Til innholdet

06.09.2022
Stine Falk-Petersen

Havbruk

LAKSVEL; utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåkning.

Prosjektet har utviklet den første versjonen av en standardisert metode for registrering og vurdering av velferd hos laks i norske matfiskanlegg.

Prosjekt:
901554
Del artikkel

De siste årene har det vært en betydelig forbedring i overlevelsen de første månedene etter utsett av laks i sjø, samtidig har det vært en økning i dødelighet av større og eldre fisk, hovedsakelig relatert til termisk og mekanisk lusebehandling.

Det er i dag ikke krav om rapportering av velferdstilstanden og de faktorer som påvirker velferden i oppdrettsanleggene. Det finnes heller ingen standardisert metode for registrering og vurdering av fiskevelferd, og følgelig ingen enhetlig måte å registrere velferdsindikatorer på. Dette gjør at man i begrenset grad kan tallfeste og finne årsaker og sammenhenger bak velferdsproblemene, samt gjøre strategiske og praktiske forbedringer. 

LAKSVEL-prosjektet har utviklet den første versjonen av en standardisert metode for registrering og vurdering av velferd hos laks. En felles standardisert metode gjør det enklere å tallfeste og sammenligne velferdsstatus over tid for å kunne gjøre strategiske og praktiske forbedringer. En standardisert prosedyre vil gi mulighet for å fange opp problemer på et tidlig stadium, som så kan undersøkes nærmere av fiskehelsepersonell.

En viktig målsetning har vært at protokollen skal være tydelig og prosedyren enkelt gjennomførbar for velferdsvurdering på merdkanten. Med utgangspunkt i etablerte metoder ble det utviklet en protokoll med skåringsskjema for individbaserte velferdsindikatorer. Denne ble testet ut parallelt gjennom flere besøk på fire kommersielle matfiskanlegg fra Hordaland til Troms. Etter hvert besøk ble protokollen evaluert og forbedret for best mulig resultat. LAKSVEL-protokollen er tenkt som en rutinemessig overvåking av velferdssituasjonen i merden som skal kunne gjennomføres av en driftsoperatør, f.eks. i sammenheng med lusetelling.

​FHF mener at protokollen utviklet i prosjektet vil være et meget nyttig verktøy for å standardisere velferdsovervåkingen av oppdrettslaks på en gjennomførbar og rutinemessig måte. Når verktøyet tas i bruk av tilstrekkelig mange vil man også kunne registrere og dele data som utgangspunkt for enda bedre overvåking og mulige tiltak og bedre beslutninger i fremtiden.

Les mer om prosjektet her.

keyboard_arrow_up