Til innholdet

Prosjektnummer

900862

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900862
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2013
Sluttdato: 15.03.2014

Utprøving av sorteringsrist med utslippsåpning i reketrål for å beholde bifangst av kreps

Fra 1. januar 2013 ble det innført påbud om bruk av sorteringsrist i trålfisket etter reker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak. Det er imidlertid tillatt med oppsamlingspose for å ta vare på bifangst av fisk. For å unngå fangst av undermåls fisk, skal oppsamlingsposens øvre panel være laget av kvadratmasker med en minste maskevidde på 120 mm. Med en minste spileavstand i rista på 19 mm, er det kun de minste sjøkrepsene som vil gå gjennom spilene og inn i trålposen. Hoveddelen av krepsene vil bli ledet opp langs rista og inn i oppsamlingsposen, hvor en betydelig andel unnslipper gjennom kvadratmaskepanelet. Dette medfører et tap for fiskerne av en godt betalt bifangstart.

Forsøk med ei 10 cm høy spalte nederst på ei standard rekerist mer en fordoblet fangsten av kreps i trålposen sammenlignet med bruk av standard rist. Samtidig var det ingen signifikant økning i mengde bifangst av fisk. Ved bruk av standard rist ble det liggende en del kreps framfor rista. Ved tørn på ristseksjonen og i dårlig vær kan hele eller deler av denne fangsten gå tapt. Dersom det allikevel antas at denne fangsten beholdes, var økningen i krepsefangsten ved bruk av spalte på ca. 40 %.

I avtale med EU om fiske i Skagerrak er det bl.a vedtatt at det skal innføres sorteringsrist i reketrål. For reketrålflåten er det svært viktig at det ved innføring av krav om sorteringsrist i trålen også fastsettes løsninger som innebærer at det fortsatt kan tas vare på bifangst av kreps. For mange av reketrålerne er bifangsten av kreps en klar forutsettning for lønnsom drift.

Publikasjonen Danish experiments with a grid system tested in the North Sea shrimp fishery beskriver forsøk med rist med “krepseåpning” utført på Fladenbanken i Skagerak (ICES område IVa). I disse undersøkelsene ble det dokumentert at størsteparten av sjøkrepsen som ble fanget passerte gjennom en krepseåpning på 10 cm montert i ristens underkant, mens størsteparten av bifangst fisk passerte gjennom utslippshullet for fisk på 30 cm i ristens overkant og videre ut gjennom kvadratmaskepanlet i overpanelet i ristseksjonen (forlengelsen).

Fiskerne har foreslått en åpning montert i bunnen av sorteringsristen slik at krepsen passerer og fanges i trålen. Åpningen er foreslått å være på 15 cm og det forventes at åpningen ikke vil innebære økning av bifangst av fisk av betydning.

Fiskerlaget Sør ønsker at det skal gjennomføres redskapsforsøk for å undersøke om en slik åpning vil bedre fangsteffektiviteten  for krepsefisk og å dokumentere hvorvidt en slik åpning medfører uønsket bifangst av fisk.

På bakgrunn av resultatene fra forsøkene vil det bli vurdert om forsøkene skal videreføres, eller eventuelt foreslå utprøving av alternative løsninger.  

1. Å dokumentere om og i hvilken grad en 15 cm åpning i rekeristen bedret fangsteffektiviteten for krepsefisk i forsøkene.
2. Å dokumentere eventuell bifangst av fisk.
3. Å vurdere behovet for videre undersøkelser og foreslå mulig FoU-oppfølging på bakgrunn av resultatene fra forsøkene.

Prosjektet vil frembringe dokumentasjon av effekter av bruk av krepseåpning i rekerist på fangsteffektivitet på kreps og bifangst av fisk for fiskere og forvaltning.

Forvaltningen vil kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen i vurderinger av hvorvidt det er grunnlag for å tillate krepseåpning i rist i rekefiske / dispensasjoner.

Det vil være i fiskernes interesse å få testet ut metoden. Skulle undersøkelsene dokumentere et positivt resultat når det gjelder fangst av sjøkreps og bifangst av fisk, vil dette kunne bidra til at forvaltningen vil ha et bedre grunnlag for å vurdere en eventuell ordning / dispensasjon på sikt. I motsatt fall vil undersøkelsene gi et bedre grunnlag for å vurdere mulige alternative tilnærminger.
Feltforsøkene er planlagt til mars/april 2013. I forsøkene vil det bli benyttet dobbeltrål med to reketråler tauet parallelt fra samme fartøy. Den ene av trålene vil være utstyrt med vanlig rekerist, den andre har rekerist med 15 cm krepseåpning. Forsøkene er planlagt med fartøyet “Camo”.
 
Tilnærmingen med parallell tråling med dobbeltrål gir mulighet til å sammenligne fangstdata fra de to trålene, der eventuelle forskjeller mellom de to trålfangstene i all hovedsak vil skylles redskapens rigging og ikke fiskeforekomster, miljøforhold osv. Denne metoden muliggjør sammenligning uten at det monteres dekknett.
 
Prosjektarbeidet vil starte med prosjektering av risten som skal benyttes. Det vil bli lagt opp til samarbeid med kollegaer fra FoU-miljøene i Danmark og Sverige, og konsultasjoner vil også være mulig gjennom det nyopprettede Nephrops-nettverket koordinert av Island.
 
I forbindelse med feltforsøkene vil det være behov for 2 dager for klargjøring og rigging av utstyr. Dette vil Fiskerlaget Sør stå ansvarlig for og stiller med personell til riggingen.

Det vil benyttes leiefartøy fra Fiskerlaget Sør. Det beregnes 5–7 døgn til forsøkene. Trålforsøkene vil primært foregå på dagtid. Havforskningsinstituttet stiller med en forsker til trålforsøkene.
 
Innsamling av fangstdata og rapportering utføres av Havforskningsinstituttet.
Det vil utarbeides prosjektrapport med resultater fra forsøkene, foreløpige anbefalinger og forslag til eventuell oppfølging. Det vil også utgis en temapublikasjon fra Havforskningsinstituttet (Havforskningsnytt eller tilsvarende) med faglige resultater for næring, FoU-institusjoner og andre interessenter.
keyboard_arrow_up