Til innholdet

Prosjektnummer

901172

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901172
Status: Avsluttet
Startdato: 15.10.2015
Sluttdato: 30.10.2016

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk: Registrering for fiskeindustri og fiskeri

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Det ble gjennomført to forsøk i prosjektperioden, henholdsvis ett i Vesterålen hos Hovden i Bø, og ett i Finnmark hos Tobø Fisk AS i Havøysund.

I første fase ble mottakslinjer og teknologi for mottaksregistrering gjennomgått på hvert anlegg. Vurdering av hvordan data ble registrert og logget gjennom linjene ble grunnlag for hvordan datafangst og dokumentasjon skulle gjennomføres i hovedfasen av prosjektet.

I hovedfasen av prosjektet gjennomgikk forskere fra Nofima system og metode sammen med de ansvarlige ved anlegget for å etablere rutiner for gjennomføring og registrering av data gjennom sesongen. Herunder anbefalinger om hvordan fangster burde håndteres ved innveiing, håndtering i sammenheng med fangstredskap og mellomlagring, og sløying og vektregistrering etter sløying. Representanter fra Fiskeridirektoratet lokalt og sentralt samt en representant fra Fiskeriparken AS deltok også.

I dette prosjektet har flere momenter vedrørende nye mottakslinjer for ferskfisk fått mye oppmerksomhet, dvs. lovlighet i forhold til landingsforskrift, dynamisk omregningsfaktor, godkjenning av vekter, økonomi for fisker og fiskebruk og så videre.

Bedriftene i forsøket oppgir at de viktigste argumentene for innføring av ny og forbedret mottakslinje for fisk, er ønsket om et mer effektivisert mottak av fisk, mindre ventetid for fiskere, bedre kvalitet på fisken, økt bruk av restråstoff, bedre HMS-betingelser for de ansatte, korrekt lagerhold samt rett rapportering av mengde fisk levert. Det rapporteres om bedre økonomi etter innføring av nye mottakslinjer, noe som hovedsakelig tilskrives økt effektivitet og bedre kvalitet på råvarene.

I dette prosjektet har man hatt dispensasjon fra regelverket med anledning til å blande fangster, bruk av dynamisk faktor samt mulighet til å skrive sluttseddel med bakgrunn i dynamisk faktor. Etter forsøksperiodens slutt må bedriftene gå tilbake til å følge regelverket og landingsforskriften.

Det er Nofimas oppfatning at prosjektet bør videreføres med systemleverandørene involvert for oppsett av datasystem på linjene på forsøksbrukene for nøyaktig kartlegging av datasystemenes egnethet for bruk av dynamisk biologisk faktor. Det er viktig at man ikke erstatter den nåværende usikkerhet med en ny.

Prosjektet har meget godt dokumentert hvordan de nye mottakslinjene skaper betydelige forbedringer. Bedret effektivitet og kvalitet, økt bruk av restråstoff, bedre arbeidsforhold, riktig lagerhold, bedret økonomi og korrekt rapportering av mengde fisk levert. Det er imidlertid ikke nok til at det vil vurderes å gi tillatelse til bruk på ordinær basis ultimo 2016. Forbedringseffektene ved de nye mottakslinjer er imidlertid så store at det bør fremskaffes ytterligere nødvendig dokumentasjon for å gi myndigheter enda bedre grunnlag for å vurdere å tillate de nye mottakslinjer og -rutiner. Konsortiet har søkt forlengelse av dispensasjon ut 2017 for å kunne gjennomføre ytterligere dokumentasjon.
God og sikker kontroll av fangsten ved landing av fisk er helt fundamentalt i norsk fiskerinæring og fiskeriforvaltning. Måten denne skjer på skal ivareta myndighetenes behov for sikker kontroll. Samtidig bør den selvsagt organiseres så effektivt som mulig i forhold til hvordan driften skjer.
 
De siste årene har flere mottak av hvitfisk langs kysten installert moderne sløye- og innveiingssystemer. Dette er gjort for å effektivisere og redusere kostnadene ved mottak av fisk, ivareta ønsker fra fiskerne om effektiv og rask levering, og ivareta hensynet til fiskens kvalitet. Da er driften på dette punktet i verdikjeden endret. Det kan medføre at måten innveiing og kontroll skjer på også kunne endres for å ivareta effektiv drift, dersom det samtidig ivaretar myndighetenes behov for sikker kontroll. Derfor igangsettes et prosjekt for å analysere om det finnes alternativer som kan effektivisere og forbedre driftsprosessen knyttet til innveiing og registrering, og samtidig ivareta kontrollbehovet.

