Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 282 prosjekter

Prosjektnr: 901690
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Metode som bruker kitinolytiske enzymer til å forebygge og kontrollere lakselus

Lakseoppdrettsnæringen har behov for gode og miljøvennlige metoder for forebygging og kontroll av lakselus. ​I det FHF-finansierte prosjektet “Ny metode for å redusere lakselus ved hjelp av kitinolytiske enzymer: Verifiseringsforsøk” (FHF-901651), ble en metode som poten ...
Prosjektnr: 901688
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Ikke-medikamentell kontroll av lus: sammenlikning av avlusingsmetoder på bakgrunn av forebyggende tiltak, avlusingseffekt, fiskevelferd og smittepotensial etter avlusing (SAMLUS)

​Oppdrettsnæringen bruker en rekke ikke-medikamentelle (IMM) tiltak mot lakselus; både forebyggende tiltak og behandlingsmetoder (avlusinger). Det registreres store mengder data i forbindelse med ikke-medikamentelle tiltak, men det er sjelden slike data samles og analyseres. Det ...
Prosjektnr: 901704
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Pigghå FRI – Hvordan unngå problemer med pigghå?

​Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden håen er interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Det kan derfor ...
Prosjektnr: 901687
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimalisering av avlusningsstrategier: utvikle anbefalinger om beste praksis for maksimal avlusningseffektivitet og god fiskevelferd (OptiDeLouse)

​Avlusningsmetodene som er i bruk oppdrettsnæringen i dag er begrenset av dårlig effekt grunnet resistens imot medikamenter og dårlig velferd hos fisken i forbindelse med bruk av ikke-medikamentell avlusing. De tre viktigste avlusningsmetodene (termisk, mekanisk og ferskvann), br ...
Prosjektnr: 901689
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

A novel lice control method: photochemical treatment (Photolice)

​Kontroll med lakselus er og har lenge vært den største utfordringen for videre utvikling av en bærekraftig næring. Forebyggende tiltak er forventet å spille en økende rolle men erfaringen tilsier at behandling fremdeles vil være et viktig verktøy i en effektiv lusestra ...
Prosjektnr: 901694
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimal fôring av berggylt i laksemerd (OPTIfôr)

​Rensefisk er for lengst etablert som et godt kontrollerende tiltak mot lakselus. I 2019 ble det brukt ca. 43 millioner oppdrettet rognkjeks, ca. 0,7 millioner oppdrettet berggylt og rundt 17 millioner villfanget leppefisk. Men berggylten har det ikke så bra i laksemerden. I henh ...
Prosjektnr: 901719
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Kunnskapsformilding via Hindreromming.no

​I prosjektet “Kunnskap og metoder for å forebygge rømming” (FHF-901295), ble det opprettet et eget nettsted for å kommunisere årsaker til rømming, tiltak for å forhindre rømming og andre resultater i prosjektet ved bruk av metoder som var tilpasset målgruppen. Mål ...
Prosjektnr: 901692
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Årsak til dødelighet og tap av rensefisk (DOKUMENTAR)

For å få kontroll over lakselus i et langsiktig perspektiv, er det viktig å se på alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi, og biologisk avlusing er fremhevet som en viktig del av denne strategien. Det er nå ustrakt bruk av rensefisk som et kontinuerlig forebyggende tilt ...
Prosjektnr: 901693
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Fôringsstrategiens påvirkning på ernæring og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks i sjø (STRATEGI)

​Rensefisk benyttes i dag som en del av totalstrategien for forebygging og kontroll av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og mer nylig skottelus (Caligus elongatus) i norsk lakseoppdrett. Fiskevelferd hos rognkjeks har hatt fått et økende oppmerksomhet de siste årene. Norske laks ...
Prosjektnr: 901685
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (PreventLice)

​Ingen av de preventive tiltakene mot lus som er kommersielt tilgjengelig i dag fungerer optimalt under alle forhold, men de fungerer ganske bra under visse forhold. Nøkkelen til å utvikle en vellykket strategi for forebygging av lus vil derfor være å identifisere styrkene og sva ...
keyboard_arrow_up