Til innholdet

Resultater 3. kvartal villfisk 2021

Et prosjekt avsluttet i 3. kvartal har frembragt ny kunnskap som bidrar til utvikling av kommersielle hybride fremdriftssystemer i fiskeflåten

Her finner du en sammenstilling av resultater fra alle prosjekter som er avsluttet i 3. kvartal 2021 innen villfiskområdet.

Du kan enkelt klikke deg videre til det enkelte prosjekts egen nettside der du finner fyllestgjørende informasjon om bakgrunn og målsetting med prosjektet, deltakere og budsjett, samt faglig sluttrapport og andre leveranser i prosjektet.

Villfisk

Fiskeri- og fartøyteknologi

Prosjekt: 901186
FHF-ansvarlig: Roar Pedersen
Prosjektleder: Jørn Eldby
Ansvarlig organisasjon: Selfa Artic AS

Start: 01.01.2015
Slutt: 14.07.2021

Resultatmål
• Å identifisere energiforbruket for det hybride fremdriftssystemet, dekksutrustning og andre forbrukskilder ombord, under driftsmodi som transitt, setting, venting og haling.
• Å identifisere optimal batterikapasitet i forhold til ønskede miljøeffekter.
• Å identifisere samlede drifts- og vedlikeholdskostnader med den hybride fremdriftsløsning og estimere investeringskostnader.
Forventet nytteverdi
Kunnskap og data som genereres i prosjektet forventes å gi et realistisk bilde over effektene ved investeringer i mindre fiskefartøy med hybrid fremdriftsløsning. Data som genereres vil også være et vesentlig bidrag til videre utvikling av maskineri- og skrogmodeller for mindre fiskefartøyer.

En måloppnåelse vil gjøre det mulig for produsent og underleverandører og tilpasse løsninger for optimale hybride fremdriftsløsninger. Dette bidrar til å muliggjøre salg av slike løsninger på kommersiell basis i et større omfang. Informasjonen vil redusere usikkerheten rundt sikkerhet, operasjon og økonomi, vesentlig tilknyttet en bred introduksjon av slike løsninger til fiskere og andre potensielle brukere av slike løsninger. Prosjektet vil bidra til at norske produsenter av denne type fartøy, fremdrfitssystemer og dekksutrustning vil forbedre sin markedsposisjon.
Hovedfunn
​Prosjektet har dokumentert batterihybridteknologi for den mindre kystfiskeflåten og konkluderer med følgende:
​​• Ved bruk av hybridteknologi reduseres gangtiden på dieselmotor (aggregat) med mellom 49–37 % avhengig av om mannskapet bruker dieselmotoren under kortere forflytninger på felt. Aggregatet går i all hovedsak under den energiintensive forflytningen til og fra fiskefeltet.
• Lydmålinger viser at støyen under arbeid på dekk reduseres fra et nivå på rundt 80 dB LAF til 60 dB LAF uten bruk av dieselmotor på felt. Dette kan sammenlignes med støyforskjellen mellom veikanten ved en motorvei og lyden i en stue med tv på.​
• M/S Karoline holdt marsjfart med fremdriftseffekt økt til 100 kW etter å ha fått satt inn større, mer saktegående propell og høyere moment på elektrisk fremdriftsmotor. Etter ombygging bruker fartøyet tidvis mer energi under gange, men marsjfarten er lik. Etter ombygging kan fartøyet kompensere for motstand i varierende vær. ​​
• Energiforbruket til Karoline er etter ombygging rundt 480 kWh pr sjøvær, og fartøyet i dag utstyrt med et batteri med 120 kWh utnyttbar energi. En annen energibærer enn batterier er nødvendig for å dekke energibehovet, men alternativer til diesel er mulig når fartøyet er utstyrt med et elektrisk fremdriftssystem. ​
• Karolines dieselmotor kjører med tilnærmet konstant belastning i seriehybridløsningen. Motoren belastes etter ombygging 60 % (80 av 132 kW). Snittforbruk for generering av elektrisk energi er estimert til 250 g/kWh basert på innkjøpt drivstoff til fartøyet og målt elektrisk energi ut fra generator. Dette tilsvarer et konstant forbruk på 24 liter/time. Samtidig frakter fartøyet med seg 120 kWh fra landstrøm, hvis landstrømmen regnes inn blir forbruket 199 gram diesel for hver forbrukte kWh.
• Effektbelastningen under fiske tilsvarer rundt 15–20 kW (15 % last på dieselmotoren som har oppgitt maks belastning på 132 kW). Energibehovet for hydraulikk og sidepropeller er begrenset. Elektrifisering av dekksutstyr, eller hydraulikkpumpe, kombinert med batteri vil fjerne behovet for å kjøre hovedmotor for å bruke fartøyets dekksmaskineri.
FHFs vurdering av resultater og næringsnytte
​Prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om hvordan hybridfartøy fungerer og hvordan de bør konstrueres. Utvikling og testing av M/S Karoline har således bidratt til utvikling av kommersielle hybride fremdriftssystem.
Formidlingsplan
Prototypen “M/S Karoline” er allerede godt kjent blant fiskere, politikere og i media generelt. Forskningsprosjektet, med partnere, er også annonsert i media. Det forventes derfor at løpende resultater fra prosjektet enkelt vil formidles bredt i næringen. Fagpresse, lokalpresse, utviklingsmiljøer og andre interessenter vil orienteres underveis på konferanser, gjennom pressemeldinger og annen aktiv informasjonsspredning, når styringsgruppen mener dette er formålstjenelig.
keyboard_arrow_up