Til innholdet

Prosjektnummer

900724

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900724
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2012
Sluttdato: 31.12.2015

CMS hos atlantisk laks: Studier av virusets egenskaper til å framkalle sykdom og laksens reaksjon på infeksjon / Studies of virulence mechanisms and host responses to infection with piscine myocarditis virus (PMCV)

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Studiene har fokusert på ORF-3-kodet protein og vertsresponser og risikofaktorer ved samtidig PRV- og PMCV-infeksjon. ORF-3-proteinet er cytotoksisk og fører til full lysis av celler og bakterier når det uttrykkes. Man har funnet ut hvilke deler av proteinet som er viktig for denne egenskapen og at cellulær nedbrytning av proteinet spiller en viktig rolle for at det blir toksisk. Det ser også ut til at effekten er knyttet til skade på cellulære membraner, men detaljene her er ikke kjent. Proteinet kan ha betydning for frisetting av virus fra infiserte celler. Studier i fisk har vist at samtidig infeksjon med PRV og PMCV fører til økt skade i hjertet, særlig av epikard, med fortykkelse og kraftig betennelsescelleinfiltrasjon. PRV ser ikke ut til å hemme utviklingen av skader forårsaket av PMCV, i motsetning til hva som synes å være tilfelle ved andre virusinfeksjoner.
 
Prosjektet har vært finansiert gjennom Norges forskningsråd med delfinansiering fra FHF. Førstnevnte har hatt ansvaret for å kvalitetssikre prosjektet faglig og administrativt. Prosjektet har egen prosjektside hos Forskningsrådet (Forskningsrådets prosjek​tnr. 216177​) med supplerende informasjon og publikasjoner.
Prosjektet har bidratt til bedre forståelse av hvordan virusene som forårsaker CMS (“hjertesprekk”) påvirker fisken. En del av kunnskapen som er fremskaffet i prosjektet vil kunne være nyttig for mulig utvikling av vaksine mot sykdommen. Siden CMS er en sykdom som særlig slår ut stor laks vil den økonomiske effekten av bedre kontroll være stor, i tillegg til bedret fiskevelferd.
Kardiomyopatisyndrom (CMS), eller hjertesprekk, er en tapsbringende sykdom hos atlantisk laks, seint i produksjonsfasen. Inntil nylig har årsaken til CMS ikke vært kjent og med den nylige påvisningen av piscine myocarditis-viruset (PMCV) er det behov for å skaffe tilveie kunnskap om egenskaper hos virus. I tillegg vet en lite om hvordan infisert fisk reagerer på infeksjonen og hva som bestemmer hvordan sykdommen utvikles. Ikke minst er det lite kjent hvorvidt det er mulig å vaksinere mot sykdommen. 

Påvisningen av viruset ble gjennomført i et annet prosjekt (finansiert av Norges forskningsråd), og dette prosjektet er en direkte videreføring av det.

Forskningen er godt forankret i Norges veterinærhøgskole (NVH)s og Nofimas strategiske forskningsplaner hvor det er sterkt fokus på virusinfeksjoner og oppbygging av fagmiljøer som kan bidra til kunnskap som kan medføre bedre kontroll og bekjempelse av sykdom hos laksefisk.
Å studere viruset PMCVs evne til å fremkalle sykdom og risikofaktorer for opptreden av sykdom.
 
Delmål
• Å foreta detaljerte studier av virusets egenskaper og struktur med bruk av kompliserte molekylærvirologiske metoder.
• Å gjennomføre smitteforsøk hvor man studerer vertens immunreaksjon på infeksjon (ved bruk av molelære metoder).
• Å studere mulige sammenhenger mellom stressresponser hos verten og evne til å motstå sykdom.
Prosjektet vil skaffe tilveie:
• grunnleggende kunnskap om viruset og virusets egenskaper som kan ha betydning for diagnostikk av sykdom og vaksinasjon
• bedret kunnskap om mekanismer knyttet til mottagelighet for sykdom (hos verten)
• bedre kontroll med sykdommen vil gi bedre lønnsomhet for næringen
Prosjektet er organisert med sikte på å levere resultater på følgende områder:
• bringe frem kunnskap om virusets overflatestrukturer
• få fram kunnskap om betydningen av ulike proteiner for vekst i cellekulturer og for infeksjon av fisk
• kartlegge antistoffer mot overflateproteiner av PMCV
• foreta CMS smittetest og se nærmere på betydningen av hypoksi
• kartlegge betydningen av stress-respons for mottagelighet for PMCV/CMS
• kartlegge betydningen av suboptimale oksygennivåer ved PMCV/CMS
• evaluere interaksjonen mellom stressrespons og hypoksi ved PMCV/CMS
Resultatene vil bli formidlet ved faglige møter, nasjonalt og internasjonalt. Resultatene vil også presenteres for næringsaktører i de tilfeller hvor det er relevant/ønskelig.
keyboard_arrow_up