Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

552262

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 552262
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2005
Sluttdato: 31.12.2009

Karakterisering av virus assosiert med hjertesprekk (CMS) og hjerte-/skjelettmuskelbetennelse (HSMB)

I løpet av prosjektet ble det gjennomført to smitteforsøk på laks, både med smittemateriale fra syk fisk, og med materiale fra infiserte cellekulturer. Smitteforsøkene viste at det var mulig å utvikle HSMB og CMS ved å smitte frisk fisk med vevshomogenat fra syk fisk. Homogenatene hadde blitt passert gjennom 0.2um filter, noe som indikerte at det sykdomsfremkallende agenset var et virus, eller muligens en veldig liten bakterie. I begge smitteforsøkene ble sykdomstegnene forbundet med utvikling av CMS og HSMB påvist i hjertevev. Både cellekulturer og vev fra syk fisk ble screenet for kjente patogener ved bruk av ulike PCR-assay og ved real time PCR-analyser. Ingen av forsøkene ga positive resultater. Siden indikasjonene tydet på at cellekulturene ikke inneholdt agenset/agensene, måtte utgangsmaterialet til et cDNA bibliotek bli vev fra syk fisk. Fisk fra et av smitteforsøkene ble valgt til formålet, og et cDNA-bibliotek generert og screenet. Ved screening av biblioteket ble det identifisert gener fra en gruppe virus (Coxsakievirus) som kan gi endringer i hjertet hos andre organismer. Det gjenstår enda å verifisere om disse kan være ansvarlig for utvikling av CMS og HSMB på hjertet.
 
I et parallelt prosjekt ved Veterinærinstituttet (FHF-552322) ble det vist og publisert internasjonalt at CMS kan overføres eksperimentelt. Dette arbeidet viderføres innen et brukerstyrt prosjekt på CMS, “Cardiomyopathy Syndrome: A Multi-task Approach to Reduce Losses and Improve Knowledge“, (Forskningsrådet prosjektnummer NFR187301/S40 og FHF-900261).
Norsk lakseoppdrett er i betydelig grad påvirket av sykdommer med uklare årsaksforhold, noe som presser næringens små fortjenestemarginer i negativ retning. I denne gruppen sykdommer finner en blant annet kardiomyopatisyndrom (CMS), eller hjertesprekk, hemorrhagisk diatese (Haemorrhagic smolt syndrome, HSS) og hjerte-/skjelettmuskelbetennelse (HSMB).

Tapene assosiert med disse sykdommene varierer fra mindre enn 1 % (HSS) og opp til 70 % (CMS). Det har videre vært vist at selv om HSMB kun gir opp mot 10 % dødelighet i produksjonsanlegg, så kan 100 % av populasjonen i anlegget være påvirket av sykdommen.

Foreløpige studier i laboratorium indikerer at alle tre sykdommene kan være forårsaket av virus og en rekke virus fra laks med disse sykdommene er påvist ved hjelp av transmisjonselektronmikroskopi. Det er imidlertid ikke klart om det er en kausal sammenheng mellom disse virus og selve sykdommene. CMS og HSMB lar seg imidlertid overføre i smitteforsøk på frisk laks.

Dagens diagnostikk (basert på kliniske tegn og histologi) kan kun påvise terminalt syke individer (ikke bærere), og at CMS kan være et samlebegrep for en rekke sykdommer (hvor blant annet salmon pancreas disease virus, SPDV, kan være involvert). Fremtidig forebygging og bekjempelse av CMS og HSMB forutsetter bedre kunnskap om årsaksforhold og spredningsmekanismer, som begge forutsetter spesifikke og sensitive diagnostiske verktøy, dvs at agens kan identifiseres. Videre vil kunnskap om genomet fra de forskjellige agens være en forutsetning for utvikling av vaksiner. Hovedmål med prosjektet er derfor å identifisere og karakterisere (morfologisk og molekylært) agens assosiert med CMS og HSMB.
Å legge et vitenskapelig grunnlag for utvikling av sikre sensitive diagnostiske verktøy for laksesykdommene CMS og HSMB, samt fremskaffe basalkunnskap som kan danne grunnlag for forebygging mot disse sykdommene.
 
Delmål
• Å identifisere virus (elektronmikroskopi) fra laks med sykdommene CMS og HSMB og klarlegge om de kan overføres til frisk laks og være årsak til disse sykdommene.
• Å klarlegge om de samme virus kan dyrkes i tilgjengelige cellekulturer.
• Å foreta morfologisk og genetisk karakterisering av virus assosiert med CMS og HSMB.

Prosjektets mål og delmål er justert i henhold til avtale med Forskningsrådet.
Utvikling av sikre sensitive diagnostiske verktøy for laksesykdommene CMS og HSMB vil kunne danne grunnlag for forebygging mot disse sykdommene, bl.a. gjennom vaksiner.
Faktisk gjennomføring
I løpet av prosjektet har en ny mikrosporidie blitt identifisert, Paranucleospora theridion, som er assosiert med en rekke tilfeller av CMS og HSMB. Denne spres trolig via lakselus, og gir lignende sykdomsbilde som ved utbrudd av CMS og HSMB. Diagnostiske verktøy for å påvise denne parasitten har blitt utviklet, og den har blitt grundig karakterisert med tanke på morfologi, utbredelse og taksonomisk plassering. Det er forskergruppens oppfatning at denne parasitten kan være årsak til tilfeller av CMS og HSMB, i tillegg til virus som har blitt påvist i hjertevev.
 
Avvik i del-mål
Man har observert virus i hjertevev fra laks med sykdommene CMS og HSMB, og har vist at disse kan overføres fra syk fisk til frisk laks og forårsake endringer i hjertet. Man har ikke lykkes å i dyrke disse virus i tilgjengelige cellekulturer. Virus har blitt karakterisert med tanke på morfologi, og mulige kandidatgener for agenset har blitt identifisert ved hjelp av genetisk karakterisering. Det gjenstår enda å verifisere om disse genene er assosiert med sykdommen.

Organisering
Ansvarlig organisasjon var Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.
keyboard_arrow_up