Til innholdet

Prosjektnummer

901597

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901597
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2020
Sluttdato: 01.07.2022

Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

For helårlig aktivitet, stabil råstofftilgang til markedet og økt lønnsomhet i hvitfisknæringen er levendelagring av torsk en viktig bidragsyter.

Utøvelsesforskriften åpner i utgangspunktet for at fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må slaktes eller overføres til akvakulturanlegg. 4. februar 2019 ble dispensasjonsadgang for levendelagring i inntil 20 uker tatt inn i forskriften. Dispensasjon må søkes og ved innvilget søknad forplikter søker seg å innfri på vilkår satt til ressurskontroll og fiskevelverd.

Automatisk system for vektestimering, telling og sortering av fisk – fra båt til merd, mellom merder og fra merd til slakteri – vil både innfri på vilkår satt i dispensasjon, samt gi hvitfisknæringen et generelt løft når det gjelder ressurskontroll, fiskehelse og råstoffkvalitet. Per i dag er status at vektestimering, telling og sortering utføres manuelt, med de feilmarginer dette medfører.

I tillegg til implementering på mellomlagringsanlegg vil teknologien være overførbar til fartøy som investerer i levendefangst. Teknologien vil også kunne overføres til andre områder, for eksempel stenging av notsei, og oppdrett, og har i så måte et stort potensielt virkeområde.
Hovedmål
Å utvikle et system for automatisk telling, vektestimering og sortering av levende villfanget torsk fra:
o båt til merd
o merd til merd
o merd til slakteri

Delmål/milepæler
1) Å utarbeide kravspesifikasjon og utvikle produksjonsunderlag.
2) Å foreta bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype.
3) Å foreta testing i fullskala med feilretting.

Resultatmål
Å oppnå:
o styrket ressursregnskap
o flere helårlige arbeidsplasser
o økt verdiskaping og lønnsomhet
​Nytteverdien på kort sikt vil for levendelagringsaktørene være å innfri på vilkår i dispensasjon for lagring i 20 uker. På lengre sikt vil nytteverdien være mer omfattende: Teknologiutvikling, som dette prosjektet er del av, vil være med på å løfte hele næringen – både levendelagring og hvitfisknæringen generelt – til et høyere nivå. Målsetningen er at teknologien som utvikles i dette prosjektet også skal kunne implementeres på fartøysiden. Automatisk system for veiing, telling og sortering, vil dermed legge grunnlag for gjennomgående rapportering i hele verdikjeden, fra fangst til marked. Dette vil styrke både ressurskontrollen og næringens omdømme.  
​I prosjektet er det to hovedutfordringer som må løses med hensyn til skanning av levende fisk:
1) Å få fisken til å ligge i ro på en skånsom og effektiv måte og
2) Å få til en god avbildning/skanning av fisken.  

Disse utfordringene er tenkt løst gjennom tre faser:
Fase 1: Evaluere alternative metoder for å få fisken til å ligge i ro, utarbeide kravspesifikasjon og utvikle produksjonsunderlag.
Fase 2: Bygge, funksjonsteste og feilrette prototype.
Fase 3: Teste i fullskala og utføre feilretting.

Utgangspunktet for prosjektet er tilpasning av systemet “CatchScanner”, utviklet gjennom forprosjektet, og senere videreutviklet av Melbu Systems AS gjennom EU-prosjektet SMARTFISH H2020. “CatchScanner er bygd opp av et transportbånd som fører fisken til et hus hvor den skannes med 3D-laser. Over huset er det plassert et skap med systemets elektronikk; hvitlaser, kamera og spenningsomformer. Kameraet er koblet til en datamaskin med et program som, basert på innsamlet bildedata, bestemmer art, estimerer volum/vekt og teller fisken.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i som et samarbeid mellom:
Teknologileverandør (og prosjekteier): Melbu Systems AS 
Rederi/fartøy: Fugløyskjær AS, M/S “Gunnar Jarl
Mellomlagringsaktør: Levende Mellomlagring Vesterålen AS (LMV)
Fiskeindustribedrift: Gunnar Klo AS
FoU-miljøer: SINTEF Ocean og Nofima
​Resultatet fra prosjektet legges frem i FHF-fora for hvitfisk, flåte og industri, og evtuelt andre relevante samlinger. Resultatene er også tenkt formidlet på nettstedet og nyhetsbrevet til Arena Torsk, samt i partnerskapsmøter i Arena Torsk. I tillegg vil resultatet formidles gjennom næringsrelevante medier.
keyboard_arrow_up