Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 317 prosjekter

Prosjektnr: 901914
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd (dFUSE)

​Dødfisk representerer et betydelig tap for næringen, da dødfisk innebærer redusert salgsvolum, samme kostnader og fôrforbruk som for produksjon av slaktefisk, samt ekstra kostnader i forbindelse med håndtering og transport. Det er anslått at dødfisk representerer et årlig tap på ...
Prosjektnr: 901937
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Digitale verktøy for sikker identifisering av rømt og vill laksefisk (ldentiFisk)

​Prosjektet vil først og fremst gi en raskere og mer presis identifikasjon av rømt laksefisk som observeres i elv eller sjø. Modellen skal også kunne brukes ved videovervåking i elv, og på den måten gi effektivisert og mer presis overvåkning av oppvandrende fisk. Prosje ...
Prosjektnr: 901902
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå (MetoMilo)

​Resultatene fra prosjektet vil først og fremst bidra til en mer målrettet forvaltning, og dermed indirekte ha stor næringsnytte. Verktøy og metoder som kan identifisere ulike aktiviteters/virksomheters bidrag til miljøstatus vil gi et bedre grunnlag for å sammenligne og vurdere ...
Prosjektnr: 901901
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sterilisering av atlantisk laks med Deadend-nanostoffer og -antisens

​Måloppnåelse vil resultere i en praktisk og pålitelig metode for storskala sterilisering og kommersialisering. Ingen arvelige endringer vil innebære høy biosikkerhet. Sterilitet ved fjerning av kimcellene vil ikke påvirke andre produksjonsegenskaper. 
Prosjektnr: 901924
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Nye metoder for en mer kildeorientert miljøovervåkning (NyOvervåkning)

​Eksisterende metoder for å skille mellom påvirkningskilder i det marine miljø er ikke vurdert som tilstrekkelig til å stadfeste en konklusjon. Ut av erfaring fra dialog med oppdretterne som kunder gir eksisterende metodikk (for eksempel fosfor, sink og fettsyreanalyser) resultat ...
Prosjektnr: 901861
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Ciona – Dokumentasjon av tunikater som ny fôrråvare med kommersielt potensial

​Prosjektet vil bidra med det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta i bruk riktig produktkvalitet av tunikater i laksefôr, og dermed kunne fremskaffe kunnskapsgrunnlag i arbeidet med Norges samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Resultater fra prosjektet vil kunne bist ...
Prosjektnr: 901930
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Alge og manetkunnskap

​Økt brukervennlighet og fullstendighet vil bidra til at bruker får bedre informasjon som beslutningsstøtte.
Prosjektnr: 901894
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Gressproteiner til laks (ENGLAKS)

​For at oppdrettsnæringen skal ta steget inn i sirkulærøkonomiens tidsalder, kreves utvikling av nye og bærekraftige grønne fôrråvarer. Protein fra eng er en av få norske råvarer som har potensiale til å bli en betydelig volumråvare. En slik oppfylt visjon vil tjene både oppdrett ...
Prosjektnr: 901890
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Salmon Tracking (SALT) II 2030: Publisering av forskningsdata

​For å skape større sikkerhet for at de tiltak som eventuelt iverksettes har virkning, er det viktig å hente inn mer eksakt kunnskap om det som i Trafikklyssystemet beskrives som “usikkert”. Tetting av “hull” i forskningsgrunnlaget er viktig for å vite om de tiltak en har satt, o ...
Prosjektnr: 901895
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Blåskjellprotein til fiskefôr (Mussel up)

​Kunnskap om hvordan man kan erstatte dagens fôringredienser med mer bærekraftige ingredienser som vil være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder på kort til mellomlang sikt, er nødvendig for å bringe norsk havbruksnæring mot en mer bærekraftig fremtid. Blåskjell er blant ingred ...
keyboard_arrow_up