Til innholdet

Prosjektnummer

900916

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900916
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2013
Sluttdato: 30.11.2013

Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika: Forprosjekt

Mange land på det afrikanske kontinentet er i sterk økonomisk vekst. Den økonomiske utviklingen har økt etterspørselen etter norsk sjømat. Norske bedrifter eksporterte sjømat til Afrika for mer enn 1,25 milliarder kroner i 2012. Det finnes imidlertid lite forskningsbasert kunnskap med direkte relevans for norske bedrifter. Med utgangspunkt i samtaler med 16 norske produsenter / eksportører til det afrikanske markedet samt gjennomgang av norsk sjømateksport til Afrika, presenteres en plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika gjennom ni ulike forskningstema.
 
Prioritering av forskningstema
Fra FHF er det ønskelig med en prioritering av de ulike forskningstemaene med hensyn til viktighet på kort og lang sikt. For å lage en slik prioriteringsliste har forskerne vektlagt:
1) temaets viktighet og relevans for norske produsenter/ eksportører
2) markedspotensialet for det aktuelle produkt/ marked
3) forutsigbarhet/ rammebetingelser i det aktuelle markedet
4) forskningsutfordringer/ gjennomføringsmuligheter.
 
I tillegg er behov for vekst – og dermed også behov for utvikling av nye markeder – vektlagt fra norsk side. Dette gjelder først og fremst for lakseindustrien og det faktum at norske kvoter for makrell er i sterk vekst og kvotene for norsk torsk er rekordhøye. Det er og et viktig poeng, som ble fremholdt av flere eksportører, at Afrika er et svært viktig marked for små fisk (pelagisk fisk, notsei og små tråltorsk).

Når det gjelder temaets viktighet og relevans (pkt. 1) så har dette fremkommet tydelig gjennom samtalene forskerne har hatt med bedriftene. Et utkast av prioriteringslisten ble også sendt ut til bedrifter, organisasjoner og forskningsmiljø for innspill. Dette resulterte i flere justeringer når det gjelder viktighet og bidro også til noen justeringer av tema.

Vurdering av markedspotensialet (pkt. 2) er primært basert på norsk eksportstatistikk (betydning i volum og verdi, samt eventuell vekst) i tillegg til vurdering av det aktuelle landets kjøpekraft (BNP).

Kriteriene 3) og 4) er knyttet til mulighetene for å drive både næringsvirksomhet og markedsforskning i det aktuelle markedet. Dette er belyst gjennom samtalene med bedriftene men også Utenriksdepartements reiseråd er tatt i betraktning. Gjennomføringsmulighetene for eventuelle forskningsprosjekter er også vurdert ut fra erfaring og nettverk til lokale forskningsmiljøer som de norske forskningsmiljøene har i markedet.

Punktene 1–3 samsvarer med anbefalinger i faglitteraturen om internasjonal markedsføring når det gjelder kriterier for å gå inn i nye markeder. Forskerne har prioritert de ni temaene med lav, middels eller høy viktighet på kort (0–2 år) og lang (2–5 år). Rapporten viser prioriteringene, inkludert de viktigste prioriteringskriteriene (tabell 1).

Basert på prioriteringene 1 anbefales det at tema 1) laks til Sør-Afrika og 2) Klippfisk til Angola settes i gang umiddelbart. Tema 3) Makrell til Afrika anbefales satt i gang i løpet av neste år. Tema 4) Tørrfisk til Nigeria bør igangsettes etter at det pågående prosjektet på Nigeria ved Norges Fiskerihøgskole er avsluttet ved utgangen av 2014, slik at resultater og erfaringer herfra kan nyttiggjøres i størst mulig grad. For eksempel med oppstart tidlig i 2015.  
Bedre kunnskap om den raske utviklingen i markedsforhold og egen sjømatproduksjon i flere afrikanske land blir sett på som en viktig forutsetning for å avdekke muligheter for norsk sjømatnæring på dette kontinentet.

Før omfattende forskningsaktiviteter rettet mot eksisterende og potensielle markeder i Afrika settes i gang, ønsker FHF en oversikt over eksisterende og fremtidige forskningsbehov knyttet til økt norsk satsing i det afrikanske markedet. Dette er ikke minst viktig i lys av de dramatiske samfunnsendringene som har skjedd i flere afrikanske land, særlig i nord. Et annet viktig poeng er at økt etterspørsel etter naturressurser kan skape betydelig vekst i flere afrikanske land. Et forprosjekt med målsetting om å utarbeide en plan/strategi for fremtidig FoU-arbeid i afrikanske markeder er derfor ønskelig å få gjennomført.

• Å gi en overordnet oversikt over tilgjengelig kunnskap om eksisterende og potensielle nye markeder i Afrika.
• Å kartlegge og prioritere overstående i en FoU-plan, basert på eksisterende kunnskap, samt innspill fra sjømatnæring og relevante FoU-miljøer.
• Å prioritere landene det bør forskes på.

Det er meget viktig for FHF og sjømatnæringen å få oppdatert kunnskap om markedene i Afrika. Dette gjelder spesielt for pelagisk og konvensjonell fisk, men også i lys av henvendelsene og innspill mottatt om prosjekter på afrikanske markeder. Det har vært store samfunnsmessige endringer spesielt i det nordlige Afrika de siste årene, noe som fordrer kunnskap om både markedsmessige og samfunnsmessige forhold. For å få mest mulig ut av forskningsmidlene, utarbeides en FoU-plan der markeder og produkter blir prioritert i henhold til den kunnskapen som finnes per i dag i ulike forskningsmiljøene i Norge.

FoU-planen vil bli godt forankret i næringen gjennom innspill fra næringsaktører og gjennom et planlagt arbeidsmøte (workshop) som vil bli en sentral del av arbeidet.
Hovedtyngden av arbeidet i prosjektet vil være knyttet til utarbeidelsen av en overordnet kunnskapsstatus for temaområdet. Sentrale spørsmål vil være:
• Hvilke markeder i Afrika er mest aktuelle/potensielt viktige?
• Hvilke produkter har størst potensiale og i hvilke markeder?

Det skal utarbeides en overordnet kunnskapsstatus når det gjelder markeder i Afrika, både med hensyn til land og sjømatprodukter. Det vil bli foretatt en gjennomgang av litteratur og statistikk samt foretas samtaler med andre aktuelle forskningsinstitusjoner og næringsaktører. Potensielle afrikanske forskningsmiljøer skal også kartlegges for eventuelt senere samarbeid.

Basert på dette arbeidet skal det utarbeides et utkast til en plan for FoU-aktiviteter i Afrika, som skal danne utgangspunkt for diskusjoner i et arbeidsmøte (workshop) der inviterte FoU-miljøer og næringsaktører/organisasjoner deltar. Basert på diskusjonene skal det utarbeides en endelig FoU-plan for en fremtidig satsing på markedsforskning i afrikanske markeder.
FoU-planen vil tilgjengeliggjøres på FHF sine nettsider, www.fhf.no.
keyboard_arrow_up