Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

552332

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 552332
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2007
Sluttdato: 31.12.2010

Heart and Skeletal Muscle Inflammation (HSMI) in Atlantic Salmon: Diagnosis, Pathogenesis and Epidemiology

I begynnelsen av prosjektperioden ble det gjennomført et smitteforsøk med tanke på å undersøke smitteegenskapene ved HSMB. Analyser av materiale fremkommet ved dette forsøk avslørte at sykdomsprosessen begynner med infiltrasjon av betennelsesceller langs kar i det kompakte hjertemuskellaget samt i epi- og endokardiet, med etterfølgende betennelse også i myokard. Det viste også at smittestoffet er til stede i både hjerte, nyre, milt, lever og blodplasma under den kliniske fasen av sykdommen. Resultatene fra dette smitteforsøket er blitt presentert i en vitenskapelig artikkel (Kongstorp og Taksdal 2009 http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Vitenskapelige-artikler/Vitenskapelige-artikler-2009/Studies-with-experimental-transmission-of-heart-and-skeletal-muscle-inflammation-in-Atlantic-salmon-Salmo-salar-L/(language)/nor-NO ), samt presentert på ulike konferanser, både nasjonalt og internasjonalt. Derved ble delmålet om undersøkelsen av patogenesen ved HSMB-infeksjon nådd.
 
Produksjonsdata fra 2003–2007 samt informasjon om påvisning av sykdommer i lakseoppdrett ble innsamlet for å se på mulige smitteveier ved hjelp av matematiske modeller. Det ble da i samarbeid med Norsk Regnesentral utviklet en smittespredningsmodell, og resultater fra modellering viser at spredningen av HSMB på noen områder ligner på andre virussykdommer, men at det også finnes vesentlige forskjeller. De viktigste risikofaktorene for HSMB-utbrudd var om det hadde vært HSMB på lokaliteten året før, samt om lokaliteten hadde samme eier som en annen HSMB-affisert lokalitet. Et annet resultat av denne modelleringen er at risikoen for å få HSMB-utbrudd er dobbelt så høy for høstutsatt som for vårutsatt smolt. Denne spredningsmodellen samt resultatene har blitt publisert i et vitenskapelig tidsskrift (Aldrin et al, 2010 http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Vitenskapelige-artikler/Vitenskapelige-artikler-2010/A-stochastic-model-for-the-assessment-of-the-transmission-pathways-of-heart-and-skeleton-muscle-inflammation-pancreas-disease-and-infectious-salmon-anaemia-in-marine-fish-farms-in-Norway/(language)/nor-NO ), og således er delmålet om å utvikle en slik spredningsmodell nådd.
 
