Til innholdet

Prosjektnummer

900155

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900155
Status: Avsluttet
Startdato: 05.01.2009
Sluttdato: 08.05.2009

Kartlegging av nye LUR-arter

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapportering
Prosjektet er gjennomført i henhold til målsetninger og fremdriftsplan. Gjennom prosjektet ble det ansatt en prosjektleder for 3,5 måneder hos FHS i Tromsø som utarbeidet en rapport som beskriver muligheter og utfordringer for kommersialisering av LUR-artene strandsnegl, strandkrabbe, hjerteskjell, slimål, skolest og isgalt. Det ble også gjennomført en presentasjon av resultatene fra prosjektet med prøvesmaking av alle artene 15. mai 2009 i Tromsø. Presentasjonen fikk pressedekning gjennom TV2, Fiskeribladet, Bladet Tromsø, samt på hjemmesidene til FHF og FHL.
 
Gjennom prosjektet utarbeidet også studenter ved NTNU 2 rapporter om hjerteskjell, 1 rapport om slimål, 1 rapport om skolest og 1 rapport om isgalt.
LUR (lite utnyttede ressurser)-programmet får stadig flere henvendelser fra aktører som ønsker å utnytte nye marine arter langs Norges kyst. Det er videre god næringspolitisk aksept for å ta i bruk større deler av de marine ressurser. Samtidig har man begrenset kunnskap om bl.a. biologi, fangstmuligheter, produksjonsmetoder og markedspotensialet for noen av de nye LUR-artene. Andre arter finnes det kunnskap om både nasjonalt og internasjonalt, og det vil her være viktig å oppsummere og systematisere denne kunnskapen som hjelp for næringsaktører, finansiører og forskningsmiljøer.
Å kartlegge i hvilken grad LUR-artene strandsnegl, strandkrabbe, hjerteskjell, slimål og skolest/isgalt kan gi grunnlag for å kommersiell utnyttelse.
Nytteverdien for næringen vil være muligheten for kommersialisering av flere marine arter som kan gi økt verdiskaping gjennom hele verdikjeden.

Andre nytteeffekter av prosjektet vil være;
• Åpne nye muligheter for utradisjonell anvendelse av marint råstoff.
• Tilegnelse av mer kunnskap om hvilke verdier en har langs kysten, og hvordan man kan få til en bærekraftig beskatning og en lønnsom foredling. Dette er kunnskap som også kan ha verdi for høsting av de arter som tradisjonelt har vært viktig.

LUR-programmet ønsker i 2009 å gjennomføre et prosjekt innenfor: • strandsnegl
• strandkrabbe
• hjerteskjell
• slimål
• skolest/isgalt

Prosjektet skal gi svar på i hvilken grad disse artene kan gi mulighet for å utvikle lønnsomme næringer. Man vil dermed tilegne seg mer kunnskap om hvilke verdier en har langs kysten, og hvordan man kan få til en bærekraftig beskatning og en lønnsom foredling. Dette er kunnskap som også har verdi for høsting av de arter som tradisjonelt har vært viktig.

Prosjektorganisering
Styringsgruppe for prosjektet er styringsgruppen i LUR-programmet. I tillegg til styringsgruppen vil det til støtte for prosjektlederen bli opprettet en referansegruppe med fagpersoner fra forskning, forvaltning og virkemiddelapparatet.

Referansegruppen vil gi innspill til prosjektleder under prosjektperioden, og vil møtes ved oppstart av prosjektet, samt 2–3 ganger i løpet av prosjektperioden.

Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom en rapport, samtidig som resultatene blir formidlet gjennom FHF sin hjemmeside. Det legges også opp til å spre informasjon fra prosjektet gjennom fiskeripressen: Fisk industri og marked, Fiskaren, Fiskeribladet og Norsk Fiskerinæring.
keyboard_arrow_up