Til innholdet

Prosjektnummer

900989

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900989
Status: Avsluttet
Startdato: 02.05.2014
Sluttdato: 01.02.2015

Sårproblematikk og skinnhelse hos laks og ørret: Kunnskapssammenstilling

Utredningen utarbeidet i dette prosjektet gir en samlet kunnskapsstatus for sårproblematikk og hudhelse for laks og regnbueørret i oppdrett.
 
Utredningen gir først en grundig innføring hudens anatomi hos laksefisk og metodikk som er tilgjengelig for å studere hudkvalitet. Deretter følger en gjennomgang av dokumenterte abiotiske faktorer i oppdrettsmiljøet og ernæringsmessige forhold som kan påvirke hudkvalitet og sårutvikling. I de påfølgende delene tar utredningen for seg viktige patogener som bidrar til sårutvikling hos laksefisk og det gis en oversikt over sårstatus og konsekvensen av denne i norsk oppdrettsnæring. Avslutningsvis pekes det på forsknings- og utviklingsarbeid som kan bedre fiskens hudhelse og redusere sårproblemene for næringen.
 
Sårproblemene i norsk oppdrettsnæring er sammensatte og eksisterende kunnskaps gir bare til en viss grad grunnlag for å trekke konklusjoner. Det som synes klart er at sårproblemer først og fremst er knyttet til sjøfasen og at fisken er spesielt utsatt for både vintersår ved M. viscosa og Tenacibaculum-infeksjon ved lave sjøtemperaturer. Fisken er aller mest sårbar den første tiden etter utsett i sjø og sårutvikling i denne perioden henger trolig sammen med blant annet dårlig smoltkvalitet og transportskader. Litteraturgjennomgangen tyder på at stress forårsaket av en rekke ulike parametere er svært uheldig for hudkvaliteten og dermed fiskens førstelinjeforsvar mot patogene bakterier. Alle tiltak som reduserer stress og som bidrar til at fisken opprettholder en sterkest mulig hudbarriere mot infeksjon vil derfor være av stor betydning for å redusere sårproblemene i norsk havbruksnæring. I settefiskfasen er sårproblem spesielt knyttet til sjøvannsinnblanding, men det er grunn til å være oppmerksom på at nye driftsformer med postsmolt-produksjon i lukkede sjøanlegg og lukkede landanlegg kan gi nye utfordringer blant annet ved endring i det mikrobiotiske miljøet. Litteraturgjennomgangen og innhenting av tilgjengelige data fra næringen tydeliggjør at kunnskapsgrunnlaget vårt om hudhelse og sår er mangelfull.
Bakgrunnen for prosjektet er diskusjoner i ulike sammenhenger med næringsaktører som påpeker at sårproblematikk er en utfordring i matfiskanlegg både i sør og nord, i settefiskanlegg med både resirkulering og gjennomstrømming og i semi-lukkede anlegg. Den infeksiøse delen av sårproblematikken er til dels  godt belyst i litteraturen, men kunnskapen er lite tilgjengelig for oppdrettsselskapene. Kunnskap om skinnhelse og hvordan oppdrettsmiljø og fôr påvirker skinnets barrierefunksjon er begrenset.
 
Andre pågående FHF-prosjekt knyttet til sår og skinnhelse: Koordinert bakteriell virulens:
• Betydning for vintersår hos oppdrettsfisk / Coordinated Bacterial Virulence: Relevance in Wither Ulcer (COBACVIR) (FHF-900725) og
• PostSmolt – Del E: Effektar på helse, sjukdom og velferd ved optimalisert postsmoltproduksjon i lukka og semilukka anlegg (FHF-900826).
Å få tilgjengeliggjort en samlet kunnskapsstatus for sårproblematikk og skinnhelse i lakse- og ørretoppdrett i form av en rapport.

Delmål
a) Å innhente informasjon fra litteraturen som omhandler relevant kunnskap om skinn og dets barrierefunksjon hos laksefisk, infeksiøse patogener som forårsaker sårproblem, samt innsatsfaktorer som påvirker skinnkvalitet.
b) Å innhente upublisert informasjon fra pågående prosjekt som kan formidles til næringen.
c) Å innhente praktisk informasjon for å belyse omfanget av sårproblemer i ulike deler av produksjonen og i ulike geografiske regioner.
d) Å spre den innhentede informasjonen igjennom en rapport, to møter arrangert i prosjektet og på aktuelle seminar og konferanser for og med næringen.
Den forventede kortsiktige nytteverdien av prosjektet vil være todelt:
• en oppdatert kunnskapsoversikt om skinn, sårproblematikk og infeksisøse patogener knyttet til sår hos laks og ørret
• en beskrivelse av hvordan sårskader og dødelighet knyttet til sår blir registrert og håndtert, omfang av problemet i felt og hva sentrale aktører i næringen oppfatter som de viktigste risikofaktorene for utvikling av sårproblemer.

Den forventede langsiktige verdien vil være at en gjennom identifisering av de viktigste FoU-behovene kan sette i gang målrettede prosjekt for å forebygge og behandle sår hos laksefisk.
Prosjektet er en utredning av sårproblematikk og skinnhelse i lakse- og ørretoppdrett.
 
Det skal gjennomføres to arbeidsmøter hvor prosjektgruppen inviterer industriaktører og forskere til diskusjon og kunnskapdeling, henholdsvis:
a. Oppstartsmøte
Ansvarlig: Nofima og Veterinærinstituttet.
b. Oppsummeringsmøte på FHF-seminar høsten 2014
Ansvarlig: Nofima og FHF.

Hovedproduktet vil være en rapport som består av en litteraturgjennomgang av relevant informasjon om sårstatus og skinnhelse, samt en mer praktisk tilnærming med innhenting av blant annet sår- og skinnhelsedata fra ulike kilder og presentasjon av disse. Rapporten vil inkludere en liste over viktige FoU-oppgaver som bør igangsettes for å redusere sårproblem og for å bedre skinnhelse hos laksefisk.
Hovedformidlingen fra prosjektet vil være selve rapporten. I prosjektperioden vil det også bli gjennomført et oppstartsmøte med kunnskapsutveksling av informasjon mellom næring og fagmiljø, samt en FHF-samling hvor hovedresultatene fra litteraturgjennomgang og praktisk datainnhenting vil bli presentert. Prosjektgruppen har også som mål å presentere resultatene på ulike fagmøter (f.eks. i regi av fôr- og oppdrettsselskap) og konferanser (f.eks. FriskFisk, AqKva, Resirk) i 2014 og 2015.
keyboard_arrow_up