Til innholdet

Prosjektnummer

900377

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900377
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2010
Sluttdato: 31.12.2011

Faggruppe marine ressurser (FMR)

• 25. januar, Værnes: Felles oppstartsmøte med faggruppe, fiskeriteknologi – der en gikk gjennom mandat, arbeidsform og rammer for de to faggruppene. Deretter separat møte for Faggruppe marine ressurser.
• 11. februar, Værnes: Diskuterte først og fremst arbeidsform for gruppen. Gjennomgikk innspill, prosjektsøknader og pågående prosjekter.

Faggruppen spilte inn strategi for fagområdet marine ressurser og det ble skrevet en handlingsplan for området for 2012 som var ferdig høsten 2011.
 
Det ble skiftet ut to medlemmer i gruppen Egil Berge og Bjørnar Jonassen trakk seg og ble erstattet av Jacob West og Harald Jensen. Det første møtet disse deltok på var desember 2011 i Trondheim.
 
Det ble startet opp prosjekter innenfor de ulike satsningsområdene for marine ressurser; Lite utnyttede marine ressurser, fangstbasert akvakultur og økt verdiskapning i kystfiske.
Samarbeidsavtalene mellom FHF og næringsorganisasjonene ble revidert i 2009. Hensikten var å få en mer helhetlig og gjennomgående organisasjonsstruktur for FHF samtidig som den tette kontakten med næringen skulle videreføres.

Som en del av de nye avtalene ble det besluttet å opprette rådgivende grupper innenfor utvalgte fagområder - faggrupper. Faggruppene vil videreføre den tette kontakten mot næringen og ha en sentral rolle som strategiorgan og premissgiver for FHFs virksomhet. Gruppene oppnevnes av FHF etter en dialog med og forståelse med næringsorganisasjonene og LO.

Det er derfor, i forståelse med Norges Fiskarlag, opprettet en ny faggruppe for marine ressurser. Gruppen, som samler aktivitetene fra tidligere Villfiskforum, Krabbeutvalget og LUR-programmet, består av totalt 8 medlemmer. Prosjektlederen for marine ressurser, som inngår som en del av FHFs samlede organisasjon, vil være sekretær for faggruppen. FoU-koordinator, Eirik Sigstadstø, Vil drifte gruppen.
Å være strategiorgan for FHFs virksomhet innenfor marine ressurser.
Faggruppen vil, gjennom å trekke med hele sin bransje og sitt fagområde, bidra med relevant erfaringsbasert og næringsrettet kunnskap i FHFs strategiarbeid og inn mot konkrete prosjekter.

Gruppen utgjør en av i alt 11 faggrupper som ble opprettet av FHF fra 2010. Disse strategiske og premissgivende organene skal samle og styrke næringens forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig skal det være fleksibilitet som sikrer en god håndtering av oppgaver som overlapper arbeidsområdene for disse gruppene.

Følgende grupper er etablert innenfor FHFs fire hovedområder (hovedkategorier):

Fiske og fangst
• Faggruppe fiskeriteknologi

Gruppen har en rådgivende rolle og skal:
• komme med strategiske innspill og prioriteringer innenfor sitt område i forbindelse med utarbeidelse av FHFs årlig handlingsplaner
• i samarbeid med prosjektleder bidra på strategisamlinger. Samlingene skal koordineres med FHFs planleggingsprosesser og rette særlig oppmerksomhet mot
   • konkretisering og realisering av inneværende års handlingsplan
   • åpen strategisamling med oppspill til kommende års handlingsplan
• delta i arbeidet med å utarbeide og oppdatere strategier for sitt område.
• følge opp handlingsplanen gjennom å utvikle samarbeidsprosjekter mellom relevante forskningsinstitusjoner og brukere
• trekke med hele sin bransje og sitt fagområde for å sikre relevant erfaringsbasert og næringsrettet kunnskap inn mot ulike prosjekter
• ha et verdikjedefokus i arbeidet.

Medlemmer i faggruppen (per 5.01.2010)
Steinar Jonassen (leder), Nordland Fylkes Fiskarlag
Jan Erik Strøm, Norges Råfisklag
Alf Albrigtsen, rådgiver
Bjørnar Jonassen, Fiskarlaget Nord
Egil Berge, Fiskarlaget Midt-Norge
Elling Røttingen, Fiskarlaget Vest
Kjell Olav Halland, Norges Kystfiskarlag
Alf Arne Hansen, Norsk Sjømannsforbund/LO

Varamedlemmer
Alf Helge Urangsæter (for Halland), Norges Kystfiskarlag
Ingolf Johan Jakobsen (for Hansen), Norsk Sjømannsforbund/LO

Sekretariat
Jan Henrik Sandberg, FHFs prosjektleder for kystsoneforskning
Merete Bjørgan Schrøder, FHFs fagsjef for FoU fiskeri

Møter
Faggruppen vil normalt avholde 3–4 møter årlig.

Planlagte møter i 2010
Aktivitetsplanen la opp til følgende tentative møter, med forbehold om innholdsmessige endringer:
• 25. januar, Værnes: Oppstartsmøte for ny faggruppe for marine ressurser (FMR) sammen med faggruppe fiskeriteknologi der en går gjennom mandat, arbeidsform og rammer for de to faggruppene.
• 27.–28. april, Tromsø: Hovedfokus på utarbeidelse av strategisk FHF-handlingsplan for marine ressurser og innspill/koordinering med FHFs handlingsplan for 2011. Det legges opp til at avgående representanter fra eksisterende faggrupper (villfiskforum, krabbeutvalget og LUR-utvalget) også inviteres til samlingen. Det legges også opp til dialog med Nofima AS.
• 19.–20. august, Trondheim: Forslag til tema i strategisk FHF-handlingsplan for marine ressurser legges fram for åpen diskusjon. Oppstart av nye prosjekt. Møte med Sintef Fiskeri og havbruk og mulighet til deltagelse på Nor-Fishing-messen.
• 1.–2. desember, Trondheim: Hovedvekt på fullføring av strategisk FHF-handlingsplan for marine ressurser og oppstart av nye prosjekt / program for 2011.

keyboard_arrow_up