Til innholdet

Prosjektnummer

901191

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901191
Status: Avsluttet
Startdato: 18.02.2016
Sluttdato: 01.03.2018

Berging av materielle verdier og hindring av miljøforurensning (SARiNOR2)

Tiltak og anbefalinger
• Tiltakspakke 1: Opprette arktisk beredskapsbase på Svalbard
• Tiltakspakke 2: Fartøysprogram for beredskap i nordområdene
• Tiltakspakke 3: Kommando og kontroll for overvåkning og beredskapsaksjoner i nordområdene
• Tiltakspakke 4: Økt kompetanse, samarbeid og samhandling om arktisk beredskap

Sammendrag av funn fra prosjektets faglige sluttrapport
Nordområdene har, sammenlignet med fastlands-Norge, klare tilleggsutfordringer for beredskap mot akutt forurensning og bergingsoperasjoner til sjøs. Tilleggsutfordringene er knyttet til å etablere og vedlikeholde en robust beredskap med tilstrekkelige kapasiteter for å ivareta den forventede aktivitetsøkningen i området. Den avgjørende forskjellen fra fastlandet er de enorme geografiske avstandene i kombinasjon med en liten befolkning og svært begrenset infrastruktur. Per i dag vil hendelser og aksjoner med et visst omfang være prisgitt ressurser utenfra, noe som resulterer i lang responstid og at man er operasjonelt sårbar. Når det i tillegg er begrenset med fartøyer som er utrustet og innehar nødvendig kompetanse for å utføre en oljevernaksjon, vil en også kunne oppleve at nærmeste relevante fartøy befinner seg mange hundre nautiske mil fra en havarist. Dette vil i utgangpunktet spesielt gjelde ressurser for førsteinnsats som er avgjørende for å redusere en mulig eskalering av en hendelse. 

Tilleggsutfordringene i nordområdene er også av operasjonell art, hvor en av de underliggende driverne er den arktiske naturen og klimaet. Lave temperaturer påvirker alle ledd i en operasjon når en skal redde miljø og verdier, men også ising, tåke/dårlig sikt, polare lavtrykk vil gjøre forholdene krevende både for personell og utstyr. Utstyr må være designet slik at funksjonaliteten ivaretas under gjeldene forhold. Sjøis, breis og snø kommer som et resultat av de lave temperaturene og representerer en tilleggsrisiko som en operasjon må håndtere. Lave temperaturer kan også være en begrensende faktor med tanke arbeidsmiljø for personell, noe som i mange tilfeller resulterer i redusert effektivitet. Tilstrekkelig personell med kompetanse og erfaring fra lokale forhold og maritime operasjoner i arktiske strøk er derfor en av de viktigste faktorene i beredskapen. Et annet avgjørende punkt for beredskapen er å etablere bedre kommunikasjonsløsninger.

Tiltakspakkenes formål er å forbedre dagens beredskap vesentlig på de områdene hvor tilleggsutfordringene har blitt identifisert. Satsing på en arktisk beredskapsbase på Svalbard vil være et avgjørende skritt i retning av en forbedret beredskap i nordområdene. Det betyr økt lokal tilstedeværelse av både ressurser, infrastruktur og logistikkkapasiteter. Å etablere en arktisk beredskapsbase på Svalbard vil derfor være et grunnleggende grep for å møte de tilleggsutfordringene som er identifisert. Tiltaket henger også sammen med satsingen på økt kompetanse, samarbeid og samhandling om arktisk beredskap, samt en vesentlig styrking av kommando og kontrollsystemer for overvåkning og beredskapsaksjoner i nordområdene. Etableringen av et fartøysprogram for beredskap i nordområdene vil innebære vesentlig styrking av raskere og dermed mer effektiv førsteinnsats, samt økt robusthet ved større hendelser og aksjoner. Dette vil gjøre beredskapen vesentlig mer robust i møte med nåværende og fremtidig aktivitet.  

Det er viktig å se på den kumulative effekten av tiltakene under ett. De anbefalte tiltakene vil også bidra til en generell styrking av samfunnsberedskapen i området da det er mange synergieffekter mellom styrking av oljevernberedskapen og muligheten til å redde liv. De anbefalte tiltakene vil bidra til å styrke beredskapsmiljøet i Longyearbyen. Tiltakene vil også kunne fungere som et “springbrett” for relevant industri, utdanning, forskning og utvikling av arktisk teknologi og kompetanse.

Foreslåtte tiltak
Det foreslås fire tiltakspakker med totalt 19 undertiltak. Tiltakspakkene i prioritert rekkefølge er: 
1. Arktisk beredskapsbase på Svalbard 
2. Økt kompetanse, samordning og samarbeid om arktisk beredskap 
3. Kommando og kontroll for overvåkning og aksjonering i nordområdene 
4. Fartøysprogram for beredskap i nordområdene

Ytterlig informasjon om prosjektet finnes på SARiNORs nettside

Det er behov for vesentlig styrkning av beredskapen i nordområdene. Dette vil være viktig for sjømatnæringen med tanke på berging av verdier og unngå forurensning. Det har vært viktig å belyse behov og mulige tiltak i dette prosjektet.

