Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 500 treff

Prosjektnr: 901662
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling og testing av attraktanter til prosesserte agn for teinefiske etter snøkrabbe (AttraKrab)

​Det er i dag ikke bærekraftig å fiske etter snøkrabbe med agn som alternativt er menneskeføde. Slik sett har det en stor bærekraftsgevinst å finne et alternativt agn som ikke bruker råvarer som kunne vært menneskeføde. Ecobaits matriks for prosesserte agn baserer seg for det mes ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2023
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

Bred oversikt over kunnskapsgrunnlag samt krav relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer, på lokalitets-, område- og nasjonalt nivå
Prosjektnr: 901833
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

For å møte stadig økende krav og forventninger fra forbrukere og myndigheter er det nødvendig med økt kunnskap om hvordan ulike produksjonssystemer for oppdrett av laksefisk påvirker både lokalt og globalt miljø, men også hvordan effekten og påvirkningen er på de samfunnsmess ...
Prosjektnr: 901865
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks (Stillehavslaks 2.0)

Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan mot pukkellaks med et mål om å fjerne så mye pukkellaks som mulig fra norske elver. Økt kunnskap om pukkellaksens adferd, kartlegging av innblanding i stim av andre arter og dokumentasjon av råstoffkvalitet vil være avgjørende for ...
Prosjektnr: 901895
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Blåskjellprotein til fiskefôr (Mussel up)

​Kunnskap om hvordan man kan erstatte dagens fôringredienser med mer bærekraftige ingredienser som vil være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder på kort til mellomlang sikt, er nødvendig for å bringe norsk havbruksnæring mot en mer bærekraftig fremtid. Blåskjell er blant ingred ...
Prosjektnr: 901894
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Gressproteiner til laks (ENGLAKS)

​For at oppdrettsnæringen skal ta steget inn i sirkulærøkonomiens tidsalder, kreves utvikling av nye og bærekraftige grønne fôrråvarer. Protein fra eng er en av få norske råvarer som har potensiale til å bli en betydelig volumråvare. En slik oppfylt visjon vil tjene både oppdrett ...
Prosjektnr: 900558
Varighet: 2010 - 2014
Status: Avsluttet

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Aktiviteter i prosjektet berører mange ledd i produksjonen fra råstoffet tas opp fra sjøen til sluttproduktet foreligger. Bedre utnyttelse av beinråstoff kan representere en tilleggsverdi for råstoffleverandører og råstoffprodusenter (fiskeri, slakteri).Tilgang på en ny råstoffki ...
Prosjektnr: 900241
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Program for bærekraftig utvikling i den blå åker i Nord-Norge: Arbeidsseminar

Etablering av et program, som gir en ramme for et langsiktig samarbeid som involverer potensielle brukere av kystsonen, vil effektivisere og samorde brukerinteressene til beste for alle parter.   Det overordnete målet er å sikre tilgang til - og utnyttelse av - nødven ...
Prosjektnr: 900915
Varighet: 2013 - 2015
Status: Avsluttet

Teknologi for effektiv og bærekraftig innfrysing av pelagisk fisk

For pelagisk landindustri vil en mer effektiv innfrysning og styring ha et potensiale på opptil 30 % i reduserte driftskostnader.En nødvendig strukturendring i landbasert foredlingsindustri må igangsettes i løpet av 1–3 år. Grunnlaget for fremtidens industrianlegg må derfor innle ...
Prosjektnr: 900590
Varighet: 2011 - 2013
Status: Avsluttet

Sustainable disease control strategies in salmon farming: Decision support integrating economic, environmental and social dimensions (SALMODIS)

Expected project impact The project will draw on a broad and existing platform of knowledge, integrating national and international research partners as well as major industry actors, covering social sciences, epidemiology, biology, economics, and enabling technology to address t ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up