Til innholdet

Prosjektnummer

901495

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901495
Status: Avsluttet
Startdato: 15.03.2018
Sluttdato: 01.03.2019

Fangstkontroll i kolmuletrål: Forstudie

Prosjektet bidrar til økt lønnsomhet og bærekraft i kolmulefisket gjennom å ha dokumentert sannsynlige grunner til sprenging av kolmulesekker
• Fangstraten varierte mye over kort tid og rom, fra 0,3–6,9 tonn/min.
• Sekkens oppstigningshastighet er svært høy under siste fase av innhivingen, opptil 4 m/s, og øker med fangstmengde og etter hvert som den nærmer seg overflaten.​
• Sekken treffer overflaten med stor kraft og med codline først.
• I tillegg til sekksprengning er synkesekker og fangstkontroll viktige temaer for næringen og forvaltningen.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektets primære aktivitet var å studere trålens dynamikk og fangst under fiske og innhiving ved hjelp av en serie dybdesensorer festet til trålen og sekken. Data ble samlet på et kommersielt tokt i februar 2018 hvor det i løpet av to dager ble tatt fem hal på tilsammen 1550 tonn. Det ble ikke observert noen sprengninger. Alle halene viste et lignende mønster med en lavt og relativt konstant oppstigningshastighet for sekken (gjennomsnittlig 0,3–0,4 m/s) fra fiskedypet og til et dype på 100200 m dybde, før hastigheten økte markant til i gjennomsnitt 1,4–2,2 m/s, maksimalt 4 m/s. Videoobservasjon bekreftet at sekken når overflaten med betydelig kraft, og lager en stor bølge som er lett synlig på 800 meter avstand fra fartøyet. 

Arbeidsmøter med næringen og forvaltningen viste stor interesse for en videreføring av prosjektet for å se på beste praksis for oppstigning av sekk, fangstbegrensning og hurtigutløsning av fiskepumpe fra sekk i situasjoner med synkesekker.
Forstudien har kartlagt sannsynlige grunner til sprenging av kolmulesekker. Resultatene er lagt til grunn i et hovedprosjekt hvor målsettingen er å finne frem til beste praksis for oppstigning av sekk samt utvikle løsninger som gir bedre kontroll over fangsten både under oppstigning og ombordtaking.​
Sprenging av kolmulesekker fører til økonomisk tap for rederi, tapte fangster og utilsiktet dødelighet av kolmule. Dette er et nytt prosjekt, resultat av et møte mellom FHF, Havforskningsinstituttet, redere og en leverandør av marinteknologi i desember 2017. 

Prosjektet bidrar til FHFs målsetning om å utvikle teknologi for effektiv, kvalitetsfremmende og miljøvennlig fangsthåndtering (effektiv og sikker redskapshåndtering, ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi). Den er forankret i Havforskningsinstituttets visjon for kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder, der samfunnsoppdraget er å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene.
Å samle inn data om sannsynlige grunner til sprenging av kolmulesekker på en systematisk måte.
 
Delmål
Datainnsamling
• Å registrere dynamikk en til kolmulesekker under fiske og innhiving ved bruk av dybdesensorer.
• Å filme med undervannskamera montert på sekken.
• Å filme når sekken treffer overflaten.
• Å registrere fiskedyp, fiskestørrelse, fangstmengde og oppstigningshastighet.
• Å registrere fangstrater (skippere snakker om titalls tonn per minutt, men man har lite data​).
Innsamlingen skjer gjennom deltakelse på 1–​2 kolmulefisketur(er) til Porcupine-banken, vest av Irland, i februar 2018.

Analyse
• Å beregne oppstigningshastighet, orienteringsevne for sekken og geometri for sekk, trål og dører under innhiving.
• Å beregne punkteringsdyp for svømmeblære til kolmule (basert på observasjon av gassbobler fra videopptak med undervannskamera på sekken): gassmengde og punktering antas å påvirke oppdrift og sekkens oppstigningshastighet.
• Å studere sammenhengen mellom fiskedyp, fiskestørrelse, fangstmengde og oppstigningshastighet.
• Å dokumentere fangstrater under aktivt fiske (når trålen er på fiskedypet).
Forventet nytteverdi er økt lønnsomhet gjennom mindre utgifter for ødelagte sekker og utstyr, bedre miljøprofil for kolmulefiske gjennom mindre utilsiktet dødelighet og bedret helse, miljø og sikkerhet (HMS) under fangst.
Prosjektet er planlagt gjennomført med datainnsamling om bord på kolmuletrålere under kommersielt fiske. Etter opparbeiding av innsamlede data vil det bli arrangert møte med næringen. Prosjektet bygger ikke på forgående forskning, men kan legge grunnlag for et større prosjekt med oppstart i 2019+ for å teste tekniske innretninger og/eller håndteringsløsninger. 

Hovedleveransene er sluttrapport og søknad for videreføring for å teste ut mulige løsninger.

Viktige milepæler
• Februar: Delta på fisketur(er) i februar (i denne perioden fiskes det dypest og fangstratene er høyest)
• Mai/juni: Opparbeide og analysere data
• Oktober: Ferdig rapport
• Desember: Innsending av søknad for videreført prosjekt for å teste ut mulige løsninger

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Simrad AS, Knester AS (MS Knester), Endre Dyrøy AS (MS Endre Dyrøy) og Dønna havfiske AS (MS Åkerøy). Prosjektet samarbeider med redskapsleverandørene Selstad AS og Åkrehamn trålbøteri AS og sensorleverandør Simrad, som anses som aktuelle prosjektdeltakere ved en eventuell videreføring av prosjektet. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for planlegging, utlån av undervannsutstyr, innsamling av observasjoner og rapportering. Fiskeridirektoratet deltar i planlegging og gjennomføring og dekker reisekostnader og diverse utgifter i forbindelse med tokt. Rederiene bidrar med fartøy og fiskerikompetanse innen kolmulefiske. 

Etablering av formelle styrings- og/eller referansegrupper og observatører vil evalueres ved videreføring av forprosjekt. Det vil i så fall bli aktuelt å trekke inn kolmuleskippere og redskapsleverandører på en uformell basis. (Dette ble allerede gjort under planleggingsprosessen).

​I regi av prosjektet vil det utarbeides en prosjektrapport i Havforskningsinstituttets rapportserie som blir tilgjengelig på HIs og FHFs nettsider.

keyboard_arrow_up