Til innholdet

Prosjektnummer

901505

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901505
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2018
Sluttdato: 31.08.2022

Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen

Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2-3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, særlig i Midt-Norge. For en stor andel av tilfellene sees ingen direkte sammenheng med kjent Y. ruckeri-​problematikk i ferskvannsfasen.

Forsøk med intraperitonal vaksinering har gitt lovende resultater, men økt kunnskap om bakterien, smitteveier og smittedynamikk på lengre sikt kan gjøre vaksinering mot Y. ruckeri unødvendig. Prosjektet skal derfor fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Hovedmål
Å generere kunnskap rundt yersiniose-situasjonen hos oppdrettslaks i sjø i Midt-Norge, slik at sykdommen effektivt kan bekjempes og kontrolleres på best mulig måte.​
 
Delmål
• Å identifisere årsaksforhold i forbindelse med yersiniose hos sjøsatt laks, særlig sent i sjøfasen.
• Å utvikle verktøy for sensitiv og spesifikk påvisning av Y. ruckeri serotype O1, klonalkompleks 1.
• Å identifisere prevalensen av Y. ruckeri generelt, og Y. ruckeri serotype O1 klonalkompleks 1 spesielt, i settefisk- og matfiskanlegg i Midt-Norge.
• Å foreta en molekylærepidemiologisk studie av yersiniose i Midt-Norge basert på MLVA (Multi-Lokus VNTR Analyse) og helgenom-sekvensering.
• ​Å utvikle Y. ruckeri-smittemodeller for laks i ferskvann og sjøvann for testing av faktorer som kan utløse sykdom.

På kort sikt vil vi øke vår forståelse av mekanismene bak yersiniose-situasjonen i sjøen i Midt-Norge. Identifikasjon av årsaksforhold vil forhåpentligvis på lengre sikt gjøre stikk-vaksinering mot Y. ruckeri unødvendig. Gjennom identifisering av smitteveier bør det være mulige å introdusere målrettede tiltak som vil begrense betydningen av yersiniose i norsk lakseoppdrett. Totalt vil dette bedre fiskevelferden samt redusere kostnader (vaksinering, behandling osv.) og øke lønnsomheten i næringen. Ressursbruk i prosjektet vurderes som ubetydelig sett i forhold til de totale kostnadene forbundet med håndtering av yersiniose-utbrudd i Norge.

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker:

AP 1: Utvidede diagnostiske undersøkelser av Yersinia ruckeri-assosiert dødelighet i sjø i Midt-Norge
Ledes av Jinni Gu, Veterinærinstituttet Trondheim.
Arbeidspakken har som mål å undersøke årsaksforhold knyttet til yersiniose på sjøsatt laks, og særlig sent i sjøfasen, ved utvidete diagnostiske undersøkelser. Dette vil kunne vise om Y. ruckeri-infeksjon alene kan forklare den observerte sykdommen/dødeligheten, eller om bakterien kun representerer en av flere agens som aktiveres i forbindelse med eksterne triggere som f.eks. stress. 

AP 2: Utvikling av en qPCR for spesifikk deteksjon av Y. ruckeri klonalkompleks 1
Ledes av Duncan J. Colquhoun, Veterinærinstituttet Oslo.
Arbeidspakken har som mål å utvikle et sensitivt og spesifikt qPCR-assay som et nødvendig deteksjonsverktøy for påvisning av Y. ruckeri serotype O1, klonalkompleks 1. Dette assayet vil benyttes i arbeidspakke 1, 3 og 5.

AP 3: Screening av mulige smittekilder og påvisning av sub-kliniske Y. ruckeri klonal kompleks 1-infeksjoner
Ledes av Duncan J. Colquhoun, Veterinærinstituttet Oslo (VIO), i samarbeid med Heidrun Wergeland, Universitet i Bergen (UiB), og Magnus Devold, Patogen AS.
Arbeidspakken har som mål å identifisere mulige smittekilder og påvisning av sub-kliniske infeksjoner i settefisk og matfiskanlegg i Midt-Norge, hvor det har vært flest tilfeller av yersinioseutbrudd de senere årene. 

AP 3a (VIO, UiB): Det vil utvikles og valideres metodikk for rensing og bearbeidelse av miljø-DNA (eDNA) for spesifikk påvisning av bakterien i prøver fra sjøvann og ferskvann. 

AP 3b (VIO, Patogen): Ved innsamling av biofilm og eDNA prøver fra settefiskanlegg som leverer smolt til affiserte sjøområder, vil man gjennom qPCR-analyser kartlegge prevalensen av Y. ruckeri generelt og klonalkompleks 1 spesielt, og mulig senere assosiasjon med utbrudd av yersiniose i sjøanlegg.

AP 4: Molekylærepidemiologi
Ledes av Snorre Gulla, Veterinærinstituttet Oslo, i samarbeid med Ed Feil og Sion Bayliss, University of Bath (UK).
Arbeidspakken har som mål å utføre et molekylærepidemiologisk studium av yersiniose i Midt-Norge basert på MLVA (Multi-Lokus VNTR-Analyse) genotyping og helgenom-sekvensering av arkiverte stammer og isolater dyrket fra settefisk- og matfiskanlegg i Midt-Norge, både før og under prosjektperioden. 

AP 5: Utvikling av smittemodeller for Y. ruckeri-infeksjoner i ferskvann og sjøvann, persistensstudier og undersøkelser av organtropisme i persistente/latente infeksjoner
Ledes av Heidrun Wergeland fra oppstart og fra september 2019 av Anita Rønneseth, begge ved Universitet i Bergen, i samarbeid med Jinni Gu og Duncan Colquhoun, Veterinærinstituttet, og Magnus Devold, Patogen AS.
Arbeidspakken har som mål å utvikle Y. ruckeri smittemodeller for laks i ferskvann og sjøvann for å besvare følgende spørsmål:
1) Hvor effektivt smitter bakterien horisontalt mellom laks i sjøvann?
2) Er stammer av serotype O1 som ikke tilhører klonalkompleks 1 mindre virulente eller arviulente overfor laks?
3) Er laks som går i system kolonisert av presumptivt avirulent serotype O1 beskyttet eller mindre mottakelige for utbrudd forårsaket av virulent serotype O1 (klonalkompleks 1)?
4) Hvor finnes bakterien i fisken?
5) Kan stressbegivenheter som for eksempel varmtvannsbehandling/spyling “trigge”​/utløse utbrudd av yersiniose i latent infisert laks? 
Prosjektgruppen vil formidle resultater fortløpende gjennom presentasjoner på møter og konferanser både nasjonalt (FHF-møter, Frisk Fisk, Havbruk o.l.) og internasjonalt (konferanser i regi av European Association of fish Pathologists​ (EAFP) og International Symposium on Aquatic Animal Health​ (​ISAAH)). Prosjektgruppen vil prioritere både populærvitenskapelig og vitenskapelig publisering, og forutser minst en populærvitenskapelig og en vitenskapelige publikasjon per arbeidspakke (eksakte titler og leveringsdatoer fastsettes senere).
keyboard_arrow_up