Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 172 prosjekter

Prosjektnr: 901588
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom: Årsakssammenhenger og muligheter for forebygging (STONEHUNT)

​Produksjon av settefisk har blitt mer intensivert de siste årene og flere produsenter har opplevd utfordringer med “gamle problemer” som nefrokalsinose (NK) og hemoragisk smoltsyndrom (HSS). Dette er diagnoser som har vært kjent fra oppdrettslaks i lang tid, men den medisinske o ...
Prosjektnr: 901587
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Nefrokalsinose hos laksesmolt: En kartleggingsundersøkelse med fokus på risikofaktorer (NEFROSMOLT)

​Nefrokalsinose er en “gammel” problemstilling og ble første gang beskrevet hos atlantisk laks i 1999. Veterinærinstituttet rapporterer at registrerte tilfeller av tilstanden har økt siden 2016 og ofte rapporteres som tilleggsfunn ved hemorragisk smoltsyndrom (HSS). Nefrokalsinos ...
Prosjektnr: 901586
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Varige effekter av forbedret hjertehelse hos laksesmolt (HELSMOLT)

​Bakgrunnen for dette prosjektet er en økende dødelighet av laks i tilvekstfasen i oppdrett før slakt. Slik dødelighet representerer et velferdsproblem i norsk oppdrettsnæring og medfører store økonomiske tap. Underliggende årsaker til denne plutselige dødeligheten er ukjente, me ...
Prosjektnr: 901570
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Stamfiskernæring i norsk lakseproduksjon

Oppdrettet laks hadde i 2016 en førstehåndsverdi på 60 milliarder kroner og et volum på 1,2 millioner tonn (SSB). Denne produksjonen avhenger av kvaliteten på stamfisken fordi den er grunnlag for produksjonen av settefisk og matfisk, og kan påvirke fisken i senere generasjoner. F ...
Prosjektnr: 901554
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåkning av laks i norske matfiskanlegg (LAKSVEL)

De siste årene har det vært en betydelig forbedring i overlevelsen de første månedene etter utsett av laks i sjø, men samtidig en økning i dødelighet av større og eldre fisk, hovedsakelig relatert til termisk og mekanisk lusebehandling. Det er rimelig å anta at fisken opplever ko ...
Prosjektnr: 901531
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Sekretariat for PD TriNation initiative (2018–2021)

​PD TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland og var opprinnelig et initiativ fra næringen for å stimulere til dialog mellom de tre landene når det gjelder utfordringer knyttet til virussykdommen pankreas sykdom (PD). I de senere åren ...
Prosjektnr: 901529
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Sekvensering av Piscine orthoreovirus (PRV)-stammer

Det pågående prosjektet “Karakterisering av PRV: Inaktivering og virulens”​ ​​(FHF-901305) undersøker mulige virulensforskjeller mellom ulike stammer av Piscine orthoreovirus (PRV) i smitteforsøk. Resultater så langt tyder på at det er forskjeller i virulens mellom ul ...
Prosjektnr: 901522
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon

​Spredning av smittsomme sykdommer er en stor utfordring i havbruksnæringen. En driftsstruktur med åpne merder i sjø har vært en suksessoppskrift for norsk oppdrettsnæring, men er også sårbar med tanke på smittespredning mellom lokalitetene. Driftsenhetene har tett kontakt med va ...
Prosjektnr: 901515
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Risikofaktorer, indikatorer og strategisk håndtering av gjellelidelser hos atlantisk laks (GILLRISK)

Nedsatt gjellehelse har blitt en viktig utfordring for norsk lakseoppdrett og fører til redusert dyrevelferd og økonomisk tap både i ferskvanns- og sjøvannsfasen av produksjonen. Det finnes både smittsomme og ikke-infeksiøse faktorer som påvirker utviklingen og konsekvensene a ...
Prosjektnr: 901514
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett

Dårlig gjellehelse er et av hovedproblemene i marint lakseoppdrett i Sør-Norge. Årsakene er svært sammensatte, men en rekke patogener er assosiert med gjellesykdommer hos laks i sjø. Kunnskap om betydningen av hver enkelt patogen for laksens gjellehelse er begrenset, men det er k ...
keyboard_arrow_up