Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 440 prosjekter

Prosjektnr: 901917
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene (FiskeriSeis)

Tvister mellom fiskere og seismikkundersøkelser er ofte basert på ord mot ord uten at det ligger forskningsbaserte bevis bak påstandene. Dette prosjektet vil sammenstille kunnskapsgrunnlaget om effekter av seismikk på fiskeri. I tillegg skal det gjennomføres kvantitative analyser ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901913
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom (CetoPlus)

CetoPlus-prosjektet vil gi en uavhengig vurdering av den mulige effekten av inntak av ketolinsyre på Alzheimers sykdom ved bruk av en modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert fiske/krilloljeprodusenter, og viktigst av alt ovenfor Alzheimerpas ...
Prosjektnr: 901832
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Generation of new knowledge on disease risk in cod farming

​Expected project impactThe project will employ new methods for detection of various cod pathogens from water, to provide new knowledge on different pathogens that exist in land and sea-based cod farms. Such analysis (also named e-DNA or e-RNA methods) will be beneficial for the ...
Prosjektnr: 901815
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Modningsfri torsk i merd (MOTOR): Rett lysbruk for å utsette modning hos torsk og forebygge spredning av egg fra gyting i merd, samt dokumentasjon av levedyktighet hos egg/larver fra førstegangsgytere torsk med og uten lysstyring

​Kontroll med kjønnsmodning er avgjørende for at torskeoppdrett skal kunne bli en miljømessig og økonomisk bærekraftig næring. Føre-var-prinsippet har til nå begrenset muligheten for å få tillatelse til oppdrett i sjø, på grunn av risiko for genetisk påvirkning av egg gytt i merd ...
Prosjektnr: 901772
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)

Sirkulærøkonomi i sjømatnæringen er kartlagt, med identifisering av områder der sirkularitet kan bedres
Prosjektnr: 901758
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Konsekvenser av makrellregulering og markedsadgang for makrell

​Næringsnytten må sees i sammenheng med de aktuelle valg og strategiske muligheter man står overfor på ulike nivåer: Myndigheter: Kunnskap om effekten av ulike forvaltningsløsninger av kvoteandeler, sonetilgang og markedsadgang for verdiskaping og konkurransesituasjo ...
Prosjektnr: 901769
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Kartlegging av effekter av ketolinsyre fra pelagisk fisk på insulinfølsomhet, fettlever og diabetisk nevropati

​Dokumentasjon av helseeffekter av ketolinsyre vil øke kompetansen om eksisterende produkter, og dette kan føre til høyere grad av innovasjon og betydelig økt økonomisk inntjening for industrien. Grundig dokumentasjon av helseeffekter av pelagisk restråstoffoljer vil være viktig ...
Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

Tiltak for å redusere smeltevann under transport samt modell for å beregne smeltevann for enkeltaktører
keyboard_arrow_up