Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 303 prosjekter

Prosjektnr: 901829
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Reduksjon av mikroplast og plastmyknere i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg (REMIRA)

​Fiskeri og akvakultur har blitt identifisert som mulige kilder til mikroplast til det marine miljøet, selv om bidraget foreløpig er ukjent. Det er grunn til å forvente at de spesielle forholdene i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg genererer og oppkonsentrerer mikropla ...
Prosjektnr: 901834
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE)

I norsk lakseoppdrett dør ca. 15 % av fisken i sjøvann før den er slakteklar, forårsaket av smittsomme sykdommer og andre utfordrende tilstander (Fiskehelserapporten 2021). En høy andel av tapet skjer første året i sjøfasen, som betyr at problemene kan reflektere suboptimale forh ...
Prosjektnr: 901820
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction (SMARTER)

​BackgroundMicroplastic (MP; <5 mm) is a ubiquitous marine pollutant, being found in all environmental compartments from the tropics to the poles. Available data suggest MPs and the chemicals associated with them may cause a range of toxicological effects in marine organisms a ...
Prosjektnr: 901783
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Fjerning av begroing på nøter med kontinuerlig børsting versus spyling: Sammenligning av effektivitet, fiskehelse, miljø og kostnader (No-Gro)

Begroing av nøter er en kontinuerlig utfordring for alle typer marin akvakultur og påvirker både fiskehelse og velferd, daglig operasjon og økonomi. Håndtering av begroing har hittil vært basert på bruk av kjemikalier og reaktiv rensing av nota. De mest brukte metodene, henholdsv ...
Prosjektnr: 901819
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekter av notvask ved bruk av kavitasjonsmetoder på miljø og fiskevelferd (ETNA)

​Påvekst på oppdrettsnøter er en kontinuerlig utfordring for akvakultur i sjø. Påvekstorganismer kan påvirke vannstrømmen rundt fiskemerder som igjen kan gi dårlig vannkvalitet og lavere driftssikkerhet, økt sannsynlighet for sykdom hos fisken pga. påvekstorganismene og assosiert ...
Prosjektnr: 901799
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Overlevelse og velferd hos berggylt som startfôres i et miljø som favoriserer K-seleksjon for mikrober (StagnantBergylt)

​Bruken av rensefisk som et preventativt tiltak mot lakselus er utstrakt, og nyttig fordi det ikke stresser laksen, og gir en kontinuerlig nedbeiting av lus. Tilgangen til oppdrettet berggylt av god kvalitet er fortsatt svært begrenset. En økning i produksjonen av berggylt er avh ...
Prosjektnr: 901785
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Fra føre-var-prinsippet til en kunnskapsbasert forvaltning av sårbar natur nær matfiskanlegg (VDWS Transition)

​Korallrev, korallskog og svampehager er habitat i norske havområder og fjorder med en viktig økologisk funksjon, de fungerer som levested for hundretalls andre arter og har en sentral rolle i karbonsyklusen på bunn. De er vurdert som sårbare, truet og minkende av både norske ...
Prosjektnr: 901798
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Veien til best mulig produksjon av rognkjeks for å sikre en robust og effektiv rognkjeks (VEIEN)

Kjente flaskehalser i produksjonen av rognkjeks er asynkron gyting (Imsland et al., 2019). For å oppnå målet om en forutsigbar, årstidsuavhengig, kommersiell produksjon av rognkjeks til utsetting i merder er det nødvendig å øke grunnleggende og anvendt kunnskap om kontroll av kjø ...
Prosjektnr: 901800
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

ROBUST berggyltlarve

​Produsenter av berggylt rapporterer om en rekke produksjonslidelser som har vært svært vanskelig å få has på. De mest alvorlige er eroderte finner, og da spesielt brystfinner. Det er også rapportert tilfeller av kraniale og dorsale beindeformiteter. Prosjektkonsortiet samme ...
Prosjektnr: 901782
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

LiceDetached – Kvantifisering av lakse- og skottelus som løsner fra laksen under trenging i tilknytning til avlusing samt reinfisering av laks på samme eller andre oppdrettslokaliteter

Nærmest all avlusning påbegynnes med at laksen trenges for å bli pumpet til behandlingsenheten. Det foreligger enkelte undersøkelser som viser at lus faller av under trengingen og det blir ofte antatt at opp til 50 % av lusa faller av under operasjonen og kan spre seg til nærligg ...
keyboard_arrow_up