Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

552322

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 552322
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2006
Sluttdato: 31.12.2009

Cardiomypathy (CMS) in Atlantic salmon: pathogenesis and experimental transmissibility

I dette prosjektet har man for første gang i verdenssammenheng vist at kardiomyopatisyndrom (CMS) hos atlantisk laks kan overføres eksperimentelt.

Prosjektet har publisert artikkel i desembernummeret (2009) av Diseases of Aquatic Organisms (DAO). Publiseringen ble planlagt slik at prosjektets samarbeidspartnere i Skottland også publiserte sin artikkel i samme nummer av DAO. De har brukt både smittemateriale fra Veterinærinstituttets CMS-prosjekt, “Cardiomyopathy Syndrome: A Multi-task Approach” (se FHF-prosjekt 900261), Forskningsrådsprosjekt NFR187301/S40, og smittemateriale fra Skottland. Deres forsøksbetingelser var forskjellige fra dette prosjektets smitteforsøk, noe som blant annet bekrefter dette prosjektets resultater om at CMS er en smittsom fiskesykdom.

Man har også arbeidet videre med histopatologiske undersøkelser av prøver tatt ut fra smitteforsøk på forskjellige tidspunkter for å undersøke sykdomsutviklingen videre. Særlig har en hatt fokus på om tidlige stadier kan ha likhetstrekk med andre smittsomme hjertesykdommer hos laks. Dette arbeidet videreføres innen det brukerstyrte prosjektet som er nevnt ovenfor.
Kardiomyopatisyndrom (CMS) har blitt påvist i Norge siden 1985. Sykdommen affiserer atlantisk laks, og oftest stor og fin, tilsynelatende frisk oppdrettslaks i sjøvann. Den enkelte fisk kan dø plutselig av hjerte- og sirkulasjonssvikt. Ved obduksjon sees ofte at hjertet har sprukket og at mye blod ligger rundt hjertet, i hjertesekken. Sykdommen kalles derfor også “hjertesprekk”. Ved histologisk (mikroskopisk) undersøkelse av hjerte fra slik fisk finnes en svært uttalt betennelse sentralt i hjertet (i det svampaktige laget) og hjertets forkammer.

Denne betennelsen er svært kronisk og må ha utviklet seg over lang tid. Den økonomiske betydningen av sykdommen er stor fordi CMS ofte rammer stor frisk laks som snart skal slaktes. På tross av dette har årsaken(e) i alle disse årene vært ukjent(e). En rekke hypoteser har vært satt fram, blant annet har det vært foreslått at sykdommen kan være infeksiøs.
1) Å gjøre smitteforsøk for å undersøke om vi kunne overføre sykdommen eksperimentelt til frisk laks.
2) Å samle inn antatt smitteførende materiale fra oppdrettslaks ved hjelp av regelmessige prøveuttak fra oppdrettsanlegg med stor risiko for utbrudd av CMS.
Denne sykdommen har representert et økonomisk problem for oppdrettsnæringen i mer enn 20 år. At man kan påvise at sykdommen er overførbar åpner for nye muligheter for å undersøke sykdommen nærmere og derigjennom muliggjøre mer målrettete bekjempelsestiltak i framtiden.
Faktisk gjennomføring
1) Smitteforsøk
Som forsøksfisk brukte man laksesmolt på ca. 40 gram fra et kultiveringsanlegg for villfisk på Østlandet. Smittematerialet var et homogenat av hjerte og nyre fra seks laks tatt ut på oppdrettsanlegg med CMS-utbrudd.

Smitteforsøket varte i 42 uker, og prøveuttak ble gjort hver tredje uke. Det var lav dødelighet i forsøket, men både død fisk og annen smittet fisk utviklet forandringer forenlige med CMS.

2) Innsamling av antatt smitteførende materiale fra oppdrettslaks
For å undersøke sykdomsutviklingen ved CMS, ble fire anlegg som tidligere hadde hatt årlige tap pga CMS, valgt ut. To av anleggene satte smolt i sjøen på våren, og to anlegg satte smolten i sjø om høsten. Prøveuttakene startet i settefiskanleggene kort tid før sjøsetting, og ble deretter gjort ca en gang i måneden i sjøvannsfasen. To fiskehelsetjenester gjorde prøveuttakene, noe som var et stor og krevende arbeid.

Uheldigvis fikk ingen av disse lokalitetene CMS-utbrudd, med unntak av en lokalitet der de fikk utbrudd i en merd som en ikke fikk prøver fra. Men fordi smitteforsøket ble vellykket, så har man likevel fått anledning til å studert sykdomsutvikling basert på prøveuttakene fra smitteforsøket i stedet for fra feltmateriale.

Alle de undersøkte lokalitetene fikk utbrudd av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Denne sykdommen angriper også hjertet, men på en annen måte enn ved CMS. Dessuten utvikles også betennelse i rød (aerob) skjelettmuskel under sykdomsutbrudd.  Resultatet av all innsamling og histopatologiske undersøkelser, er at man fikk rikelig med feltmateriale som kan brukes for å studere HSMB.

Dette prøvematerialet utnyttes derfor i to prosjekter:
• NFR-prosjekt 178950, FHF-prosjekt 552332 “Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in Atlantic salmon: diagnosis, pathogenesis and epidemiology” og i
• NFR-prosjekt 186907 “Modern tools for the study of host-agent interaction of emerging fish diseases” (Instituttforankret strategisk prosjekt).
keyboard_arrow_up