Til innholdet

26.10.2020

Havbruk

Webinar - Bærekraftig vekst krever bedre smittekontroll

FHF i samarbeid med BDO og Åkerblå arrangerer 5 november et webinar for å belyse behovet for å opparbeide en beste praksis på biosikkerhet i norsk laksenæring.

Prosjekt:
901522
Les også
Les flere nyheter

For å realisere målet om bærekraftig vekst må laksenæringa få kontroll på de biologiske utfordringene, der fiskehelse nå aktualisert med ILA-situasjonen i næringen er blant de viktigste.  Prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» arrangerer derfor 5. november et webinar for å sette søkelys på behovet for felles målbilde for beste praksis, vurdering av områder med særlig behov for å bedre smittesikringen, samt forslag til bransjerettede tiltak. Webinaret retter seg spesielt mot ledere og beslutningstakere i næringa, i tillegg til fagpersonell.

Behov for felles målbilde og kollektiv gjennomføringsevne

Prosjektet har kartlagt praksis og samlet innspill fra et stort antall næringsrepresentanter i produksjonsområde 3, 6, 9 og 12. Konklusjonen er at det er stort behov for forbedring, spesielt knyttet til organisering av lokalitetsbruken for å forebygge smitte mellom anlegg og generasjoner, samt praksis for transport av fisk, båttrafikk og flytting av utstyr.

 - For at en hel næring i fellesskap skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser er det nødvendig å ha et felles målbilde, og at næringsaktørene organiserer seg på en måte som gir bedre felles gjennomføringsevne. Dette er også en forutsetning for et mer strategisk samarbeid med myndighetene, og at omlegginger som ellers kan virke krevende kan fases inn over tid, sier Jørund S. Larsen fra BDO som har vært prosjektleder for arbeidet.

Næringen er faglig omforent, men biosikkerhet må få større prioritet

I prosjektet er det gjennomført både utredning, spørreundersøkelse, intervjuer og dialogmøter for å belyse hva som er beste praksis for biosikkerhet. En gjennomgående observasjon er at næringsrepresentantene i stor grad er enige om de faglige prinsippene, men at gjennomføringsevnen låses av andre faktorer.

- En av utfordringene er at biosikkerhetsarbeid ofte delegeres til fiskehelsepersonell og mellomledere som ikke har de nødvendige fullmaktene til å ta tak i de overordnede utfordringene. Jeg skulle derfor ønske at topplederne involverte seg mer i det samarbeidet som må til. En god start vil være å delta på webinaret og lese sluttrapporten, oppfordrer Lene-Catrin Ervik som er prosjektansvarlig for Åkerblås deltagelse i prosjektet.

Mer informasjon om webinaret med program og påmelding her

 

 

keyboard_arrow_up