Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 455 prosjekter

Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

​Mesteparten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystryen (EPS)-bokser kjølt med is. På grunn av utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking/ising og/eller under transport fører det til at en betydelig mengde av isen smelter og smeltevannet får renne av lastebi ...
Prosjektnr: 901742
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking so ...
Prosjektnr: 901756
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kongekrabbe: Utvikling av tørrfôr for oppfôring av villfanget undermåls krabbe og krabbe med lav kjøttfylde

​Vest for kvotegrensen for regulert kongekrabbefiske foregår det ett fritt utryddelsesfiske etter kongekrabber, hvor alle krabbene som er i teinene, uansett størrelse skal leveres til land. Målsetningen med utryddelsesfisket er å stoppe videre migrasjon av kongekrabbebestanden la ...
Prosjektnr: 901740
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)

​Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri og havbruksnæringene med “det grønne skiftet”, for å redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til material gjenvinning eller resirkulering ...
Prosjektnr: 901747
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur for hvitfisk

Fangstbasert akvakultur (FBA) er over de siste par tiårene blitt mer og mer aktuelt. Innenfor hvitfisk er spesielt torsk blitt satset på, men også andre arter som hyse, sei og flyndre er forsøkt og kan ha potensial for å lykkes. Forsøk og planer er også aktuelt med andre arter, s ...
Prosjektnr: 901662
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Utvikling og testing av attraktanter til prosesserte agn for teinefiske etter snøkrabbe (AttraKrab)

​Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet hvor de utgjør viktige proteinkilder som i sin helhet kunne gå til konsum. Dette medfører et prispress på agn som i stigen ...
Prosjektnr: 901721
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

Bakgrunn for prosjektet er betydelige utfordringer med å fremstille lagringsstabile proteinprodukter av avskjær fra sild og makrell. I første rekke er det utfordringer knyttet til å unngå oksidasjon av restfett i fiskepulver, for å kunne tilfredsstille produktkrav fra kunder inne ...
Prosjektnr: 901739
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

System for automatisk merking rund tørrfisk

​I november 2019 startet Tørrfisk fra Lofoten AS (TFL) arbeidet med å implementere det beskyttede geografiske merket “Tørrfisk fra Lofoten-IGP” i det italienske markedet. Autentisiteten til de “TFL-IGP”-sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking p ...
Prosjektnr: 901728
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon

For norske fartøy i norsk sone er fiske av brosme (brosme brosme) ikke kvoteregulert. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som bifangst. I 2020 ble hele 10 764 tonn brosme tatt på line noe som utgjorde 93 % av total brosmefangst i fjor. Leveransen av brosme fra ...
Prosjektnr: 901729
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av produksjonslinjer ombord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

​Inntjeningen til trålere på rekefiske har vært høyst varierende gjennom de siste årene. De fleste har derfor endt opp med å velge å produsere produkter kun for industri, som er det produktet som krever lavest investering om bord i båten, men samtidig det lavest prisede produ ...
keyboard_arrow_up