Til innholdet

Kartlegger sammenhengen mellom vannkvalitet og sykdom

Nefrokalsinose (NK) og hemorragisk smoltsyndrom (HSS) er utbredte og viktige sykdommer i norske settefiskanlegg for laks og regnbueørret.

Istock 998165868 Just
← Se flere resultater
Prosjekt:
901588

I prosjektet STONEHUNT har hovedmålet vært å beskrive disse sykdommene og å undersøke sammenhengen mellom vannkvalitet og sykdomsutvikling.

I prosjektet har Veterinærinstituttet samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet, Havforskningsinstituttet, Pharmaq Analytiq AS og Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sluttrapporten fra prosjektet er nå levert til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

- I rapporten blir det vist at NK og HSS var vanlige funn i prøver som ble samlet inn fra seks kommersielle settefiskanlegg fra hele landet. NK arter seg i tidlig fase som mineralholdige utfellinger i nyrets utførselsganger, etter hvert kan det bli større skader på nyrevevet, stress og redusert tilvekst. I alvorlige tilfeller kan fisken også dø av denne sykdommen. HSS rammer laks gjerne i rent ferskvann før og under smoltifisering og påvises i tidlig fase som blødninger til nyrets utførselsganger. Etter hvert oppstår omfattende blødninger i muskulatur og indre organer og HSS kan gi kronisk dødelighet i tida fram til og rett etter utsett i sjø, sier forsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder Arve Nilsen.

I prosjektet ble det også gjort to kontrollerte forsøk med forhøyet nivå av CO2 i vannet. I det første forsøket ble fire ulike fiskegrupper eksponert for moderat CO2-belastning (16 mg/L) under smoltifisering. Her ble det påvist endret pH og ionesammensetning i blodet, men ingen skader i nyrevevet. I det andre forsøket ble forsøksfisken eksponert forhøy CO2-belastning (23 mg/L), noe som førte til rask utvikling av NK, og det ble også påvist utvikling av HSS i enkeltfisk. Det forsøkene interessant nok også viste, var at fisk som hadde utviklet NK ble raskt restituert etter overføring til ferskvann eller sjøvann med lave CO2-verdier (2 – 3 mg/L).

NK og HSS er to adskilte sykdomstilstander som også gir ulike fysiologiske endringer i fisken. Teorien om at HSS kan fungere som en forløper for NK, ble ikke støttet, men både i forsøk og ute i settefiskanleggene forekom disse to sykdommene delvis parallelt, noe som tyder på at de til en viss grad kan utløses av de samme miljøbelastningene. I rapporten beskrives alle funnene i detalj, og det blir gitt anbefalinger for diagnostikk og forebygging.

Her finner du flere resultater fra prosjektet

keyboard_arrow_up