Til innholdet

To nye prosjekter innen pigmentering i laks

Som resultat av åpen utlysning med mål om å fremskaffe kunnskap som kan forbedre innfarging av laks er det nå gitt tilsagn til to nye prosjekter.

Rød Laks

Blek og eller ujevn rødfarge i laksemuskel er i økende grad rapportert som et kvalitetsproblem for norsk oppdrettslaks. Pigmentnivået har vært jevnt avtakende de siste årene, og i 2020 er det oppdrettere som rapporterer om de laveste pigmentnivåene som er målt i norsk oppdrettslaks noensinne.

Rødfargen kommer fra astaxanthin i fôret og det antas at endringer i råvaresammensetning, med økt innhold av ulike vegetabilske råvarer, forklarer noe av den reduserte innfargingen. Blek filetfarge settes også i sammenheng med utfordrende driftsforhold og stress. For å løse pigmenteringsproblemet har fôrets innhold av astaxanthin blitt økt, men på grunn av lavt opptak over tarmen har ikke dette resultert i tilstrekkelig forbedret muskelinnfarging.

Derfor lyste FHF ut midler tidligere i vår til prosjekt(er) som skulle fremskaffe kunnskap som kan forbedre innfarging og gi stabil pigmentering av laksens muskulatur.

Skal studere genenes betydning for rødfargen i laks

Prosjektet «Rød laks – genetiske effekter» har som målsetting å sikre god innfarging av norsk oppdrettslaks ved å beskrive og forstå genenes betydning for rød innfarging. Flere tester som er utført viser at genetikk er avgjørende for god innfarging. Det er allerede identifisert tre QTLer som kan øke mengden fargestoff i muskelen. Disse testes nå ved hjelp av CRISPR teknologi i et Forskningsrådsprosjekt. I FHF prosjektet som nå starter opp og som ledes av NMBU i samarbeid med AquaGen er ønsket å kartlegge de molekylære mekanismene som styrer opptak, transport og omsetning av fargestoff i laks ved å studere CRISPR fisken samt annen fisk som er selektert for ekstra rødfarge.

- Lykkes prosjektet med å forstå hvilke gener som er involvert i rød innfarging av laks vil vi kunne avle på en laks som vil ta opp farge mer effektivt. Dette er etterspurt kunnskap som kan benyttes av fôrindustrien for å tilpasse fôret for å øke eller hemme fargeopptak, sier fagsjef Kristian Prytz i FHF.

Vil studere samspillet mellom fôrets sammensetning og laksens fysiologi

Prosjektet «Pigmentering av laksemuskel» skal bidra med ny kunnskap i å utvikle et fôr som sikrer god og sikker pigmentering, gjennom økt forståelse av astaxanthin metabolismen i laks og hvordan denne påvirkes av ulike komponenter i fôret, og videre om stress påvirker utnyttelsen av astaxanthin. Det er Nofima som vil lede dette prosjektet.

Dette prosjektet vil gi kunnskap som er nødvendig for at laksenæringen i fremtiden trygt skal kunne produsere laks ved bruk av moderne ingredienser i fôr uten at det går ut over pigmentering av filet og fiskehelse. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap ved å forstå samspillseffekter mellom fôrråvarer og fysiologiske mekanismer i laksen. Samspillseffekter har vært lite studert tidligere og kunnskapen på dette området er mangelfull. Samtidig er dette kunnskap som er lett å anvende og implementere i videre studier, fôrdesign og til å fremme helsen til fisken. Gjennom økt kunnskap om balansert sammensetning av næringsstoffer i fôret vil man bedre kunne møte fiskens behov for næringsstoffer som fører til stabil pigmentering av laksemuskel.​

keyboard_arrow_up