Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900030

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900030
Status: Avsluttet
Startdato: 31.03.2008
Sluttdato: 30.11.2008

Levende lagring av hyse?

25.06.2009 14:26:50 Sluttrapport:
Hyse tatt med snurrevad er evaluert som kandidat for fangstbasert akvakultur. Skader og utmattelse fra fangsten og ombordtaking førte til lav muskel- og blod-pH, høye glukose og laktatverdier og akutt dødelighet hos ca 10 % av fangsten. Resten av hysa restituerte langsomt og ville trengt flere dager før den hadde blitt fysiologisk stabil. Forløp av muskel-pH og Rigor mortis er beskrevet for hyse like etter fangst og etter at den hadde vært lagret levende i 12 timer. Full rigor oppnås etter ca 10 timer og varer mer enn ett døgn hos nyfanget hyse, mens hyse lagret levende i 12 timer aldri oppnår full rigor.  Det er sannsynlig at sistnevnte gruppe tåler pumping bedre. Spesifikt oksygenforbruk hos hyse er målt og er likt som for torsk. 
Det anbefales å fortsette med følgende tre forsøk i 2009:
1. Forsøk med ombordtaking ved hjelp av air-lift pumpe (mammut) samt sammenligne denne metoden med vakuum og/eller lerretsløft.
2. Gjennomføre forsøk med alternative lagringsstrategier for hyse (levende i 24 timer, i is og vann, i RSW, iset i container og iset i kasser)
3. Ytterligere forsøk på å få gode fangster av hyse tatt med not.


01.10.2009 14:28:30 Sluttrapport:
Revidert regnskap


01.10.2009 14:28:30 Sluttrapport:
Revidert regnskap
Hyse er en viktig art som i alt for liten grad utnyttes til verdiskaping i Norge. Hyse tåler normalt lite behandling før den spalter og taper verdi. Levende lagring kan være en metode for å bedre kvaliteten og på den måten legge grunnlaget for en lønnsom foredling.
Følgende mål er de viktigste i prosjektet:

• Overlevelse hos hyse før påske (Vesterålen), tatt med snurrevad og pumpet direkte fra sekk.

• Overlevelse av snurrevadfanget hyse i merd.

• Overlevelse hos hyse etter påske (Finnmark) tatt med snurrevad og not

• Skader hos levendefanget hyse

• Fysiologisk status hos hyse etter fangst

• Restitusjon hos nyfanget hyse, atferd og fysiologi

• Respirasjon hos hyse etter fangst

• Endring av kvalitet i sulteperiode

• Tilvenning til formulert fôr hos nyfanget hyse

• Vekst hos hyse i merd

• Produksjon av superfersk hyse fra levende lager, pre- og post-rigor.

Hyse er en viktig art som i alt for liten grad utnyttes til verdiskaping i Norge. Levende lagring kan være en metode for å bedre kvaliteten og på den måten legge grunnlaget for en lønnsom foredling. Den første barrieren i en slik utvikling er å skaffe seg kunnskap om overlevelse i fangst og lagring og gjennom å løse dette for bransjen, kan vi bidra til større verdiskaping ved foredling av hyse.

Hyse tåler normalt lite behandling før den spalter og taper verdi. Fanget med line kan den ha høy verdi (autoline mai 2007 ga NOK 14,50 per kilo) i motsetning til store snurrevadhal nær kysten (Finnmark juni 2007 ga NOK 5,50 per kilo). For å øke verdien av (litt av) den norske kvoten på 78.500 tonn i 2008 ønsker Nofima Marin i samarbeid med Havforskningsinstituttet blant annet å utvikle metoder og teknikker for å holde hysa levende etter fangst. Aktiviteten gjøres i nært samarbeid med bedriftene G. Klo AS og Skrovnes AS som begge har fått forskningskvote på torsk og hyse. Aktiviteten omfatter:

• Overlevelse snurrevad, Vesterålen mars-april
• Overlevelse ved fangst og transport (sammenligne not og snurrevad), Finnmark april – juni.
• Tilvenning til merd og fôr.
• Uttesting av slaktemetoder og endring i kvalitet og prosessegenskaper under levende lagring.

Prosjektet tar høyde for gjeldende regelverk innen fangstbasert akvakultur og søker å utvikle metoder og teknikker som på best mulig måte ivaretar fiskens velferd.

Følgegruppe:
Arne Antonsen, Gunnar Klo AS;
Morten Hyldborg Jensen, Aker Seafoods ASA;
Tom Haugen, Hallvard Lerøy AS;
Kjell Olav Larsen, Båtsfjordbruket AS,
Jan Fredriksen, Arctic Innomar AS

Resultatene fra prosjektet skal formidles til bransjen ved direkte foredrag i møter og på samlinger. I tillegg resultatene legges ut på FHF sin fiskerifond.no.
keyboard_arrow_up