Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 382 treff

Vi fant 251 prosjekter

Prosjektnr: 901521
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Kvantifisering av mikroplast i filet og organer av oppdrettslaks- sammenlikning av deteksjonsgrenser og analysemetoder (SalmoDetect)

Mengden plast i miljøet øker og finnes nå i alle deler av verden. Nedbrytning av plastprodukter danner mikroplast og nanoplast (<5mm til nanometer størrelse) som kan tas opp av organismer og er påvist i flere vevstyper, også i matfisk. Det er bekymring for om plast går inn i o ...
Prosjektnr: 901518
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Marin plast fra norsk sjømatnæring – Kartlegging, kvantifisering og handling (HAVPLAST)

Det er stor usikkerhet knyttet til mengder avfall som kommer ut i det marine miljø. Det finnes studier som oppgir anslåtte mengder tilført marin forsøpling, men få studier som tydelig kvantifiserer utslipp fra enkeltkilder eller næringer. Det antas at mellom 4,5 og 12,7 millioner ...
Prosjektnr: 901517
Varighet: 2018 - 2019
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Konsekvenser ved langvarig lukking av det russiske markedet for sild

FHF har med utgangspunkt i henvendelser fra fiskerinæringen uttrykt et behov for snarlig å få utredet hva som kan være konsekvensene av en eventuell langvarig lukking av det russiske markedet for sild. Bakgrunnen for selve stengingen av dette viktige markedet for norsk sild h ...
Prosjektnr: 901514
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett

Dårlig gjellehelse er et av hovedproblemene i marint lakseoppdrett i Sør-Norge. Årsakene er svært sammensatte, men en rekke patogener er assosiert med gjellesykdommer hos laks i sjø. Kunnskap om betydningen av hver enkelt patogen for laksens gjellehelse er begrenset, men det er k ...
Prosjektnr: 901495
Varighet: 2018 - 2019
Status: Ferdig faglig

Fangstkontroll i kolmuletrål: Forstudie

Sprenging av kolmulesekker fører til økonomisk tap for rederi, tapte fangster og utilsiktet dødelighet av kolmule. Dette er et nytt prosjekt, resultat av et møte mellom FHF, Havforskningsinstituttet, redere og en leverandør av marinteknologi i desember 2017.  Prosjektet bidr ...
Prosjektnr: 901488
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Kaldt vann som avlusingsmiddel? Effekt på lakselus og laksens velferd og dødelighet

Det er behov for å etablerer flere avlusingsmetoder for oppdrettslaks. Kaldt vann er en kandidat som avlusingsmiddel. Før det eventuelt utvikles eller tilpasses teknologi for bruk av kaldt vann til avlusing er det behov for kunnskap om hvordan ...
Prosjektnr: 901486
Varighet: 2018 - 2018
Status: Pågår

Utvikling og tilpasning av teknologi for skinning av stor sildefilet

For norsk vårgytende sild (NVG) er 2004-årsklassen stor. Da den kom inn i fisket, resulterte det i betydelig økning av kvotene etter NVG-sild. Fortsatt er denne årsklassen en ikke ubetydelig del av totalkvoten selv om den snart er 14 år gammel og antall individer er betydelig min ...
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

Mer enn 1000 oppdrettsanlegg for laks er i drift langs Norskekysten. De overlapper ofte med viktige marine fiskeressurser. De er også lokalisert der folk bor, har sitt arbeid og sin fritid. “Trafikklyssystemet” ble innført i 2017 for å sikre en bærekraftig vekst i oppdrettsnæ ...
Prosjektnr: 901461
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Strategi lakselus 2017: Vaksine mot lakselus – laboratorietest

Den globale produksjonen av atlantisk laks (Salmo salar L.) nådde 2,07 millioner tonn i 2014, men lakselus begrenser nå næringens vekst og svekker bærekraften. Lakseluskontroll har kostet oppdretterne mer enn 305 millioner euro i året i løpet av de siste ti årene, og dette økte t ...
Prosjektnr: 901460
Varighet: 2017 - 2019
Status: Ferdig faglig

Strategi lakselus 2017: Potensiell bruk av lysteknologi til sterilisering av lakselusegg i merder

Prosjektet vil danne vitenskapelig basis for fremtidig bruk av lysteknologi for å sterilisere lakselusegg, og muligens andre parasitter/virus i kommersielle oppdrettsmerder. En slik metode har potensial for å avhjelpe med en av de største utfordringer innenfor dagens oppdrett av ...
keyboard_arrow_up