Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 451 prosjekter

Prosjektnr: 901662
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Utvikling og testing av attraktanter til prosesserte agn for teinefiske etter snøkrabbe (AttraKrab)

​Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet hvor de utgjør viktige proteinkilder som i sin helhet kunne gå til konsum. Dette medfører et prispress på agn som i stigen ...
Prosjektnr: 901721
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

Bakgrunn for prosjektet er betydelige utfordringer med å fremstille lagringsstabile proteinprodukter av avskjær fra sild og makrell. I første rekke er det utfordringer knyttet til å unngå oksidasjon av restfett i fiskepulver, for å kunne tilfredsstille produktkrav fra kunder inne ...
Prosjektnr: 901739
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

System for automatisk merking rund tørrfisk

​I november 2019 startet Tørrfisk fra Lofoten AS (TFL) arbeidet med å implementere det beskyttede geografiske merket “Tørrfisk fra Lofoten-IGP” i det italienske markedet. Autentisiteten til de “TFL-IGP”-sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking p ...
Prosjektnr: 901728
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

For norske fartøy i norsk sone er fiske av brosme (brosme brosme) ikke kvoteregulert. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som bifangst. I 2020 ble hele 10 764 tonn brosme tatt på line noe som utgjorde 93 % av total brosmefangst i fjor. Leveransen av brosme fra ...
Prosjektnr: 901729
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av produksjonslinjer ombord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

​Inntjeningen til trålere på rekefiske har vært høyst varierende gjennom de siste årene. De fleste har derfor endt opp med å velge å produsere produkter kun for industri, som er det produktet som krever lavest investering om bord i båten, men samtidig det lavest prisede produ ...
Prosjektnr: 901729
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av produksjonslinjer ombord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

​Inntjeningen til trålere på rekefiske har vært høyst varierende gjennom de siste årene. De fleste har derfor endt opp med å velge å produsere produkter kun for industri, som er det produktet som krever lavest investering om bord i båten, men samtidig det lavest prisede produ ...
Prosjektnr: 901724
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Mikrobiologisk kvalitet på rogn av hvitfisk

​Norge eksporterer i dag rognprodukter, ferskt, tørket, røkt, saltet, fryst til en verdi av 89, 108 og 136 millioner kr i henholdsvis 2018, 2019 og 2020 (SSB.no). Rogn er et biprodukt som opp gjennom historien har vært konsumert som fersk, rett etter koking, eller etter prosesser ...
Prosjektnr: 901699
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen

BackgroundValka is specialized in production of automation equipment and software for the fish industry that increase the quality and value of fish products. Among other products Valka has developed is a water jet cutting machine that cuts bones from fillets based on x-ray and 3D ...
Prosjektnr: 901706
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Alternative anvendelser av avskjær fra tørrfiskproduksjon (UTHENGT)

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk sjømatnæring, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og verdiskaping er til stede. Dette gjelder særlig innenfor hvitfisknæringen som er synliggjort via ulike rapporter, prosjekter og stortingsmeldinger de siste ...
Prosjektnr: 901717
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Fangst og levendelagring av flatfisk ved bruk av artsselektiv snurrevad

Innenfor fjordlinjen langs norskekysten finnes det flere flatfiskarter (f.eks. rødspette (Pleuronectes platessa) og lomre (Microstomus kitt)) som per i dag er lite utnyttet. Næringen har vist interesse for å fiske etter disse artene, men det er flere utfordringer knyttet til besk ...
keyboard_arrow_up