Til innholdet

Prosjektnummer

900822

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900822
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2012
Sluttdato: 15.12.2013

Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen

Det er beskrevet konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming, er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhets-betraktning av konseptet.
 
Det ble gjennomført forsøk i laboratorieskala for å kvantifisere forskjeller i utbytter og oljekvalitet ved ulike prosesstemperaturer. I forsøkene hadde oljene ved alle prosesstemperaturene et peroksidtall: PV < 1,0 meq peroksider/kg olje. Råoljer som importeres til Norge for bruk som kosttilskudd og til farmasøytiske produkter har en PV mellom 3 og 20 meq peroksider/kg olje. Det vil si at oljene produsert av ferskt selråstoff i dette forsøket er av høyere kvalitet enn sør-amerikanske råoljer på markedet. Seloljen hadde også PV-verdier langt under de maksimale verdiene for opprensede oljer, selv om denne oljen ikke hadde vært igjennom en renseprosess. 
 
Det er også gjennomført markedskartlegging for selolje til humant konsum/helsekost. Det lave innholdet av totalt omega-3, i forhold til andre marine oljer, gjør selolje lite utsatt for oksidasjon og uønsket smak og lukt. Selolje har også en annen fettsyreprofil og posisjonering av fettsyrene enn andre marine oljer. Det antas, men er ennå ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert, at dette fører til at fettsyrene i selolje lettere tas opp i kroppens membranlipider og således gir en bedre helseeffekt enn andre marine omega-3 oljer. Om man klarer å produsere og distribuere en selolje med høy kvalitet anses segmentet beriket mat som svært lovende.
Prosjektideen kom 1. februar i 2012 fra reder Jens P. Kraknes som eier selfangstskuta “Kvitungen”. SINTEF Fiskeri og havbruk AS var ansvarlig for igangsetting og opplæring på sitt mobile prosessanlegg i forbindelse med at dette ble leid ut for produksjon av selolje i Lofoten i fjor høst. Det ble da produsert selolje på dette anlegget fra ca. 5200 hele skinn (m/spekk) og denne oljen ble solgt til Fortuna Oils AS (i Kristiansund) for videreforedling. Fortuna Oils har et eget raffineringsanlegg i Kristiansund og anlegget er godkjent for humant konsum. Kvaliteten av oljen var akseptabel selv om dette var skinn med spekk som hadde vært lagret en god stund. Seloljen som ble produsert i Lofoten var selskinn fra Jens P. Kraknes sitt fartøy “Kvitungen”. Det mobile prosessanlegget fungerte brukbart, men ny teknologi må evalueres spesielt i forhold til kverning av råstoff. Prosessering av slikt råstoff krever også gode rutiner for drift og vedlikehold.
 
Frank Haavik, daglig leder i Fortuna Oils, har lang erfaring med foredling av marine oljer og ønsker å være med som ressursperson på raffinerings- og markedssiden i referansegruppen for prosjektet. Fortuna Oils ble etablert i 2004 og tilbyr høykvalitets raffinert olje og andre spesialoljer fra marine kilder nasjonalt og internasjonalt. Fortuna Oils er et søsterselskap i konsernet GC Rieber Oils AS og Fortuna Oils og GC Rieber Oils har gjennom et tett samarbeid utviklet et verdensledende konsept for kontraktsproduksjon av spesialoljer. Fortuna Oils står for vel 90 % av raffineringen av selolje til humant konsum i Norge, men råoljen som raffineres stammer i dag i hovedsak fra New Foundland.
 
Den norske selfangsten er i dag ulønnsom og fangstverdien utgjør bare 20–30 % av førstehånds inntektsgrunnlag, resten finansieres ved statlige tilskudd. I Vestisen hvor de norske fangstkvotene på grønlandssel de siste årene har ligget på 25.000–40.000 dyr (2009–2012) er bare rundt en tredjedel av disse kvotene utnyttet, noe som hovedsakelig må tilskrives dårlig lønnsomhet, dels grunnet strenge restriksjoner på handel med sjøpattedyrprodukter, og begrenset fleksibilitet for båtene som deltar i denne fangsten.
 
Ombordproduksjon av selolje ses på som et viktig og realistisk tiltak for å øke lønnsomheten i selfangstnæringen og således også være med på å sikre bærekraftig og tilstrekkelig beskatning. En uregulert selbestand vil konsumere store mengder fisk og samtidig gi økte problemer med parasitter og skremming av fisk spesielt fra kystnære fiskefelt (jfr. flere “selinvasjoner” gjennom historien).
Å utvikle et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen.
Ombordproduksjon av selolje vil gi en kvalitetsgevinst på oljen (ferskt råstoff) samtidig som en slik produksjon vil gi en mer effektiv gjennomføring av selfangsten. Det antas at produksjon av selolje om bord vil kunne doble fangstkapasiteten pr. fartøy (for “Kvitungen” fra ca. 5.000 til 10.000 dyr). I tillegg vil salg av selolje også bidra til å bedre lønnsomheten i selfangsten.
 
Realisering av dette prosjektet vil gi et godt grunnlag for bygging av mobile anlegg for produksjon av selolje. Det vil også være en overføringsverdi fra dette prosjektet til øvrig fiskerinæring da den løsningen man tenker seg er fleksibel (og mobil) og vil med nødvendige modifikasjoner for eksempel kunne brukes til produksjon av olje/tran fra biprodukter på relativt små industrianlegg/slakteri eller ombord i båter av en viss størrelse som deltar i sesongfiskerier.  
 
Ombordproduksjon av selolje vil være et viktig og realistisk tiltak for å øke lønnsomheten til denne næringen.
 
Råstoffet for mesteparten av seloljen som blir raffinert i i Norge i dag stammer fra New Foundland. Hvis potensialet for de norske fangstkvotene blir fullt utnyttet, og det blir produsert olje av skinnene, vil det legge grunnlag, økt raffinering av norsk selolje og økning i tilgjengelig olje for merkevareprodusenter innen helsekostsegmentet. 
 
En bærekraftig beskatning av sel er også viktig for fiskerinæringen som helhet da bestanden ellers vil øke til nivåer som vil være problematisk for den delen av næringen som er avhengig av villfisk.
Et fleksibelt anlegg for ombordproduksjon av selolje vil i hovedsak bli basert på kjent teknologi. De fartøyene som driver med selfangst er avhengig av alternativ drift resten av året. “Kvitungen” er for eksempel engasjert i oljevernberedskap og krabbefiske i tillegg til selfangst. Derfor tenker en seg primært et (modulbasert) anlegg som kan settes om bord og tas på land etter behov. Laboratorieforsøk, analyser og tester av utstyr er nødvendig, spesielt for å finne rett utstyr til forbehandling av selskinn. Olje produsert under ulike betingelser i laboratorieskala analyseres med hensyn til kvalitet. Aktivitetene som inngår i prosjektet er beskrevet i tabell 2 nedenfor. I tillegg til utvikling av det teknologiske konseptet gjennomføres en kartlegging av markedet, markedets krav til teknologi og sporbarhet etc. og markedspotensialet for selolje til humant konsum/helsekost i nært samarbeid med Frank Haavik (Fortuna Oils).

SINTEF Fiskeri og havbruk avd. Prosessteknologi er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Kompetanse innen maskinteknologi, industriell design og prosessteknologi vil bli benyttet. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Jens P. Kraknes.
 
Det vil gjennomføres forsøk med selskinn ved SINTEF SeaLabs prosesshall.
Resultatene blir formidlet i form av åpen sluttrapport og vil bli presentert i forbindelse med en egnet konferanse eller et åpent møte.
keyboard_arrow_up