Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900108

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900108
Status: Avsluttet
Startdato: 22.09.2008
Sluttdato: 31.12.2008

Forsøksfiske etter kongesnegl

07.01.2010 10:56:07 Sluttrapport:
Prosjektet med forsøksfiske er gjennomført i henhold til målsetninger og fremdriftsplan. I rapporten fra Oma Fiskerederi AS konkluderes det med at i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal finnes det nok ressurser for å drive et kommersielt fiske etter kongesnegl. Spesielt dersom man kan drive dette fisket i et kombinasjonsfiske etter krabbe, hvor man selv fisker sitt agn og leverer både krabbe og snegler på samme mottak. Rapporten påpeker imidlertid at manglende infrastruktur på mottakssiden, prosesseringssiden og fravær av aktører som kan både foredle og formidle produktene til et marked, er så kritisk at en praktisk gjennomføring av et kommersielt fiske ikke synes mulig pr dags dato. Videre bør det gjøres tilpasninger i regelverk både når det gjelder Mattilsynets regelverk, og regelverk knyttet opp i mot andre fiskeri som f.eks hummer.
De tradisjonelle fiskeressursene i den norske fiskerisona er sterkt beskattet, og norske fiskere og eksportører er interesserte i å finne nye drifts- og omsetningsmuligheter. I kystnære områder finnes det mange arter og ressurser som i dag ikke blir utnyttet, selv om det er etablert omsetning for de i mange markeder. I dag er det økende etterspørsel etter kongesnegl i flere markeder. Norske fiskere og bedrifter ser derfor muligheter for å utnytte denne arten i norske farvann.

Kongesnegl høstes mange steder i Europa og resten av verden. Fiskeriene preges av problemer med overbeskatning. Flere dramatiske bestandsnedganger er observert, bl.a. sørvest av Irland og i Nordsjøen, og disse bestandsnedgangene knyttes opp mot for stor innsats i fisket i forhold til bestandenes reproduksjonsevne.

De siste årene har det vært gjennomført flere utviklingsprosjektet for kongesnegl i Norge med støtte fra LUR-programmet. I 2004/2005 ble det gjennomført forsøksfiske på Frøya, og i Troms og Finnmark. Forsøksfisket utenfor Frøya i 2005, viste at to båter var i stand til fiske om lag 40 tonn over en periode på 2 måneder. I forhold til fangsteffektivitet og areal som ble dekket, må dette karakteriseres som et relativt godt resultat, også sammenlignet med områder i Irland og Frankrike som driver kommersielt fiske.

Det er bygd opp en produksjonslinje for kongesnegl i Skjervøy i Nord-Troms, og etablert et mottak for kongesnegl på Frøya i Sør-Trøndelag. Disse to bedriftene har inngått samarbeid med utvalgte båter for fiske, mottak og omsetning av arten. Det har så langt vært vanskelig å få nok fiskere til å starte fangst av kongesnegl, slik at LUR-programmet har vært med å delfinansiere prosjekter for rekruttering av fiskere sammen med anleggene både på Skjervøy og Frøya. Videre har LUR-programmet gjennomført prosjekter for levendelagring av kongesnegl.

Forsøksfiske etter kongesnegl

Ut fra signaler i markedet bør det være mulig å starte et kommersielt norsk fiske i Norge i betydelig skala på arten. Deltagelse i fisket etter kongesnegl er for tiden lav og dette skyldes bl.a. at det foreløpig ikke oppnås priser som fisker ser seg tjent med, og at det i liten grad er kartlagt utbredelse og mengde av kongesnegl langs kysten. Forsøksfiske med forskjellige typer teiner har vist at det er gode og drivverdige forekomster flere steder. Som grunnlag for et kommersielt fiske etter kongesnegl er det viktig med økt kunnskap om utbredelse og mengde på ulike lokaliteter langs kysten. Disse dataene er også viktig for HI i forbindelse med å utarbeide fangststrategier og reguleringer for fangst av kongesnegl.

Bearbeiding av fangstdata

Oma Fiskerederi AS har i perioden september 2007 til mai 2008 drevet et lete- og forsøksfiske etter kongesnegl på utvalgte lokaliteter fra Skjervøy i nord til Vikna i sør. LUR-programmet har inngått en avtale med John Einar Thorbjørnsen i Oma Fiskerederi AS om dataene fra dette forsøksfisket skal sammenfattes; antall teiner på ulike lokaliteter, tidspunkt, fangstmengde, osv. Disse dataene vil være nyttig for HI ved utarbeidelse av høstingsstrategier for kongesnegl, samt for fiskere som vurderer å starte fangst av arten.

