Til innholdet

Prosjektnummer

900202

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900202
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2009
Sluttdato: 18.12.2009

Administrasjon av LUR-programmet og styringsgruppe 2009

Følgende er gjennomført: 

Styringsgruppen LUR-programmet
Medlemmer i styringsgruppen har deltatt på følgende møter og aktiviteter i 2009:
• Møte i styringsgruppen for LUR-programmet – Tromsø 2. februar.
• Møte i styringsgruppen for LUR-programmet – telefonmøte 19. februar.
• Arbeidsmøte (workshop) havbeite – Gardermoen 2. mai.
• Møte med Mattilsynet angående fiske av kongsnegl – Trondheim 12. mai.
• Møte i styringsgruppen for LUR-programmet – telefonmøte 2. september.
• Forskningsdagene – Skjervøy 24. september.
• Skalldyrkonferansen – Stavanger 2. – 3. november.
• Fagdag Maring – Gardermoen 17. november.
• Møte i styringsgruppen for LUR-programmet – Tromsø 27. november.

Administrasjon av LUR-programmet 2009
FHL har fått i oppdrag å koordinere FoU-aktivitetene i LUR-programmet. Arbeidet har i 2009 omfattet:
• Deltagelse på møter med næringsaktører, fiskeriorganisasjoner og forvaltning
• Prosjektutvikling, oppfølging, rapportering og formidling i henhold til FoU-aktivitetene for 2009:
– Kunnskapsoppbygging LUR-ressurser 2009 (FHF-900431)
– Perspektivstudie kråkeboller (FHF-900292)
– Miljøvennlig fangst av kråkeboller (FHF-900214)
– Profilering av LUR-arter ved Sjømatfestivalen i Oslo (FHF-900290)
– Profilering av LUR-arter: Trøndersk matfestival 2009 (FHF-900300)
– Klassifisering av høsteområder for kongsnegl (FHF-900358)
– Høsting av kråkeboller på vinteren ved ROV (FHF-900366)
– Maneter: fra problem til ressurs (FHF-900289)
– Forskningsformidling LUR-programmet 2009 (FHF-900216)
– Kartlegging av nye LUR-arter (FHF-900155)
• Sekretariatsfunksjon for styringsgruppen i LUR-programmet.
For å redusere presset på de kvotebelagte fiskerier og bidra til å øke verdiskaping, lønnsomhet og sysselsetting ønsker man å ta i bruk større deler av de marine ressursene. For å sette ekstra krefter bak denne utviklingen har hele næringen gått sammen i LUR-programmet for Lite Utnyttede marine Ressurser.
Å sikre koordinering, fremdrift og resultater i arbeidet med LUR-arter. Det gjøres gjennom at det er engasjert en prosjektleder ved FHL i Tromsø, samt drift av en styringsgruppe for LUR-programmet med deltagere fra Fiskeridirektoratet, NFR og Norges Fiskarlag.
Nytteverdien for næringen vil være muligheten for kommersialisering av flere marine arter som kan utgjøre flere titalls millioner kr. per år i økt verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
 
LUR-programmet prioriterer for tiden arbeidet med kongsnegl, sjøpølse og kamskjell. Det vil i 2009 også bli arbeidet med kråkebolle og maneter, samt kartlegging av nye LUR-arter som kan gi grunnlag for kommersiell drift.
 
Andre nytteeffekter av LUR-programmet vil være;
• Øke det generelle kunnskapsnivået om utvalgte bifangstarters biologi, ressursgrunnlag og anvendelsesmuligheter.
• Økt samhandling mellom aktørene i verdiskjeden herunder: flåte/havforskning (referanseflåten), fiskeflåte, industri og marked.
• Kunnskapsøkning for fiskeri- og reguleringsmyndigheter om enkeltarter og deres betydning i flerbestandssammenheng.
• Åpne nye muligheter for utradisjonell anvendelse av marint råstoff.
FHF avsetter midler til LUR-programmet hvert år. Programmet bidrar med grunnfinansiering i prosjekter til enkeltbedrifter eller fellesprosjekter som ønsker å skape virksomhet for lite utnyttede ressurser. LUR-programmet bidrar også med kompetanse i felles løft for å fjerne flaskehalser som er til hinder for utvikling innen prioriterte områder. 
Resultatene fra FoU-prosjekter i LUR-programmet blir formidlet gjennom rapporter, faktaark, nettsiden til FHF og gjennom artikler i fiskeripressen.
keyboard_arrow_up