Til innholdet
Fotokreditt: Roger B. Larsen, UiT

03.12.2020
Maja Bævre-Jensen

Optimalisering av rekefisket med trål

Etter nesten 4 år med forsøk er det testet og dokumentert mange teknikker som kan forbedre det selektive rekefisket.

Prosjekt:
901303
Del artikkel

Det har lenge vært ønske fra næringen om å optimalisere fisket etter reker. Ønsket har gått på å redusere uønsket bifangst og å redusere energiforbruk. FHF har sammen med Fiskeridirektoratet finansiert prosjektet «Optimalisering av fiske med reketrål» som har pågått siden 2016. Det er Universitetet i Tromsø som har ledet prosjektet, men de har samarbeidet tett med Havforskningsinstituttet, Sintef Ocean og Møreforskning. I tillegg har de hatt tett dialog med næringen underveis i prosjektet gjennom en styringsgruppe.

Nå går prosjektet mot slutten og den 15. desember skal alle resultatene fra fire år med forskning presenteres på et webinar arrangert av FHF og Universitetet i Tromsø. Ønsker du å delta kan du lese program og melde deg på her.

I løpet av prosjektperioden har fokuset vært på å løse så mange som mulig av de problemene forvaltning og næring sliter med i utøvelsen av fiskeriet. Det er tydelige forskjeller i problemstillinger mellom rekefisket i nord og i sør og mellom kyst og hav. Fangst av undermålsreker er som oftest utfordring i kystrekefisket i nord og i det sørlige rekefisket. I både hav- og i kystrekefisket i nord vil bifangst av fiskeyngel dominere som en utfordring. Hovedtyngden av forsøkene har vært på å redusere bifangst generelt, men det er også gjort arbeid på blant annet reduksjon av energiforbruk og på overlevelse på reker.

Første del av webinaret vil presentere resultater fra arbeidspakke 1, 2 og 3. I arbeidspakke 1 er det gjort analyser av bruk av rist og andre selektive innretninger i trål, både med hensyn til hvor effektive de ulike innordningene er i å sortere ut bifangst, men også hvilke konsekvenser utsortering har på yngel som sorteres ut. Resultatene finnes oppsummert i to faktaark; «Optimaliseringe av fiske med reketrål – Nasjonal satsing» og «Overlevelse av reker etter seleksjon i reketrål». I arbeidspakke to har det blitt testet justeringer av eksisterende teknologi for økt seleksjon av undermålsreker og resultatene er oppsummert i faktaark «Utvikle teknologi som gir bedre utsortering på reker under minstemål». I arbeidspakke tre har nye trålsystem blitt testet for å se om de kan redusere energiforbruket «Nye trålsystem som gir lavere energiforbruk ved endringer på trålkonstruksjon og grunntau»

Alle arbeidspakkene (1-5) er oppsummert i faktaark som finnes på prosjektets hjemmeside.

keyboard_arrow_up