Til innholdet

Prosjektnummer

901344

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901344
Status: Avsluttet
Startdato: 02.01.2017
Sluttdato: 01.03.2017

Koordineringsbistand strategisk satsing lakselus 2017

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Det er gjennomført to arbeidsmøter med ressursgruppen. Møtene har ført frem til et grunnlag for videre prioriteringer for FHF sin satsing rettet mot kontroll av lakselus. Satsningen skal bidra til at forebyggende tiltak blir tatt i bruk i større grad enn i dag. Dette vil kunne gi betydelig resultater både for næringens evne til å holde kontroll på lakselus og for fiskens velferd ved at graden av håndtering reduseres. I tillegg vil dette kunne bidra til reduserte produksjonskostnader med færre avlusningsoperasjoner og sultedøgn. Med en slik strategi i bunn, vil legemiddel kunne brukes strategisk slik at utvikling av resistens mot et potent legemiddel går sakte.

Videre arbeid for endelig prioritering og initiering av igangsetting av ulike aktiviteter i regi av FHF sin satsning, vil bli gjennomført i regi av en egen styringsgruppe for satsningen.

Forebyggende tiltak er først og fremst tiltak som reduserer at lakselus setter seg på fisk, men det kan også være tiltak som reduserer produksjon av luselarver. Videre tiltak konsentreres om 5 hovedakser:
1. grunnleggende lusebiologi
2. tiltak som reduserer påslag
3. kontrolltiltak – tiltak som gjennomføres for å redusere videre luseutvikling på fisk
4. strategi og produksjonsområdesamarbeid
5. nye metoder
Arbeidet i ressursgruppen har gitt grunnlag for videre prioriteringer, og vil også gjøre det enklere å prioritere bort enkelte tema. Dette arbeidet synliggjorde kompleksiteten med å få kontroll med lakselus og at det er nødvendig å rette oppmerksomheten mot mange kunnskapsområder, fra det helt grunnleggende til veldig anvendt FoU.
For å redusere håndtering av fisken og totalt forbedre effekten mot lakselus er det behov for å øke bruken av forebyggende metoder. Dette krever både at eksisterende metoder optimaliseres og implementeres i større grad enn før, og at eventuelt nye forebyggende metoder utvikles. I tråd med dette vil FHF gjennomføre en satsing på forebyggende metoder mot lakselus. En rekke kommende prioriteringer vil legge føringer for hvordan en kan bidra til at næringen gjennomfører en mer helhetlig strategi mot lakselus.
Å komme frem til prioriteringer for satsing på forebyggende metoder mot lakselus.
Prosjektet vil resultere i et “veikart” for FHF og næringen sin satsing for forebygging og kontroll av lakselus – som et verktøy som kan bidra til strategiske prioriteringer og grep.
Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med FHF og en ressursgruppe bestående av personer fra næringen som har oppdatert kunnskap om lakselus. Det planlegges to arbeidsmøter med gruppen fra næringen. Følgende aktiviteter vil gjennomføres som del av prosjektet:

1. Forberedende arbeid til arbeidsmøter der prosess planlegges.
2. Gjennomføring av arbeidsmøter.
3. Etterarbeid og sammenstilling av prioriteringer.
Det er ikke lagt opp til spesielle formidlingstiltak.
keyboard_arrow_up