Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900072

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900072
Status: Avsluttet
Startdato: 10.06.2008
Sluttdato: 30.09.2008

Workshops maneter og kråkeboller

LUR-programmet vurderte kråkeboller og maneter som de mest aktuelle nye arter og satse på. Det ble gjennomført et arbeidsseminar (workshop) for kråkeboller 10. juni 2008 og et seminar for maneter 22. oktober 2008 i Trondheim.
 
Kråkeboller
Med bakgrunn i seminarene for kråkeboller har Nofima utarbeidet en handlingsplan for FoU-aktiviteter. Den konkluderer bl.a med at Norge er i en unik posisjon ved at det er en stor og ubeskattet bestand av kråkeboller. Den overbefolkede bestanden av kråkeboller har en sterk negativ effekt på kystøkologien gjennom nedbeiting av tareskog. Rogninnholdet i de ville bollene er derimot så lavt at fangst av kråkeboller for direkte salg sjelden er lønnsomt. Det er nå utviklet metoder for oppforing av oppsamlete kråkeboller for å øke rogninnholdet. Dermed kan det som hittil har vært et stort økologisk problem nå omgjøres til en verdifull ressurs, og grunnlaget er lagt for en ny kystnæring som omfatter både fangst, oppdrett og oppforing av kråkeboller.

Denne handlingsplanen summerer opp hva som kreves av utviklingsmidler for å utvikle dette til en lønnsom næring. Totalt beløper dette seg til 17 millioner kroner for perioden 2009-2013.
 
Maneter
Hensikten med seminaret om maneter var å avdekke problemer, muligheter og utfordringer knyttet til økt konsentrasjon av maneter langs deler av kysten. Under seminaret ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et opplegg for oppfølging av problemer og utfordringer knyttet til maneter.

Prosjektet er gjennomført i henhold til målsetninger og fremdriftsplaner. Det ble gjennomført arbeidsseminar for kråkeboller 10. juni 2008 i Tromsø, og en tilsvarende seminar for maneter 22. oktober 2008 i Trondheim. Utfyllende beskrivelse er gitt i tidligere statusrapport.

I norske farvann er det omlag 220 arter. Blant disse rike fiske- og skalldyrforekomster langs kysten er det i dag en rekke arter som ikke utnyttes optimalt i forhold til potensialet, mens andre arter ikke utnyttes kommersielt i det hele tatt.

LUR-programmet ønsker å vurdere nye potensielle arter som det kan satses på gjennom programmet. Aktuelle arter å arbeide med er:
- Kråkebolle
- Strandsnegle
- Strandkrabbe
- Østers
- Maneter

LUR - programmet vurderer kråkeboller og maneter som de mest aktuelle nye arter å satse på.

Å få tilbakemelding fra næringsaktører og forskningsmiljøer – gjennom arbeidsseminarer – om hvilket potensiale det er for å kommersialisere maneter og kråkeboller, og hvilke FoU-områder som det bør satses på. Med bakgrunn i innspillene fra aktørene skal LUR-programmet beslutte hvilke art(er) og områder som skal prioriteres for 2008–2010.
Nytteverdien vil være at næringsaktører og forvaltning får økte kunnskaper om mulighetene for å utnytte maneter og/eller kråkeboller i Norge på en kommersiell måte. Seminarene vil
gi innspill om hvilken art(er) som har det største potensialet for verdiskaping, og beskrive utfordringer og muligheter i forbindelse med forvaltning, fangst, produksjon og eksport av disse artene.

Nytteverdien for næringen er videre at LUR-programmet i samarbeid med næringsaktører og forskere og får satt fokus på potensialet for å utnytte nye marine arter. Man tilegner seg stadig mer kunnskap om hvilke verdier en har langs kysten, og denne kunnskapen har også verdi for høsting av de arter som tradisjonelt har vært viktige.
Det skal gjennomføres arbeidsseminarer (workshops) med næringsaktører og forskningsmiljøer som arbeider med kråkeboller og maneter. Med bakgrunn i innspillene fra aktørene på seminarene skal LUR-programmet beslutte hvilke arter og områder som skal prioriteres i 2008–2010.
Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom rapporter fra SINTEF/NTNU og NOFIMA som legges ut på FHF sin hjemmeside. Det legges også opp til å spre informasjon fra seminarene gjennom fiskeripressen; Fiskeribladet Fiskaren, Norsk Fiskerinæring og Fisk Industri og Marked.
keyboard_arrow_up