Til innholdet

Prosjektnummer

900214

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900214
Status: Avsluttet
Startdato: 23.03.2009
Sluttdato: 27.11.2009

Miljøvennlig fangst av kråkeboller

Grønn kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) er den norske kråkebollen som har størst kommersiell verdi, og gonaden er et svært ettertrektet sjømatprodukt. Det har vært forsøkt mange forskjellige redskaper for fangst av kråkeboller, men dykking har vist seg å være den mest effektive fangstmetoden. I og med at dykking er kostnadskrevende, risikofylt og begrenset av værforhold er det ønskelig å utvikle nye fangstmetoder for kråkeboller.
 
Innsamling ved hjelp av fjernstyrt miniubåt (ROV) kan være et alternativ til dykking.
 
Nofima har sammenlignet fangsteffektivitet, fangstselektivitet og overlevelse, etter fangst av kråkeboller gjort av dykkere og med ROV, ved Scan Aquas lokaliteter i Forsøk i Hammerfest kommune.
 
Resultatene viser at fangsteffektiviteten var bedre ved dykking enn ved ROV, men det ble likevel observert en positiv utvikling for ROV-fangst utover i forsøket. Når det gjelder fangstselektivitet og overlevelse etter mellomlagring var det ingen forskjell for dykking kontra ROV. Etter dette forsøket fremstår ROV som et interessant alternativ eller supplement til dykking for fangst av kråkeboller.
Den fangstbare bestanden av grønn kråkebolle er i Norge er anslått til å være 50.000 tonn. Selv med en så stor bestand har direkte fangst for eksport i få tilfeller vært lønnsomt. Dette skyldes at ca. 90 % av den fangstbare kråkebollebestand i Norge har for lavt rogninnhold  til at det er økonomisk interessant med direkte salg. Derfor er levende lagring og oppfôring sannsynligvis den mest aktuelle veien å gå for å få en lønnsom næring av en stor og lite utnytte ressurs.
 
Fangst av kråkeboller skjer i hovedsak ved dykking, selv om dykking er belemret med en rekke negative trekk (begrenset antall dykkere tilgjengelig, høye kostnader, lav regularitet på grunn av vær og sesongforhold, risikabelt). Årsaken er at det ennå ikke finnes metoder som kan konkurrere med dykking når det gjelder effektivitet. Bruk av skjellskrape er også prøvd, men det skader kråkeboller og er heller ikke bra for bunnmiljøet. Det mest aktuelle alternativet til dykking er bruk av miniubåt (ROV). Forsøk med en prototyp, utviklet av Are Hofstad (Seabed Harvester), har gitt svært lovende resultater med tanke på fangst. Når det gjelder kråkebollenes overlevelse etter fangst er resultatene hittil ikke like tilfredsstillende. Det er derfor av stor betydning at en videreutvikling av ROV til kommersiell bruk sikrer god overlevelse. 
Å videreutvikle en fjernstyrt miniubåt (ROV) for effektiv og bærekratig høsting av lite utnyttede ressurser som kråkeboller.

Delmål
• Å dokumentere fangst og overlevelse av kråkeboller ved bruk av ROV.
• Å utvikle et mer effektivt og lønnsom fangst av kråkeboller sammenlignet med dykking.
I dag høstes kråkeboller ved dykking. Denne høstemetoden er relativt kostbar, og medfører risiko for ulykker. Det mest aktuelle alternativet til dykking er bruk av fjernstyrt miniubåt (ROV).

Ved å utvikle et ROV-konseptet til kommersiell bruk kan man oppnå en rasjonell og effektiv fangst av kråkeboller. 
 
Fortrinn ved bruk av ROV sammenlignet med dykking er:
• enklere operasjoner
• kontinuerlig fangst
• sesong uavhengig fangst
• dybdeuavhengig fangst
• HMS-vennlig fangst
• mulighet for overvåkning, dokumentering, og planlegging v.h.a. GPS.
Det vil bli gjennomført fullskala uttesting våren 2009. Den nye prototypen av ROV vil ha en kapasitet på ca. 240 liter biomasse, som tilsvarer ca. 100 kg kråkeboller eller 120 kg kamskjell.
 
Parametere som vil bli testet er fangsteffektivitet målt i fangst per time, knyttet til lokaliteter som er vurdert fangstbare ved bruk av dykkere. Videre vil ROV bli evaluert opp mot fangsteffektivitet ved bruk av dykking i samme område. Det vil også bli gjennomført tester for å evaluere størrelsessammensetning av fangsten ved bruk av ROV mot dykking.
 
Videre vil et utvalg av fangstene analyseres med tanke på overlevelse. Denne testen utføres over en 14-dagers periode hvor dødeligheten vil bli målt.  Fra tidligere forsøk utført ved Nofima er det vist at dødelighet over 14 dager med stor sannsynlighet ikke kan knyttets til fangst. På bakgrunn av disse resultatene vil eier av ROV, Are Hofstad, gjennomføre en økonomisk analyse hvor de ulike fangst konseptene dykking og ROV evalueres.
Det vil bli utarbeidet en rapport fra prosjektet som spres til aktuelle aktører. Videre vil resultatene fra prosjektet bli formidlet gjennom FHF sin hjemmeside.
keyboard_arrow_up