Når det gjelder utvikling av diagnostiske verktøy for påvisning av HSMB, har det vært et betydelig gjennombrudd i forskningen, idet det har lykkes å identifisere et virus fra HSMB-infisert fisk. I samarbeid med prosjektet “Modern tools for the study of host-agent interactions of emerging fish diseases” (Forskningsrådets prosjektnr. 186907), ikke delfinansiert av FHF på Veterinærinstituttet, er det blitt brukt en ny metode, der store mengder genmateriale i vevsprøver sekvenseres og bearbeides ved hjelp av bioinformatikk. I denne prosessen kan mulige viruskandidater fremkomme. En av disse kandidatene var et nytt virus som viste seg å være kausal faktor for utvikling av HSMB http://www.vetinst.no/Nyheter/Nytt-laksevirus-identifisert/(language)/nor-NO. Dette er publisert i et vitenskapelig tidsskrift (Palacios et al, 2010 http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Vitenskapelige-artikler/Vitenskapelige-artikler-2010/Heart-and-Skeletal-Muscle-Inflammation-of-Farmed-Salmon-Is-Associated-with-Infection-with-a-Novel-Reovirus/(language)/nor-NO ), og viruset er navngitt Piscine Reovirus (PRV). Institusjonene bak påvisningen (Veterinærinstituttet og University of Comobia i New York) har tatt ut patent på å bruke virussekvensen til vaksineutvikling. Det er også blitt screenet villfisk fra en stor del av de norske vassdrag, og det har vist sig, at dette viruset finnes utbredt i miljøet. Dessuten er PRV funnet i prøver fra Chile og Irland. Det er blitt utviklet en PCR-metode for påvisning av PRV, som tilbys kommersielt av Veterinærinstituttet. De er også, i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole blitt utviklet et antistoff samt prober til in-situ hybridisering som etter validering vil kunne brukes til påvisning av virus. Det ser nå ut som PRV finnes i nesten alle oppdrettsanlegg i Norge, uansett om de har HSMB-utbrudd eller ikke. Det synes å være en sammenheng mellom mengden virus og graden av patologiske forandringer hos syk fisk. Det gjenstår å finne ut mer om denne sammenhengen og hvordan dette kan brukes i diagnostikken. Fremtidige forskningsprosjekter må avklare nærmere sammenhengen mellom PRV og HSMB-utbrudd (se blant annet http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Vitenskapelige-artikler/Vitenskapelige-artikler-2012/Immunohistochemical-detection-of-piscine-reovirus-PRV-in-hearts-of-Atlantic-salmon-coincide-with-the-course-of-heart-and-skeletal-muscle-inflammation-HSMI/(language)/nor-NO ).
 
Det er jobbet mye med dyrkning av HSMB-virus i cellekultur på Veterinærinstituttet. I tillegg til et panel av fiskecellelinjer tilgjengelige i laboratoriet fra før, er det også hentet inn nye cellekulturer. Dyrkning er forsøkt både fra helt fersk materiale fra HSMB-syk fisk og fra materiale fra smitteforsøket. Vi har kunnet påvise PRV i opp til 5 passasjer før virus forsvinner fra cellekulturene. Resultatene tyder på at viruset enten er veldig labilt, eller at betingelsene for virusopptak, replikasjon og sammensetting ikke er optimale i de ulike celletyper som nå er benyttet. Videre forsøk på dyrkning av HSMB-virus vil bli gjennomført i tilknytning til andre prosjekter.
 
Resultatene fra dette prosjektet er bredt presentert, blant annet under Havbrukskonferansen 2010 og 2012, Frisk Fisk-konferansen 2009 og 2011, Lofotseminaret 2010, PD TriNation møte 2010 og AVF og Fiskehelseforeningens høstkurs 2010.
 
Background
Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) is a transmissible disease of viral aetiology affecting farmed Atlantic salmon. The disease appears to be spreading rapidly into new areas, and it is important to limit further spread. HSMI is characterized by severe inflammation in heart and red skeletal muscle. The pathogenesis is uncertain, but studies suggest that the disease process may start several months before clinical symptoms are observed.
 
Characterization of the viral agent is ongoing; however there are at present no diagnostic methods available to detect the virus in diseased fish. The current lack of accurate diagnostic tools causes particular problems in distinguishing between HSMI, pancreas disease and cardiomyopathy syndrome in atypical cases and when concurrent disease outbreaks are suspected.
Objectives
To investigate transmissibility of HSMI, to describe the pathogenesis and epidemiology of the disease and to find possible causes.
Expected project impact
More accurate diagnostic methods, increased knowledge of pathogenesis and the ability to predict the spread of HSMI, may facilitate efficient surveillance and prevention of future HSMI outbreaks.
Project design and implementation
In the present project we will attempt to develop direct and indirect antigen detection by immunohistochemistry, PCR and serology. These tools will further be used to study the pathogenesis of HSMI. We will particularly study the distribution of virus during disease progression, as well as characterize the inflammatory reaction. As HSMI is spreading quickly into new areas, it is also important to predict the potential of dispersion. A dispersal model for infectious salmon anaemia has recently been developed. This will form the basis of a similar model for HSMI.
keyboard_arrow_up