Til innholdet

Prosjektnummer

901675

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901675
Status: Avsluttet
Startdato: 15.01.2021
Sluttdato: 15.12.2021

Modellering av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Tillegg til prosjektet FHF-901322

​Tilleggsarbeid til prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg” for å søke vitenskapelig publisering
​Henviser til hovedprosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​).
​Etter tilbakemeldinger fra to tidsskrifter er det konkludert med at selv om artikkelen har et interessant innhold vil det kreve for mye tid å løfte artikkelen opp på et nivå som gjør den egnet for publisering. Faglig sett foreligger likevel resultatene tilgjengelig for aktuelle brukere som rapportering fra hovedprosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​).
​Den økte næringsnytten som var forventet ved å publisere resultatene i et vitenskapelig tidsskrift er ikke oppnådd, det er konkludert med at det vil være for ressurskrevende å bearbeide datasettene slik at de tilfredstiller tidsskriftenes krav. Hvis planen opprinnelig hadde vært å publisere vitenskapelig ville dette vært bedre hensyntatt i planleggingsfasen. Resultatene fra hovedprosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) vurderes likevel som nyttige, og blir benyttet / tatt hensyn til ved vurderinger av påvirket område rundt havbrukslokaliteter. 
​I desember 2019 ble prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) ferdigstilt. Resultatene fra dette prosjektet demonstrerer spredningsmodellering som verktøy for å forstå spredning av organisk materiale fra marine matfiskanlegg, og hvordan modelleringsverktøy kan brukes til å overvåke påvirkningen fra matfiskanlegg på omkringliggende bentiske miljøer. I prosjektet blir modellene vurdert til å ha stor nytteverdi for havbruksnæringen.

På grunn av uvisshet om sluttresultatet ble det ikke tatt høyde for kostnader forbundet med vitenskapelig publisering av prosjektet i det originale prosjektbudsjettet. For å synliggjøre prosjektresultatene for vitenskapelige miljøer og havbruksnæringen er det ønskelig å publisere resultatene i et vitenskapelig tidsskrift.
​Å publisere resultatene fra prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) i et vitenskapelig tidsskrift for å gjøre materialet tilgjengelig for vitenskapelige miljøer knyttet til akvakultur og miljø, både i Norge og internasjonalt.
​Vitenskapelig publisering av det aktuelle prosjektet vil bidra til å gjøre forskningen tilgjengelig for et bredere publikum av forskere og oppdrettere. Publisering vil videre tydeliggjøre mulighetene som ligger i bruk av spredningsmodellering i miljøovervåkning hvilket innebærer:
1) ​dokumentering av næringens miljømessige avtrykk på omkringliggende bentiske miljø, og
2) estimering av maksimal påvirkning innenfor bærekraftige rammer.

Vitenskapelig publisering av funnene fra prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) forventes å stimulere videre bruk og utvikling av spredningsmodellering som verktøy i miljøovervåkning av akvakulturlokaliteter, noe som vil gagne næringen i målet om bærekraftig utnyttelse av marine ressurser.​
​Prosessen med å publisere det allerede eksisterende materialet fra prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) vil dreie seg om å skrive eksisterende sluttrapport om til et manus egnet for publisering i et vitenskapelig tidsskrift.

Manuskriptet vil bearbeides og kvalitetssikres av aktive deltagere i prosjektet FHF-901322: Aqua Kompetanse, Akvaplan-niva og SINTEF Ocean, som representanter for modellene NewDepomod, FVCOM/FABM og SINMOD/DREAM (for utfyllende informasjon, se sluttrapport for prosjekt ​FHF-901322). I tillegg vil SAMS (Scottish Association for Marine Science) bidra til manuskriptredigering og kvalitetssikring som utvikler av og ekspert på NewDepomod.​
​Vitenskapelig artikkel basert på resultatene fra prosjektet “Bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg: Modellberegninger av geografisk omfang og biologiske konsekvenser/ Benchmarking of deposition models” (FHF-901322​) publisert i Aquaculture Environment Interactions oktober 2021 eller tidligere.
keyboard_arrow_up