Aktuell forskning i denne sammenhengen er knyttet til prosjektene “Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse, ved levering fra fisker” (FHF-900951) (avsluttet), “Effekt av bløgging på stresset og ustresset torsk” (FHF-901088) og “Kvalitetsmåling på fersk fisk” som er finansiert av Regionalt forskningsfond fondsregion Nord-Norge” (RFFNORD).
Å undersøke om nye sløye- og innveiingssystemer kan brukes for å registrere og dokumentere ressursuttak i kystfiske, vurdert i sammenheng med dagens anvendelse av omregningsfaktor. 

Delmål
• Å dokumentere ressursuttak i henhold til eksisterende og fastsatt omregningsfaktor.
• Å evaluere nye systemer for sløye- og innveiing ved mottak av hvitfisk.
• Å dokumentere effekt/fordeler med nye innveiingssystemer.
• Å utvikle kontrollmetoder hos mottaksanlegget som ivaretar ressurskontrollen på en god måte.
• Å vurdere registrerings-/kontrollmetoder hos mottaksanleggene i forhold til ressurskontrollen.
• Å utvikle effektive og fremtidsrettede sløye- og innveiingssystemer for mottak av hvitfisk.
Dokumentasjon fra prosjektet kan bli svært verdifull kunnskap for å kunne vurdere om måten kontroll ved landing skjer på kan gjennomføres på andre måter for å tilpasses effektiv drift og samtidig ivareta myndighetenes behov for sikker kontroll.
Nofima har erfaring med registrering og dokumentasjon av ulike faktorer i fiskeri og fiskeindustri gjennom mange år.

Prosjektet foreslås gjennomført i to faser. I første fase gjennomgås mottakslinjer og teknologi for mottaksregistrering på anlegg. Dette gjøres for å vurdere hvordan data registreres og logges gjennom linja, og som grunnlag for hvordan datafangst og dokumentasjon skal gjennomføres i hovedfasen av prosjektet. I denne fasen vurderes om det er behov for å involvere systemleverandør i videre gjennomføring av prosjektet og hvordan dette eventuelt kan gjøres. Dette arbeidet planlegges gjennomført høsten 2015.

I hovedfasen av prosjektet vil Nofima gå gjennom system og metode sammen med de ansvarlige ved anlegget for å få på plass rutine for gjennomføring og registrering av data gjennom sesongen. Herunder anbefaling om hvordan fangst håndteres ved innveiing, håndtering i sammenheng med fangstredskap og mellomlagring, og sløying og vektregistrering etter sløying. Dette gjøres ved i begynneslen av sesongen/året, og ved respektive anlegg som er med i forsøket.

Aktiviteten foreslås gjennomført ved 2 anlegg, henholdsvis i Vesterålen hos Hovden i Bø, og ett i Finnmark hos Tobø Fisk AS i Havøysund.

Nofima formidler og diskuterer opplegg for registrering og måling med aktuelle bedrifter; krav til praksis/håndtering/opplegg for at registreringer skal være lik gjennom sesong og fangster. Dette gjøres med utgangspunkt i at registrering og dokumentasjon må gjøres på samme måte over tid for å kunne være reproduserbare og objektive. Opplegg går på faktorer som innveiing, håndtering av fangst fra ulike fiskeredskaper, hvordan samlefangster/ “bulk” håndteres, avrenning av kar, m.m. Med utgangspunkt i dette lages oppsett/kravspesifikasjon for hvordan registrering skal gjennomføres på anlegg og gjennom sesong.

Forskere fra Nofima besøker anlegget gjennom sesongen for å følge opp at registrering gjennomføres i henhold til spesifikasjon, og for mulig for egne måleserier (stikkprøver) som referansemåling for registreringer på bedriften. En person fra hvert anlegg er ansvarlig for bedriftens registrering og kontroll av data.

Data registrert ved bedrift gås gjennom og analyseres ved Nofima for vurdering av kondisjonsfaktor i sammenheng med rund vekt opp mot sløyd vekt.
Resultatet av arbeidet legges fram i FHF-fora for hvitfisk, flåte- og industri. Arbeidet oppsummeres i faktaark og fagrapport.

Resultater formidles i prosjektgruppe- og styringsgruppemøter. Det kan også bli aktuelt med et arbeidsmøte (workshop).
keyboard_arrow_up