I regjeringens nordområdestrategi “Nordkloden” heter det: “Regjeringen vil sikre beredskapen mot akutt forurensning og den forebyggende sjøsikkerheten i nordområdene”.

Økende aktiviteter i arktiske strøk, som petroleumsaktivitet, skipstrafikk inkludert cruisetrafikk samt fiskeriaktiviteter som stadig beveger seg lengre nord, medfører økt risiko for at en stor ulykke til havs kan inntreffe. Hvis uhellet skulle være ute er det viktig å ha gjennomarbeidede planer som sikrer en rask og effektiv mobilisering av riktige og tilstrekkelige ressurser på grunn av store avstander, kulde, mørke og klimamessige utfordringer.

SARiNOR2 vil bygge på prosjektet “Søk og redning i nordområdene (SARiNOR)” (FHF-900987). Hensikten er å kunne se søk, redning, berging av verdier og sikring av miljø i sammenheng som en helhetlig kjede ved bruk av norske og utenlandske aktører og ressurser. SARiNOR 1 og 2 vil samlet omfatte alle sider av beredskap nødvendig for å håndtere storulykker til havs i Nordområdene og bygge på alle andre analyser og tiltak som allerede finnes innen de tema som prosjektet omfatter.
 
Prosjektets visjon er at Norge skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av bergings– og miljøsikringsoperasjoner ved storulykker til havs i Nordområdene.
• Å skape en arena for samarbeid innen berging og miljøsikring.
• Å utarbeide et veikart med konkrete forslag til hvordan visjonen skal oppnås.
• Å etablere en felles situasjonsforståelse mellom de relevante aktører i bergings– og miljøsikringsoperasjoner.
• Å implementere og integrere prioriterte funn fra SARiNOR 1 og 2 mot relevante systemer.
SARiNOR2 skal bidra til mer effektive bergings– og miljøsikringsoperasjoner i Nordområdene.

Prosjektet består av seks arbeidspakker (APer) som skal konkurranseutsettes. Relevante forskningsmiljøer vil bli invitert til å gi tilbud på arbeidspakkene.

AP1 – Implementering
• Identifisere og prioritere de funn og tiltak som har størst forbedringspotensial i hele kjeden.
• Identifisere rett mottaker og implementerende organisasjon(er) for alle foreslåtte tiltak.
• Igangsette prosesser og iverksette tiltak i samspill med relevante aktører.
• Påvirke og forbedre eksisterende og nye regelverk, rutiner og standarder.
• Utvikle gode ytelseskrav som sikrer god målbarhet av effekten av de tiltak som iverksettes.

AP2 – Alarmering/varsling
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Analysere varslingsrutinene til eiere, forsikring og miljømyndigheter.
• Evaluere standard varslingsformular.
• Kartlegge eksisterende systemer for overvåking av skipstrafikken.
• Kartlegge og vurdere mulige kommunikasjonsformer mellom skip og land i Arktis.

AP3 – Felles situasjonsforståelse
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Gjennomføre interessentanalyse — hvilke interessenter (myndigheter, private virksomheter, osv.) har behov for hva fra et felles situasjonsbilde.
• Kartlegge tilgjengelig informasjon/data om fartøy/last som ferdes i Nordområdene og hvor raskt slik info kan fremskaffes.
• Analysere hvordan en felles situasjonsforståelse skal oppnås.
• Hente inn erfaringer fra relevant ishavskompetanse.
• Læring fra Integrerte operasjoner i oljebransjen.

AP4 – Roller og ansvar
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Kartlegge rolle–, ansvars– og myndighetsområder blant involverte aktører.
• Analysere avtaleverket både nasjonalt og internasjonalt.

AP5 – Berging og miljøsikring

• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Definere et begrenset antall scenarioer av relevante fare– og ulykkeshendelser som beredskapsaktørene kan forventes å håndtere i norsk del av Arktis.
• Kartlegge behov for relevant utstyr, inkl. verneutstyr for ulike scenarier.
• Identifisere eksisterende utstyrsdepot i Nordområdene (Norge og utlandet) og hvilket utstyr og personell som er tilgjengelig.
• Gjennomføre risikostudie for ulike lokaliseringer og omfang av utstyrsdepot. Konsekvensene av ulike valg må identifiseres og synliggjøres (Geographic information system – GIS).
• Identifisere ulike mobiliseringstaktikker av relevante redningsressurser.
• Utrede behov for å utvikle et kompetansemiljø.

AP6 – Operasjoner i kaldt klima
• Identifisere og tolke relevante resultater fra SARiNOR1.
• Analysere forholdsregler må man ta og hvilke ressursmessige implikasjoner det vil ha.
• Kvalifisere eksisterende utstyr for bruk i kaldt klima.

Måloppnåelse skal skje gjennom nettverksarbeid, informasjonsformidling, deltakelse i arbeidsutvalg, internasjonal møtedeltakelse og utstrakt dialog med relevante aktører, offentlige og private.

Det skal arrangeres åpne seminarer, produseres promoteringsfilm samt publiseres nyhetsbrev og kronikker.

Prosjektet kan følges på SARiNORs nettside. Her kan også rapporter fra ulike arbeidspakker lastes ned. Rapportene vil også legges ut på www.fhf.no.
keyboard_arrow_up