Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

343114

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 343114
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2006
Sluttdato: 31.12.2007

LMV – Levende mellomlagring Vesterålen

​Prosjekt for å prøve ut organisatoriske samdriftsmodeller i fangstbasert akvakultur
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Selskapet Levende Mellomlagring Vesterålen AS (LMV) ble etablert 18.01.2007 med det formål å organisere aktører i flåten og marint oppdrett/fiskeindustri, og sikre optimal fordeling av ansvar, risiko og lønnsomhet.

LMV har gjennom en prosjektperiode på ett år etablert og prøvd ut drift av merdanlegg for mottak, akklimatisering og mellomlagring av villfanget torsk både på Myre og i Båtsfjord. Det er her utarbeidet regnskap som viser de investeringsbehov som er nødvendig for å etablere slike anlegg, samt driftskalkyler som er benyttet i følgeprosjektet som er ledet av Fiskeriforskning.

Det har vært et forpliktende horisontalt samarbeid mellom fartøyene M/S Kloegga, M/S Olagutt og M/S Myrebuen. Det har også vært et forpliktende samarbeid i verdikjeden mellom disse aktørene i flåten og deltakendefiskeindustri. LMV har også med dette prosjektet bidratt til å bygge opp kompetanse i Båtsfjord innen fangstbasert akvakultur.

Det er etablert og formalisert samarbeid med Mattilsynet som uavhengig observatør. Samarbeidet vurderes å ha vært til gode for begge parter. Det er underveis også vært en god dialog med Fiskeridirektoratet.

I tett samarbeid mellom prosjektaktørene og Norges Råfisklag er det utarbeidet et skjema til benyttelse ved evt. auksjon av levende torsk. Skjemaet beskriver fangsthistorikken til det aktuelle auksjonspartiet. Ved hjelp av skjemaet vil en potensiell kjøper motta sporingshistorikk, informasjon om fangst- og restitusjonsperiode, snittvekt og fordeling av vektklasser, selgers priskrav samt utført helse- og velferdskontroll.

Det har vært en løpende dialog med Fiskeriforskning vedrørende oppfølgingen av dette prosjektet. Følgeprosjektet, med navn “Samdrift i fangstbasert akvakultur, LMV – Økonomisk analyse” har hatt som mål å kartlegge kostnads og inntektsforhold ved fangst, mellomlagring og produksjon av levende torsk. Dette med utgangspunkt i LMV-prosjektet.

Prosjektorganisering
Oppdragsgiver, søker og prosjektansvarlig
Levende Mellomlagring Vesterålen AS (LMV) søker prosjektmidler som prosjektansvarlig. Daglig leder André Reinholdtsen er administrativt ansvarlig for prosjektet.

Prosjektledelse
Vesterålen Fiskeripark AS v/ daglig leder Stian Reinholdtsen har hatt prosjektledelsen.
Fagkoordinator André Reinholdtsen har koordinert den praktiske delen av prosjektet.

Styringsgruppe
André Reinholdtsen, Øytrans AS
Arne E. Karlsen Gunnar Klo AS
Roger Børge Benum, Myrebuen AS
Håkon Gullvik, Olagutt AS
Stian Reinholdtsen, VFP AS

Villfiskfòrum, Filetfòrum, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Råfisklaget og Fiskarlaget vil bli invitert til å ha observatørstatus i styringsgruppen.

Referansegruppe
Referansegruppen vil fungere som et rådgivende organ for styringsgruppen i prosjektfasen.

Medlemmer:
Kjell Midling Fiskeriforskning
Jan Henrik Sandberg Norges Fiskarlag
Trond Nilsen Mattilsynet

Prosjektbedrifter
Øytrans AS v/Andre Reinholdtsen
Myrebuen AS v/Roger Børge Benum
Gunnar Klo AS v/Arne Erling Karlsen
Olagutt AS v/Håkon Gullvik
​Det er bred enighet i næringen om å arbeide for å utvikle fangstbasert akvakultur (også kalt fiske for levende lagring) som en bærekraftig og lønnsom driftsform. Regjeringens felles plattform (“Soria Moria-erklæringen”) og Stortingsmelding nr. 19 (2004–2005) om Marin næringsutvikling vektlegger fangstbasert akvakultur som en nasjonalt viktig strategi for økt marin verdiskaping. Regjeringens ferskfiskstrategi understreker den nasjonale satsingen på levendelagring av fisk.

Manglende kunnskap og praktisk erfaring med organisatoriske samdriftsmodeller har vært en flaskehals for den videre utviklingen av næringen.
​Å videreutvikle fangstbasert akvakultur som lønnsom næring, gjennom å etablere ny kunnskap om hvordan optimal organisering kan øke lønnsomhet i både fangstledd og mottaksledd.
keyboard_arrow_up