow_up