Til innholdet

Prosjektnummer

900715

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900715
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2011
Sluttdato: 01.03.2012

Studie av pakketeknikk for kråkeboller

Sammen med Norway Sea Urchin AS i Båtsfjord har det vært arbeidet med å se om kråkeboller kan omsettes levende på samme måte som kongekrabbe, hummer, sjøkreps og andre levende arter og på denne måten oppnå priser som gir mulighet til lønnsom drift.

Vinteren 2011/12 reiste Svein Ruud på en studietur til USA, New Zealand, Australia og Kina for å se på levende sjømatnæringen der. Som en del av denne reisen ville det inkluderes søk etter pakketeknikker for kråkeboller, spesielt om det er utviklet noen med tanke på optimal overlevelse av bollene for re-utsetting ute i markedet. Før reisen var det indikasjoner på det dette kunne være tilfelle.

Det man fant ut under reisen var at det ikke er noen som sender boller pakket for optimal overlevelse og re-utsett. Det som brukes er mer eller mindre standardiserte fiske- og sjømatkasser med standard pakkemetode som for hummer, krabber og skjell. Selv om det sies at bollene omsettes levende, er det ingen som garanterer dette.

Snarere tvert i mot understrekes det at bollene er gode selv om de er døde. Dette er på samme måte som vi omsetter kamskjell og blåskjell i Norge. De er levende når vi sender, men i markedet er fokus på fersk.

I rapporten pekes det på ulike segmenter i markedet, retninger og hva som kan være en mulig kommersiell vei i Norge til en lønnsom kråkebollenæring. En av konklusjonene er at det må forskes på optimal pakking som en del av et konsept med å kunne garantere levende boller for derigjennom å sikre en høy nok pris til å kunne tjene penger på kråkeboller fra Norge.
Troika Seafood vil undersøke om det er et marked for levende kråkeboller på samme måte som man har bygget opp et marked for levende kongekrabbe. Produsenten er Norway Sea Urchin i Båtsfjord, og grunntanken er å utnytte samme logistikk og kundenett som det Troika har bygget opp på kongekrabbe.

Man vet at det er et marked for levende boller. En utfordring man har møtt i spede forsøk ved Troika er hvordan man skal pakke levende kråkeboller, spesielt med tanke på å sette den ut igjen i vann når de kommer til markedet. Selskapet har ved tilfeldige besøk sett ulike måter å gjøre dette på. Ulike kunder som har deltatt i tester har bedt om at det pakkes som Hokaidoboller, slik amerikanere gjør, osv.

For levende krabbe har Troika kommet frem til en optmal pakke- og sendemetode som selskapet er tilfreds med. Gjennom selskapets russiske forskere fikk man raskt tilgang til bransjens standard for pakking. Dette bidro til å komme i gang, og siden er dette blitt tatt videre med FoU-arbeid ved Nofima og de samme russiske forskerne.

Troika planlegger i samarbeid med Nofima en studietur til Australia, New Zealand, USA og Kina for studie av levende krabber og hummer. I denne forbindelse vurderes det å sette av ekstra tid til også å se på pakking av kråkeboller, og hvordan denne næringen er organisert.
Å komme frem til den beste og mest oppdaterte måten (“best practice”) å foreta pakking av kråkebolle på.

Neste skritt blir å finne en optimal pakke- og sendemetode basert på et større forskningsprosjekt.
Gjennom prosjektet håper man på å komme raskt frem til den beste måten for pakking og sending av kråkeboller. Redusert dødelighet vil øke lønnsomheten og øke kundenes vilje til å kjøpe norske boller.
Det vil i desember og januar bli lagt opp til en studietur til USA, Australia, New Zealand og Hong Kong/Kina for å se på erfaringer fra aktører innen levende sjømat i disse landene. Reisen er lagt opp etter innspill og kontakter fra Nofima, samt kontakter som Troika Seafood har etablert gjennom eksport av levende kongekrabbe.
 
Gjennom studieturen legges det opp til møter med produsenter, distributører, FoU-institusjoner og myndighetsorganer. Man vil spesielt se nærmere på pakking, sending og mellomlagring av levende kråkeboller.
 
Møter i New Zealand og Australia vil bli organisert av Philip James, forsker fra New Zealand som er tilknyttet Nofima. Sten Sikavuopio fra Nofima har også bidratt med kontakter. Videre har Troika et godt kontaktnett innen levende sjømat internasjonalt. Flere av disse kontaktene bidrar til å identifisere møtepartnere og sette opp møter.
 
Selve arbeidet vil bli utført av Svein Ruud ved Troika Seafood. Planleggingen av møter og problemstillinger vil bli drøftet med Nofima, samt Norway Sea Urchin. På denne måte kombineres både FoU og næring direkte. Disse aktørene vil også utgjøre referansegruppen for prosjektet.

Resultatene fra undersøkelsen vil i første rekke bli formidlet til Norway Sea Urchin i form av rapport med bilder/film. Rapporten vil også bli levert Nofima, FHF og andre som måtte ha interesse. Det kan også bli aktuelt å presentere resultatene fra studieturen på relevante konferanser som skalldyrkonferansen tidlig 2012, eller andre arenaer dersom FHF finner dette naturlig.

keyboard_arrow_up