Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 235 prosjekter

Prosjektnr: 901910
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av et diagnoseverktøy for gjelleskader fra nesledyr/ Development of a gill health diagnostic tool for cnidarian injuries (HydroDetect)

​Gjellehelse forblir en av de viktigste årsakene til redusert vekst og forhøyet dødelighet for oppdrettslaks. Forekomsten øker og tiår med forskning kan ikke forklare en betydelig andel av gjellesykdomsrelatert dødelighet som påvirkes blant annet av tilstedeværelse av marine a ...
Prosjektnr: 901872
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Gjellelokkforkortelse hos laksefisk: En kunnskapsgjennomgang av årsaker, konsekvenser og løsninger

​Både konsekvenser og utbredelse av gjellelokkforkortelse er et stadig tilbakevendende diskusjonstema innen fiskehelse og -velferd. Det er få vitenskapelige publikasjoner og mye ustrukturert, erfaringsbasert kunnskap om årsakene, konsekvensene og omfanget av gjellelokkforkort ...
Prosjektnr: 901796
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Forbedret biosikkerhet i havbruksnæringen gjennom ny kunnskap om sykdomsspredning og overvåkingsstrategier for ILA og PD (SAVISAV)

​Virussykdommene pankreassyke (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) er to alvorlige fiskesykdommer som forårsaker dårlig fiskehelse og velferd og store tap i norsk oppdrettsnæring. Smittereduserende tiltak har i en lengre årrekke vært brukt i kampen mot disse sykdommene, uten h ...
Prosjektnr: 901912
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Overvåking av gjellehelse med bruk av kamerateknologi (GillWatch)

Avvikende gjellehelse har over lang tid blitt identifisert som en av de største utfordringene for oppdrettet laksefisk. I 2022 ble gjellesykdom identifisert som det viktigste helseproblemet hos laks i norske matfiskanlegg (Fiskehelserapporten for 2022). En viktig faktor som gjør ...
Prosjektnr: 901874
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Risikofaktorer i norske settefiskanlegg relatert til utvikling av nefrokalsinose hos atlantisk laks og regnbueørret – Reduksjon og forebyggende tiltak (NephroReduce)

​Dagens produksjonsprotkoller i settefiskfasen er i all hovedsak utviklet med tanke på høyere kapasitet, effektivitet og økonomi for å kunne levere smolt til åpne merder året rundt. Dette har ført til økt intensitet og bruk av mange ulike produksjonsprotokoller samtidig som det h ...
Prosjektnr: 901911
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Etablering av beste praksis for gjellehelse hos laks i en multifaktoriell verden – en balansegang/ Establishing the code of best practices for Atlantic salmon gill health in a multifactorial world – the balancing act (GillHealthAct)

Gjellesykdommer er en betydelig utfordring i den globale oppdrettsnæringen for ferskvanns- og saltvannsfisk. I Norge er gjellesykdommer utpekt som den viktigste årsaken til redusert vekst, dårligere fiskevelferd og økt dødelighet i oppdrettsanlegg. De siste årene har utfordri ...
Prosjektnr: 901880
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen. Sanntidsovervåknin ...
Prosjektnr: 901797
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Optimalisering av lokalitetsbruk og områdeorganisering for økt biosikkerhet (OptiLok)

​Spredning og utbrudd av ulike sykdommer og parasitter begrenser akvakulturproduksjon, reduserer dyrevelferden og har økonomiske konsekvenser, som dokumentert ved utbruddet av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Chile i 2007. I Norge er størsteparten av akvakulturproduksjonen i åpn ...
Prosjektnr: 901899
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Tidlig utvikling hos regnbueørret

​Produsentene erfarer betydelige og økende helseutfordringer hos regnbueørret. Hjertemisdannelser og svake hjerter, nefrokalsinose, deformiteter og sår, og tapere i sjø nevnes som de viktigste utfordringene. Tapene hos regnbueørret er på nivå med det som registreres hos laks. I n ...
Prosjektnr: 901878
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Optimalisering av fiskevelferd og lusebeskyttelse ved bruk av teknologiske barrierer (BetterWel)

​De viktigste årsakene til variasjon i den forebyggende effekten til barrierer mot lakselus er manglende samsvar med verktøyet og bruksstrategi i forhold til vannmiljø på stedet. Prosjektet “Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (Preven ...
keyboard_arrow_up