Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 457 prosjekter

Prosjektnr: 901741
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Effektiv pakking av liten klippfisk (KING)

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner før tørking. Etter tørking sorteres klipp ...
Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

​Mesteparten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystryen (EPS)-bokser kjølt med is. På grunn av utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking/ising og/eller under transport fører det til at en betydelig mengde av isen smelter og smeltevannet får renne av lastebi ...
Prosjektnr: 901779
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Automatisert og effektiv bearbeiding av små hyse, sei og torsk

Små størrelser av hvitfisk har over lengre tid vært en lønnsomhetsutfordring for norsk hvitfisknæring, og er i dag en råvare som selges med tap. For landindustrien er det ideelt sett ønskelig med en produksjonsfisk som er i størrelsesorden 1–6 kg, da dette råstoffet gir best utby ...
Prosjektnr: 901742
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking so ...
Prosjektnr: 901756
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kongekrabbe: Utvikling av tørrfôr for oppfôring av villfanget undermåls krabbe og krabbe med lav kjøttfylde

​Vest for kvotegrensen for regulert kongekrabbefiske foregår det ett fritt utryddelsesfiske etter kongekrabber, hvor alle krabbene som er i teinene, uansett størrelse skal leveres til land. Målsetningen med utryddelsesfisket er å stoppe videre migrasjon av kongekrabbebestanden la ...
Prosjektnr: 901740
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)

​Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri og havbruksnæringene med “det grønne skiftet”, for å redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til material gjenvinning eller resirkulering ...
Prosjektnr: 901747
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur for hvitfisk

Fangstbasert akvakultur (FBA) er over de siste par tiårene blitt mer og mer aktuelt. Innenfor hvitfisk er spesielt torsk blitt satset på, men også andre arter som hyse, sei og flyndre er forsøkt og kan ha potensial for å lykkes. Forsøk og planer er også aktuelt med andre arter, s ...
Prosjektnr: 901662
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Utvikling og testing av attraktanter til prosesserte agn for teinefiske etter snøkrabbe (AttraKrab)

​Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet hvor de utgjør viktige proteinkilder som i sin helhet kunne gå til konsum. Dette medfører et prispress på agn som i stigen ...
Prosjektnr: 901721
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

Bakgrunn for prosjektet er betydelige utfordringer med å fremstille lagringsstabile proteinprodukter av avskjær fra sild og makrell. I første rekke er det utfordringer knyttet til å unngå oksidasjon av restfett i fiskepulver, for å kunne tilfredsstille produktkrav fra kunder inne ...
Prosjektnr: 901739
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

System for automatisk merking rund tørrfisk

​I november 2019 startet Tørrfisk fra Lofoten AS (TFL) arbeidet med å implementere det beskyttede geografiske merket “Tørrfisk fra Lofoten-IGP” i det italienske markedet. Autentisiteten til de “TFL-IGP”-sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking p ...
keyboard_arrow_up