Lete- og forsøksfiske høsten 2008

I forbindelse med lete- og forsøksfisket etter kongesnegl fra september 2007 og frem til nå har Oma Fiskerederi AS dekket alle sine kostnader selv. Bedriften har i denne perioden satset i størrelsesorden 4 mill. kr for å utvikle et bærekraftig fiske etter kongesnegl i Norge. Dette gjelder kostnader knyttet til fartøy, rigging, garantilønn til mannskapet, drivstoff, agn, losji, osv.

Oma Fiskerederi AS ønsker høsten 2008 å videreføre lete- og forsøksfiske etter kongesnegl i Sør-Trøndelag og Møre om Romsdal med utgangspunkt i Smøla der det er gjort avtale med fiskeindustribedrift om mottak. Bedriften søker LUR-programmet som støtte til å gjennomføre et forsøksfiske i 90 dager i dette området. Fisket vil foregå med 950 teiner for fiske av kongesnegl, samt 200 krabbeteiner for å fange taskekrabbe til agn.

Oma Fiskerederi AS vil under forsøksfisket gjøre registreringer i henhold til krav fra HI, og resultatene fra forsøksfisket vil bli gjort tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsaktører.
Målsetningen med prosjektet er å gjennom et lete- og forsøksfisket etter kongesnegl i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal å avklare om det er grunnlag for et kommersielt fiske i området. Videre er målsetningen å skaffe data til HI som grunnlag for å utarbeide høstingsstrategier og reguleringer for kongesnegl.
Nytteverdien for næringen vil være muligheten for et kommersielt fiske etter kongesnegl i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette vil kunne gi aktivitet for kystflåten større deler av året, samt gi landanleggene en større råstoffbase som grunnlag for helårlig og lønnsom drift.
De siste årene har det vært gjennomført flere utviklingsprosjektet for kongesnegl i Norge med støtte fra LUR-programmet. I 2004/2005 ble det gjennomført forsøksfiske på Frøya, og i Troms og Finnmark. Det er bygd opp en produksjonslinje for kongesnegl i Skjervøy i Nord-Troms, og etablert et mottak for kongesnegl på Frøya i Sør-Trøndelag. Disse to bedriftene har inngått samarbeid med utvalgte båter for fiske, mottak og omsetning av arten. Det har så langt vært vanskelig å få nok fiskere til å starte fangst av kongesnegl, slik at LUR-programmet har vært med å delfinansiere prosjekter for rekruttering av fiskere sammen med anleggene både på Skjervøy og Frøya. Videre har LUR-programmet gjennomført prosjekter for levendelagring av kongesnegl.

Forsøksfiske etter kongesnegl med forskjellige typer teiner har vist at det er gode og drivverdige forekomster flere steder. Som grunnlag for et kommersielt fiske etter kongesnegl er det viktig med økt kunnskap om utbredelse og mengde på ulike lokaliteter langs kysten. Disse dataene er også viktig for HI i forbindelse med å utarbeide fangststrategier og reguleringer for fangst av kongesnegl.

Bearbeiding av fangstdata
Oma Fiskerederi AS har i perioden september 2007 til mai 2008 drevet et lete- og forsøksfiske etter kongesnegl på utvalgte lokaliteter fra Skjervøy i nord til Vikna i sør. LUR-programmet har inngått en avtale med John Einar Thorbjørnsen i Oma Fiskerederi AS om at dataene fra dette forsøksfisket skal sammenfattes; antall teiner på ulike lokaliteter, tidspunkt, fangstmengde, osv. Disse dataene vil være nyttig for HI ved utarbeidelse av høstingsstrategier for kongesnegl, samt for fiskere som vurderer å starte fangst av arten.


Lete- og forsøksfiske høsten 2008
I forbindelse med lete- og forsøksfisket etter kongesnegl fra september 2007 og frem til nå har Oma Fiskerederi AS dekket alle sine kostnader selv. Oma Fiskerederi AS ønsker høsten 2008 å videreføre lete- og forsøksfiske etter kongesnegl i Sør-Trøndelag og Møre om Romsdal med utgangspunkt i Smøla der det er gjort avtale med en fiskeindustribedrift om mottak. Oma Fiskerederi AS vil under forsøksfisket gjøre registreringer i henhold til krav fra HI, og resultatene fra forsøksfisket vil bli gjort tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsaktører.


Formål
Formålet med prosjektet er å sikre gjennomføringen av et lete- og forsøksfiske etter kongesnegl i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Forsøksfisket vil gi viktige data både til forskere og potensielle fiskere av kongesnegl, og vil være viktig for å avklare om det grunnlag for et kommersielt fiske i området.
Resultatene fra forprosjektet vil bli formidlet gjennom en rapport som blir sendt ut til de deltagende næringsaktørene, og som blir formidlet gjennom FHF sin hjemmeside. Det legges også opp til å spre informasjon fra prosjektet gjennom fiskeripressen; Fisk industri og marked, Fiskaren, Fiskeribladet og Norsk Fiskerinæring.
keyboard_arrow_up