Til innholdet

Prosjektnummer

900920

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900920
Status: Avsluttet
Startdato: 31.08.2013
Sluttdato: 31.03.2014

Ombordproduksjon av torsketunger og -kjaker: Forprosjekt

Det er gjennomført uttesting av en MESA 900 Tongue and cheek machine. Det er oppnådd et produksjonsutbytte på 3,8 % for tunger og 17 % for kinn.

På grunnlag av uttestingen har maskinprodusenten MESA gjennomført forbedringer av maskinen. Innmatingssystemet er endret for å ivareta sikkerhet til operatør og funksjonalitet under innmatingen.

Telefonintervju er gjennomført for å få kartlegge norske bedrifter sine erfaringer med produksjon og omsetning av konsumprodukter fra fiskehoder. Flere norske rederi og bedrifter har testet ut maskinelt utstyr, men få har kommet i gang med storskalaproduksjon. Gjennom islandske eksportstatistikker har en kartlagt pris- og markedspotensial for produktene.

Havfisk har kjøpt en MESA 900 Tongue and cheek machine og skal gjennomføre en storskalaproduksjon ombord i tråleren M/S Havtind. Havfisk ønsker å videreføre forprosjekt til et hovedprosjekt og utvikle produksjonsprosessen og markeder for produktene.


15.10.2014 11:11:11 Revisorrapport:

Det er tilgjengelig ca. 64 000 tonn hoder av torsk i Norge. Omtrent halvparten av dette kommer fra havfiskeflåten. Noen få fartøy har melproduksjon hvor hoder inngår, men bortsett fra dette blir minimalt av dette råstoffet i dag utnyttet i havfiskeflåten (Olafsen et. al. 2013; Analyse av marint restråstoff 2012).

Rederiet Havfisk AS har tatt initiativ til å prøve ut tilgjengelig teknologi med ønske om å etablere lønnsom utnyttelse av torskehoder ombord i trålere. På Island er omfanget av utnyttelse av torskehoder større enn i Norge. Dette gjelder for råstoff fra havfiskeflåte og fra mindre fartøyer. Det er også på Island det er utviklet maskin(er) for utskjæring av ulike konsumprodukter av torskehoder. Uttesting og evaluering av denne teknologien er det sentrale siktemål med forprosjektet. Tunger og kjaker av torsk er produkter hvor det finnes markedsgrunnlag, og vil derfor være de fokuserte produkter i forprosjektet.       

Å avklare om tilgjengelig teknologi for maskinell skjæring av torsketunger og kinn kan gi grunnlag for lønnsom produksjon i trålerflåten.

Delmål
• Å lage oversikt over tilgjengelig produksjonsteknologi  og erfaringer med produksjon av kinn og tunger.
• Å teste ut landbasert produksjon av tunger og kinn.
• Å utarbeide strategi for et hovedprosjekt med storskalaproduksjon om bord og introduksjon av produktene i markedet.

Norsk hvitfisknæring og den havgående fiskeflåten har behov for å øke sine driftsmarginer. Bedre anvendelse av restråstoffet kan gi større verdiskapning og økte marginer. Gjennom forprosjektet skal en få testet ut om tilgjengelig produksjonsutstyr for tunger og kinn fungerer optimalt. Om resultatene blir gode vil dette danne grunnlag for videreføring i et hovedprosjekt med fullskala uttesting om bord i M/S Vesttind.

Om fiskehoder produseres korrekt, og en får på plass teknologiske løsninger som kan sikre en effektiv produksjon, kan torskehoder anvendes til flere produkter. For Havfisk gir dette en teoretisk råstofftilgang på 299 tonn tunger og 1617 tonn kinn basert på rederiets samlede torskekvote i 2013. Dersom en oppnår 35 kr/kg for fryste tunger og 15 kr/kg for kinn kan dette gi en merinntekt på 34,7 millioner kr før emballering og innfrysingskostnader er trukket fra.

Prosjektet vil også bidra til å forbedre miljøprofilen, øke bearbeidingsgraden og omdømmet til den havgående flåten. En skal anvende restråstoffet om bord på en ny og mer høyverdig måte. Om en lykkes med innovasjonen kan flere fartøy i den havgående flåten dra nytte av prosjektet ved å installere tilsvarende teknologi om bord.

Prosjektet er en forundersøkelse som kan bli fase 1 i et større utviklingsløp.

Aktivitet 1: Kunnskapsoverføring og erfaringer
Det skal innhentes erfaringer med eksisterende produksjonsteknologi for tunger og kinn fra tidligere industriell utprøving og gjennomførte utviklingsprosjekter. MATIS vil lage en engelsk rapport om erfaringer med maskin og produksjon fra Island, og Møreforsking vil lage en oppsummering av de norske erfaringene.

En vil kontakte ulike utstyrsleverandører for å fange opp eventuelle initiativ til å utvikle teknologi, som kan være relevant. 

Spesifikasjonene til eksisterende teknologi for produksjon av tunger og kinn skal oppsummeres i en kortfattet sluttrapport.

Aktivitet 2: Uttesting av MESA 900 Tongue and cheek machine
Det skal gjennomføres en uttesting av MESA 900 Tongue and cheek machine på Island i samarbeid med utstyrsprodusenten. 

Forskere fra MATIS og Møreforsking samt teknisk personell fra Havfisk (og fra utstyrsprodusent) vil delta i uttestingen. Utbyttemålinger for tunger og kinn fra ulike størrelser på torskehodene vil bli målt. Drift av maskin og optimalisering av produksjonsprosedyrer vil bli beskrevet.

Aktivitet 3: Rapportering og avklaring om arbeidet skal videreføres
Dersom prøveproduksjonen gir vellykket resultat skal Havfisk og Møreforsking utarbeides skisse og strategier for et hovedprosjekt med storskalaproduksjon om bord og introduksjon av produktene i markedet.

Metodikk
Litteraturgjennomgang og oppsummering av resultat fra gjennomførte FoU-prosjekter.
• Telefonintervju med bedrifter og rederi.
• Utbyttemålinger og uttesting av maskin.

Det lages og publiseres rapport fra forprosjektet. Populærvitenskapelig artikkel skrives og publiseres.

keyboard_arrow_up